Analýza práv duševného vlastníctva podnikov v EÚ

SPRÁVY
0 /

Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici prináša informácie z analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v  krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 s cieľom porovnať ekonomickú výkonnosť podnikov, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva s tými, ktoré ich nevlastnia.

Hlavné zistenia

Podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca. Tie podniky, ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, vyplácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy. V tomto prípade to najviac súvisí s vlastníctvom:

– patentov (53 %), po ktorých nasledujú

– dizajny (30 %)

– ochranné známky (17 %).

K odvetviam, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva najintenzívnejšie, patria:

– informácie a komunikácie(18 %),

– priemyselná výroba (14 %)

– odborné  vedecké a technické činnosti (13 %).

Malé a stredné podniky (ďalej len MSP), ktoré vlastnia práva duševného vlastníctva, majú o 68 % vyššie príjmy na zamestnanca ako MSP, ktoré nevlastnia žiadne práva duševného vlastníctva. Pri veľkých spoločnostiach sú príjmy na zamestnanca o 18 % vyššie v prípade vlastníkov duševného vlastníctva v porovnaní s tými, ktorí ich nevlastnia.

Najvyššie zvýšenie príjmov na zamestnanca súvisí s vlastníkmi kombinácie ochranných známok a dizajnov a s vlastníkmi kombinácie patentov, ochranných známok a dizajnov, pričom ich výhoda vo výkonnosti predstavuje v prvom prípade 63 % a v druhom prípade 60 %.

Ako sa umiestnilo Slovensko

Predseda ÚPV SR Matúš Medvec konštatuje:

Z 2 317 malých a stredných podnikov len 0,2 % podnikov vlastní národný patent, čo nás zaraďuje na úplný koniec krajín EÚ.  V porovnaní s krajinami V4 za nami zaostáva len Maďarsko (0,1%), pričom Rakúsko (1,38 %), Česko (0,63 %) a Poľsko (0,73 %) sa od nás zásadnejšie vzdialili. Na vyššej priečke sa Slovensko umiestnilo v podiele firiem, ktoré vlastnia akékoľvek práva, a to najmä z dôvodu vlastníctva ochranných známok. Na Slovensku bolo doteraz zaregistrovaných 77 569 ochranných známok, pri ktorých s 5,07 % percentami konkurujeme Fínsku (5,1 %) či Holandsku (4,96 %).

Matúš Medvec

Matúš Medvec

Medzi najčastejšie dôvody slabšieho využívania práv duševného vlastníctva patrí nedostatok poznatkov o právach duševného vlastníctva. Postupy sa vnímajú ako zložité, potrebné sú vysoké náklady na presadzovanie týchto práv.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že čím silnejšie je portfólio práv duševného vlastníctva, tým úspešnejší je podnik a podniky s vlastníctvom práv duševného vlastníctva nielen generujú vyššie príjmy, ale ich zamestnanci aj viac zarábajú. To sú dôležité fakty, ale aj signálypre našu ekonomiku a spoločnosť.

„Menej ako 9 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní právo duševného vlastníctva, a to nám ukazuje významný potenciál na zlepšenie. Práve podniky, ktoré intenzívne využívajú práva duševného vlastníctva, nám pomohli prekonať finančnú krízu v roku 2008 a rovnako tak môžu oživiť ekonomiku Európy po odznení pandémie Covid 19,

dodáva Matúš Medvec.

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Zdroj: ÚPV SR , Foto: ilustračné