Aktuálne informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici pre poberateľov príspevkov

SPRÁVY
0 /

Vzhľadom k tomu, že Vláda SR dňom 15. septembra 2023 odvolala mimoriadnu situáciu zavedenú počas covidovej pandémie, došlo aj k zmenám fungovania úradov práce. Prinášame vám prehľad zmien týkajúcich sa poberateľov príspevkov.

Odbor služieb zamestnanosti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica zabezpečuje: implementáciu projektu „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN“ (ďalej len „projekt“) cieľom ktorého je  podpora zamestnateľnosti, udržiavania pracovných návykov a rozvoja zručností UoZ formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica v roku 2023 podporil prostredníctvom národného projektu  „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ 625 osôb v celkovej sume 833 578,78 eur. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania zameraného  na individuálne potreby, možnosti a schopnosti záujemcu o zamestnanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva.

ÚPSVaR Banská Bystrica s účinnosťou od 1.1.2023 poskytuje vyrovnávací príspevok podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci integračných podnikov formou poskytovania vyrovnávacích príspevkov.

„Zamestnávatelia, ktorí  zamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, majú nárok na príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, ak o príspevok písomne požiadajú,“

hovorí riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica Tomáš Gbúr.

Tomáš Gbúr

Tomáš Gbúr

Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom. Ročná výška príspevku na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času je 4 279,02 eur, ročná výška príspevku  na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 percent, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného časuje 8 558,05 eur.

Upozornenie

Od 15.09.2023 sa na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny rušia možnosti podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Dôvodom je  zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023.

Od 15. septembra si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j. osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej školy (ďalej len „MŠ“), v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) a v strednej škole (ďalej len „SŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Od 01.09.2023 je možné dotáciu na stravu poskytnúť aj na dieťa zo strednej školy, ktoré navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy a na dieťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

Žiadosti o poskytnutie dotácie na deti zo stredných škôl bolo potrebné predložiť najneskôr v termíne do 10.09.2023a prírastok detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou najneskôr do 30.09.2023. Bližšie informácie k novým kategóriám oprávnených detí a k predkladaniu podkladov na poskytnutie dotácie na tieto deti sa nachádza na webovej stránke ústredia práce.

Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa

Ak dieťa dovŕšilo 16 rokov veku k 31.08.2023 je potrebné  na uplatnenie  nároku na prídavok na dieťa zdokladovať úradu prípravu na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, ale len v tom prípade, ak dieťa neštuduje na Slovensku.

Všetky školy na území SR informáciu o štúdiu evidujú v informačnom systéme MŠVVŠ Slovenskej republiky ( ďalej len „RIS“) a nie je potrebné zo strany žiadateľa ( rodiča, náhradného rodiča) štúdium dokladovať úradu.

Mimoriadne valorizovanie súm pomoci v hmotnej núdzi

V zmysle novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi od 01.10.2023 budú upravené sumy dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi koeficientom, ktorým boli k 01.07.2023 upravené sumy životného minima. Pomoc v hmotnej bude zvýšená automaticky, nie je potrebné o to požiadať.

ÚPSVaR Banská Bystrica upozorňuje, že Vláda SR od 15.09.2023 odvolala mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19. V tejto súvislosti zároveň došlo k ďalším opatreniam, pričom jedným z nich je aj úprava právnych predpisov SR.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) pri doručovaní podaní vo veci dávok a príspevkov, preukazu a parkovacieho preukazu postupujú v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, t. j. nie je možné akceptovať podania, ktoré boli od 15.09.2023 na úrad doručené elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu (napr. prostredníctvom e-mailu); v prípade takýchto podaní s vyžaduje doplnenie podania v listinnej podobe alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podanie vo veci samej (napr. žiadosť, prílohy k žiadosti) urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Nakoľko od marca 2020 boli klienti úradov usmerňovaní, že v konaní s úradom je postačujúca elektronická komunikácia (bez zaručeného elektronického podpisu), upozorňujeme klientov, ktorí doručia na úrad takéto podanie, že táto forma komunikácia s úradom od 15.09.2023 už nie je možná s tým, že ak e-mailové podanie do troch dní klient nedoplní, úrad naň nebude prihliadať.

Zdroj: ÚPSVaR Banská Bystrica  , Foto: ilustračné