Za profesorom Júliusom Albertym (†93)

Spomienka
2 /

V nedeľu 11. augusta 2019 dotĺklo srdce výnimočného človeka, významného historika, vysokoškolského pedagóga a jedného zo zakladateľov vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici profesora Júliusa Albertyho. Zomrel vo veku 93 rokov.

Na pána profesora spomínajú tí, čo ho poznali, v dobrom a s úctou. Historik Vladimír Sklenka k jeho úmrtiu  povedal:

„Opustil nás človek profesor Július Alberty, ktorý mal rád Slovensko, naše mesto Banskú Bystricu, ktorý sa podieľal na mojej výchove ako slovenského historika hrdého a brániaceho Slovensko na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Česť jeho pamiatke, som rád že som bol jeho študent…“

Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.

sa narodil 19. augusta 1925. Študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote (1935-1938) a v Tisovci (1938-1943). Absolvovaním vysokoškolského štúdia v študijnom odbore história, filozofia a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948) sa stal prvým vysokoškolsky vzdelaným občanom svojho rodiska – Vyšnej Pokoradze.

Po vysokej škole pôsobil Július Alberty ako stredoškolský profesor v Lučenci a v Brezne, napokon sa miestom jeho pôsobenia stala Banská Bystrica. Bol krajským školským inšpektorom. Erudícia, organizačné schopnosti, vysoký morálny kredit ho predurčovali na vyššie pozície. A tak sa stal v roku 1956 na Vysokej škole pedagogickej prodekanom pre učebno-výchovnú prácu. O rok na to ako 32-ročný sa stal dekanom vysokej školy, vtedy najmladším v Československu.

V roku 1970 bol v rámci normalizačných opatrení odvolaný z funkcie dekana a bolo mu zakázané učiť a publikovať. V roku 1990 bol rehabilitovaný a pozvali ho na Katedru histórie Pedagogickej fakulty. O rok na to získal profesorský dekrét a v Československu bol jediným profesorom didaktiky dejepisu.

Čestný titul doctor honoris causa mu v roku 1999 udelila Ostravská univerzita a v roku 2003 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol garantom doktorandského štúdia, garantom a gestorom študijného odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo, zaviedol študijný program historická demografia.

Zriadil vedecké pracovisko – Ústav pre regionálny výskum, ktoré v rôznych obmenách pretrvalo až do roku 2015. Svoju pedagogickú činnosť ukončil v roku 2010 na Fakulte humanitných vied UMB, kde sa podieľal na založení Katedry histórie. V roku 2017 mu rektor UMB Vladimír Hiadlovský udelil najvyššie ocenenie školy Magnum Decus Universitatis.

Július Alberty je autorom vedeckých a odborných monografií, vedeckých štúdií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. Bol členom vedeckých spoločností, redaktorom odborných periodík, držiteľom štátnych vyznamenaní, čestných uznaní a ďalších ocenení. A nikdy neprestal byť človekom.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj: (tom) a UMB, Foto: ilustračné