Docent Vladimír Donáth: V dispenzári máme 422 pacientov s rôznymi formami epilepsie

ROZHOVOR
0 /

Epilepsiou dnes trpí vo svete okolo 45 miliónov ľudí, na Slovensku je to približne 60 000 pacientov. Toto ochorenie sa  prejavuje opakovaným výskytom epileptických záchvatov.

S prednostom II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Doc. MUDr. Vladimírom Donáthom, CSc., ktorý je medzinárodne uznávaným odborníkom   na epilepsiu, sme sa porozprávali o spôsoboch jej liečby a diagnostiky, ale aj o podpore vzdelávania a výskumu v tejto oblasti zdravotníctva.

Slovenská liga proti epilepsii, ktorej ste prezidentom, nedávno oslávila 80. výročie svojho založenia. Čo je poslaním tejto organizácie v rámci Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE)?

Slovenská liga proti epilepsii  pôsobí v súčinnosti programami a cieľmi Medzinárodnej ligy proti epilepsii. Jej pôsobenie sa týka nielen medicínskych postupov  v zdravotníckych zariadeniach, ale snahou  je  maximálna integrácia pacientov s epilepsiou do života.  Inými slovami posilňuje a šíri poznatky o epilepsii.

Zlepšuje  služby a starostlivosť o pacientov, najmä prostredníctvom prevencie, diagnostiky a liečby. Podporuje tiež vzdelávanie a odbornú prípravu lekárov.  Jedným z príkladov pôsobenia Slovenskej ligy proti epilepsii je iniciácia zákonných pravidiel,  ktoré stanovujú, v ktorých prípadoch  môže mať pacient s epilepsiou vodičský preukaz.

Na Svetovom epileptologickom kongrese  v Barcelone 2017, o ktorom sme písali, Slovenská liga proti epilepsii získala významné medzinárodné ocenenie, ktoré ste osobne prevzali. Čo to pre Vás a vôbec pre Slovensko znamená? 

Toto ocenenie sme prijali s veľkou pokorou.  Je to veľký záväzok, že odborná spoločnosť maličkého štátu je akceptovaná  svetovou organizáciou, ktorá má vyše 100 pobočiek.  Znamená to nepoľaviť v odbornej, ale aj sociálnej činnosti, ktorá sa týka pacientov s epilepsiou.

Ste medzinárodne uznávaným odborníkom na epilepsiu a epileptochirurgiu, čo zdôraznil v liste ministerke zdravotníctve Andrey Kalavskej prezident Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE) Samuel Wiebe, M.D. Ako si počína Slovensko v boji s epilepsiou a starostlivosti o pacientov trpiacich touto chronickou neurologickou poruchou?  

Z môjho pohľadu Slovenská republika má vynikajúci prístup k liekovej politike. Napríklad porovnaním s českými pacientami, slovenskí pacienti s epilepsiou majú oveľa skôr dostupné všetky  lieky  proti epileptickým záchvatom.  Čo sa týka epileptochirurgie, máme ešte veľké rezervy a máme čo doháňať. Na druhej strane táto práca vyžaduje veľký objem prostriedkov na špecifické medicínske prístroje a vyčlenenie tímu, ktorý by sa zaoberal výhradne epileptochirurgickými postupmi.

Čo to vlastne epilepsia je a ako sa prejavuje?

Názov „epilepsia“  pochádza z gréckeho slova epilembaein, čo znamená zachvátiť.   Ochorenie sa  prejavuje opakovaným výskytom epileptických záchvatov. Existuje viacero typov epileptických záchvatov, ktoré majú aj odlišnú liečbu.  Záchvaty sa môžu prejaviť nielen odpadnutím a kŕčmi, ale napríklad iba zahľadením, neúčelnými pohybmi, výpadkom pamäti. 

Ako treba postupovať pri epileptickom záchvate?

Tu platí prístup menej je niekedy viac. V žiadnom prípade  sa násilím neotvárajú ústa. Najdôležitejšie  je pacienta obrátiť na bok a pokiaľ má kŕče, podložiť mu pod hlavu napríklad zložené sako či sveter,  skrátka zabrániť, aby sa postihnutý neporanil.

Aké metódy sa používajú pri liečbe epilepsie?

Liečba spočíva jednak v špeciálnych liekoch, ktoré určuje neurológ, u detí v zvláštnej diéte (ketogéna alebo tzv. „Atkinsonova“). Ak nedôjde k žiadúcemu zlepšeniu, treba zvážiť, či pacient nie je vhodný na radikálnejší postup,  ako sú stimulačné metodiky alebo epileptochirurgický zákrok.

Štatistiky hovoria, že epilepsiou trpí na Slovensku približne 60 000 a vo svete až 45 miliónov ľudí. Ktoré vekové skupiny postihuje najviac?

Najviac postihuje malé deti a seniorov.

O epileptikoch si vo všeobecnosti mnohí myslia,  že sú to duševne chorí ľudia.  Môžu epileptici  viesť plnohodnotný život ako ostatní ľudia?

Určite áno. Máme pacientov, ktorí bez problémov zvládajú vedúce postavenie, zodpovednosť, nutnosť významných rozhodnutí.  Epilepsiu mal napríklad Alexander Veľký,  Vincent van Gogh, Fjodor Dostojevskij, prezident Roosevelt, z modernej doby spevák Prince a mnoho ďalších. Potom je to o prístupe spoločnosti, ako vie akceptovať chorého človeka.   

Majú epileptici u nás zaručený prístup k najmodernejšej liečbe a ako je to v Rooseveltovej nemocnici?

Starostlivosť sa týka všetkých pacientov. V Rooseveltovej nemocnici sú 4 lekári – odborníci , ktorí majú aj špeciálnu  edukáciu týkajúcu sa epilepsie. Určite máme aj my rezervy.

Myslím, že nie všetci lekári na Slovensku majú rovnaký prístup.  Odvíja sa to však aj od prístupu zdravotných poisťovní, ktoré nevenujú dostatočnú pozornosť a prístup k tejto problematike.  Ak si zdravotnícke zariadenie alebo privátny neurológ  zakúpi  drahý diagnostický  prístroj (EEG), ekonomické hodnotenie tohto vyšetrenia by malo byť primerané nielen cene prístroja (čo nie je málo), ale aj špecifickému vzdelaniu lekára, ktorý toto vyšetrenie posudzuje.  Prebehli opakované jednania odborných spoločností, zatiaľ sa však nedostavil uspokojivý výsledok.

Ako by ste hodnotili účinnosť liečby epilepsie v súčasnosti u nás a vo svete?

Vždy existujú pacienti, ktorých sa nepodarí dostatočne zvládnuť.  Veľmi známy epileptológ zo Škótska prof. Martin Brodie (mimochodom môj veľmi dobrý priateľ) dokonca percentuálne vyčíslil tento počet.  Preto vždy je čo riešiť. Hovoria  o tom aj ciele Medzinárodnej ligy proti epilepsii, ktoré sa týkajú nielen liečby a diagnostiky ale aj podpory vzdelávania a výskumu.  

Koľko pacientov s epilepsiou máte v dispenzári II. Neurologickej kliniky SZU a čo to znamená, že Vaša klinika je jedným zo  špecializovaných pracovísk pre epilepsiu, diagnostiku a liečbu demyelinizačných ochorení CNS?

V dispenzári mám 422 pacientov s rôznymi formami  epilepsie. Epilepsiu na našom pracovisku riešia 4 lekári.  Poskytujeme komplexnú diagnostiku vrátane video EEG diagnostiky. Túto službu poskytujeme aj iným pracoviskám.  Špecializované pracovisko je aj v skutočnosti, že viac rokov  reprezentujem  SR v rámci vedeckého epileptologického panelu Európskej neurologickej akadémie (EAN) čo je najvyššie odborné neurologické fórum v Európe

Čo sa týka demyelinizačných  ochorení centrálneho nervového systému, poskytujeme najvyššiu diagnostiku a liečbu pacientom so sclerosis multiplex.  K tomu je potrebný špeciálny zmluvný vzťah s poisťovňami, aby títo pacienti dostali tú najmodernejšiu terapiu.  Tieto postupy sú samozrejme ekonomicky  náročné a preto je legitímne, že poisťovne uzavrú tento špeciálny vzťah len s odborne maximálne spoľahlivými pracoviskami. Celkovo  je v SR 10 takýchto pracovísk.

Na našom špecializovanom pracovisku máme dispenzarizovaných 692 pacientov so sclerosis multiplex, pritom 412 z nich sú nastavení na špeciálnu biologickú liečbu. Táto situácia  vyžaduje aj špecializované sestry.  Máme mimoriadne šťastie, pretože na pracovisku pracujú veľmi skúsené a vzdelané sestry. Tieto nielenže v pracovnej dobe fungujú ako „call centrum“, ale hlavne edukujú pacientov v aplikácii liečby, realizujú aj psychologické testy  pacientom, pretože týmto pacientom je potrebné sledovať ich kognitívne funkcie.

Klinika v spolupráci s ďalšími odbornosťami je jedno z najlepšie organizovaných stroke centier na Slovensku. V čom spočíva táto výnimočnosť a aké máte výsledky v liečbe cievnych mozgových príhod?

Myslím, že ak použijem váš výraz „výnimočnosť“, potom ide aj o výnimočnosť našej nemocnice. Ide o mimoriadne dobre zohratý tím neurológov, intervenčných rádiológov, „aristrov“ , internistov a ďalších. 

Popritom našu istotu zabezpečujú v pohotovosti neurochirurgovia a cievni chirurgovia. Týmto spôsobom sa snažíme poskytnúť našim pacientom maximálnu starostlivosť . Intervenčné zákroky poskytujeme v režime 24 hodín / 7dní do týždňa  pre spádovú oblasť celého Banskobystrického kraja a niektoré vzdialenejšie nemocnice ako Bojnice a Liptovský Mikuláš. V našej spádovej oblasti žije približne 700 000 obyvateľov.

Pre ilustráciu, v Rooseveltovej nemocnici sme podľa národného registra v roku 2017 prijali a ošetrili 312 pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP), z toho 281 s diagnózou ischemickej CMP. Celkom 26 % zo všetkých ischemických CMP podstúpilo rekanalizačnú liečbu, to znamená, že sa  im aplikovala intravenózna trombolýza alebo sa vykonala mechanická trombektómia, prípadne kombinácia obidvoch metód. Do 20 minút od príchodu do nemocnice sa nám podarilo aplikovať uvedenú liečbu 19 percentám, do 45 minút ďalším 21 %. Myslím, že to hovorí o promptnosti a neodkladnosti nášho prístupu.

Uvedené údaje berieme s veľkou pokorou, keďže stále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť našu prácu.

Na záver ešte jedna otázka týkajúca sa Rooseveltky. Po rozhodnutí vlády SR investovať do komplexnej rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice viac ako 100 miliónov eur sa v Banskej Bystrici objavil hlas volajúci po výstavbe novej nemocnice v Sielnici na súkromnom pozemku Penty. Vy ste sa spolu s ostatnými prednostami kliník a primármi Rooseveltovej nemocnice jednoznačne postavili za rekonštrukciu existujúcej nemocnice, prečo?

Rooseveltova nemocnica  poskytuje komplexný prístup  všetkým pacientom.  Zjednodušene „pod jednou strechou“ sú všetky možnosti pomôcť pacientovi a táto pomoc je dostupná 24 hodín 7 dní do týždňa.  Samozrejme ide výsostne o tímovú prácu.  V nemocnici pracuje zohratý tím najrozličnejších špecializácií a vysokokvalitných špecialistov. Niečo ako stabilný  špičkový orchester.  Takýto orchester sa buduje a cizeluje roky.

Otvorenie nového zariadenia, ktoré má podstatne menšie možnosti a výrazne menší počet lôžok, podľa môjho názoru, neumožní okamžitý trvalo spoľahlivý výkon v tom rozsahu, ako je schopná poskytnúť Rooseveltova nemocnica. 

Navyše Rooseveltova nemocnica  má strategickú polohu.   U akútneho pacienta veľmi často ide o minúty.  Viete si predstaviť napríklad akútne zhoršenie u detského pacienta v Detskej fakultnej nemocnici, ktoré vyžaduje okamžitý vysokošpecializovaný postup, dostupný do pár minút v susediacej Rooseveltovej nemocnici porovnaním  s presunom do zariadenia  vo vzdialenosti podľa mapy viac ako 15 km? 

Je veľmi zásadný rozdiel, či pacient, ktorému napríklad je potrebné vybrať zrazeninu z mozgu sa dostane k zákroku v dostatočnom alebo nedostatočnom čase. Nie je náhoda, že naša klinika, teraz prebrala na Európskom kongrese o mozgových cievnych príhodách v Miláne mimoriadne prestížnu Diamantovú plaketu za starostlivosť o týchto pacientov.  Za týmto výsledkom je samozrejme celý tím lekárov nielen z našej kliniky ale aj z radiodiagnostického oddelenia, internistov, „aristov“,  sestričiek, ale aj z Rýchlej záchrannej služby.

Nemyslím, že toto všetko môže umožniť plánovaný projekt v Sielnici.

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Je prednostom II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Zároveň je prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii, členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej neurofyziologickej spoločnosti, členom výboru Európskej spoločnosti pre klinickú farmakológiu a členom ďalších zahraničných prestížnych odborných  spoločnosti.

Má certifikát Európskej epileptologickej akadémie ako epileptológ a trainer of epileptology. Je členom vedeckého panelu epilepsie pri Európskej neurologickej akadémii (EAN), kde zastupuje SR. Pôsobí ako stály člen komisie pre obhajoby dizertačných prác z oboru neurológie pri LF Masarykovej univerzity v Brne, je členom redakčnej rady časopisu Neurologie pro praxi a šéfredaktorom časopisu MS News.

Prednáša na Lekárskej fakulte SZU, je odborným garantom postgraduálnych kurzov v EEG a v epileptológii. Podieľal sa na zorganizovaní viacerých kongresov s celoslovenskou ale aj medzinárodnou účasťou a pôsobí ako stály člen medzinárodného organizačného výboru World Congress on Controversies in Neurology .  Bol ocenený striebornou aj zlatou medailou “ Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť“.

Docent Donáth je  autorom dvoch monografií, autor 410 prednášok, z ktorých viaceré v zahraničí (Budapešť, Barcelona, Rhodos, Florencia, Ženeva, Berlín, San Antonio, Philadelphia, Stockholm,  Montreal, Viedeň). Okrem toho prednášal v doškoľovacích kurzoch EFNS a SZU. Publikoval 195 odborných článkov, vrátane in extenso z toho 56 v zahraničí – 24 mimo ČR, z ktorých je 145    citácií  vrátane  zahraničných citácií  kategórie [1] a [2] – mimo ČR, 7  recenzií  monografií, 5 x  autor kapitoly v monografii, autor a spoluautor 5 príručiek.

Autor: (tom), Foto: archív Vladimíra Donátha a ilustračné