O čo ide pri využití návratnej finančnej výpomoci štátu na investíciu do obnovy verejného osvetlenia v meste?

POLEMIKA
6 /

Na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 milióna eur, ale zatiaľ neprešil návrh primátora Jána Noska na investovanie týchto peňazí do odstránenia najkritickejšieho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a Fončorde.

Návrh primátora mesta

Primátor Ján Nosko k ponúkanej návratnej finančnej výpomoci štátu uviedol:

„Doteraz sme o čerpaní návratnej finančnej výpomoci od štátu neuvažovali, pretože už v priebehu prvého polroka sme vykonali dostatočné opatrenia na stabilizáciu mestského rozpočtu. Išli sme cestou šetrenia. Ako správny hospodár som rozhodol, že pôžičku, ktorou by som zadlžil svojich budúcich nástupcov na ďalšie roky, na bežnú prevádzku mesta využívať nebudeme.“

Ďalej pokračoval:

„Postupne sme však z ministerstva financií dostávali informácie, že takáto finančná výpožička by sa časom mala zmeniť na nenávratný grant. Z tohto dôvodu sme naše prvotné rozhodnutie prehodnotili a rozhodli sme sa, že o návratnú finančnú výpomoc vo výške výpadku podielových daní v objeme cca 1,9 milióna eur požiadame.“

Peniaze by chcelo mesto investovať do prvej etapy obnovy zastaraného verejného osvetlenia. Jeho takmer havarijný stav je z pohľadu vedenia mesta jediná investícia, ktorú vie zmysluplne čerpať a preinvestovať v plnej výške do konca tohto roka, v zmysle podmienok a zmluvy s ministerstvom financií.

Aj keď poslanci odsúhlasili čerpanie návratnej finančnej pomoci od štátu, o tom, či bude použitá na obnovu verejného osvetlenia, rozhodnú poslanci až na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 22. septembra. Dovtedy im mesto predloží ďalšie informácie o navrhovanej investícii a zasadnú odborné komisie.

Primátor Nosko verí, že tento zámer nakoniec poslanci podporia a mesto prostredníctvom správcu verejného osvetlenia bude môcť po rokoch začať s obnovou starých svietidiel, stožiarov a rozvodov, čím sa  zaistí bezpečnosť obyvateľov v dotknutých mestských častiach a v konečnom dôsledku použitím moderných svietidiel sa aj ušetrí na prevádzke verejného osvetlenia.

Niektorí poslanci sú (zatiaľ) proti

Niekoľko poslancov napriek tomu, že hlasovali za prijatie ponúkaného bezúročného vládneho úveru, nesúhlasili s jeho využitím na riešenie najkritickejších úsekov verejného osvetlenia v meste, ktoré sú v takmer havarijnom stave. Svoj nesúhlas odôvodňovali nedostatkom podrobnejších informácií o tejto komunálnej investícii, ktorú nestihli prerokovať ani všetky komisie.

Zaznelo aj spochybňovanie oprávnenia dlhoročného zmluvného partnera mesta PROGRES – HL takúto investíciu realizovať, hoci v konečnom dôsledku by to znemožnilo splniť zásadnú podmienku ministerstva financií – uskutočniť práce s ich vyfakturovaním a vyčerpať ponúkané financie od štátu do konca tohto kalendárneho roka.

Poslanec a člen dopravnej komisie Michal Škantár rekonštrukciu osvetlenia podporuje a k téme sa pre Radničné noviny vyjadril nasledovne:

„Primátor Nosko je prvým primátorom, ktorý sa po dlhých rokoch začal zaoberať stavom verejného osvetlenia v meste. Dal vypracovať komplexné posúdenie jeho stavu, z ktorého vyplynulo, že niektoré jeho časti, vrátane stĺpov, sa nachádzajú v havarijnom stave. Vnímam, že časť poslancov by chcela investovať radšej do niečoho viditeľnejšieho, čím by sa mohli lepšie na verejnosti odprezentovať, ale zľahčovanie tejto situácie z ich strany je hazardovaním s bezpečnosťou našich obyvateľov. Preto budem investície do verejného osvetlenia ako poslanec podporovať a verím, že čím skôr začneme, tým skôr sa dostavia výsledky v podobe zvýšenej bezpečnosti v uliciach mesta a vďaka použitiu moderných svietidiel aj k úsporám elektrickej energie.“

Fakty o navrhovanom riešení havarijného stavu verejného osvetlenia v meste

Správcom verejného osvetlenia v meste pod Urpínom je na základe výberového konania z roku 2006 bystrická spoločnosť PROGRES – HL, ktorá má s mestom  uzatvorenú platnú dlhodobú zmluvu. V jej predmete figuruje zabezpečenie údržby, modernizácie a rekonštrukcie svetelnej signalizácie a verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica.

Z právneho hľadiska zmluva definuje nielen základný cenník údržby, ale aj funkčný kontrolný rámec, ako postupovať v prípade objednania položiek mimo tohto cenníka.

Zmluvný partner mesta ešte vo februári 2020 predložil poslancom súhrnnú správu o stave verejného osvetlenia v meste aj s návrhom na nevyhnutnú rekonštrukciu, ktorá zahŕňala aj najkritickejšie úseky v takmer havarijnom stave. Práve z tohto stavu vychádzalo vedenie mesta pri zadefinovaní využitia ponúkanej návratnej finančnej výpomoci vlády v tomto roku. Ide teda o racionálny investičný návrh v objeme 1,9 milióna eur (celkovo rekonštrukcia verejného osvetlenia v I. etape prác predstavuje sumu okolo 3 miliónov eur), ktorý prinesie aj šetrenie elektrickej energie z osvetlenia.

Koncom augusta spoločnosť PROGRES – HL na požiadanie dodala mestu požadované podklady pre odborné komisie s orientačným výkazom výmer prác potrebných na zabezpečenie navrhovanej investície do verejného osvetlenia v objeme 1,9 milióna eur. Presný rozsah prác za odsúhlasenú cenu sa dá urobiť až po schválení objednávky príslušným oddelením MsÚ, ktoré je zároveň aj kontrolným orgánom mesta. Bežne podiel ľudskej práce na stavebných prácach predstavuje pri takýchto investíciách 40 a viac percent celého výkazu.

Výhodou navrhovaného riešenia uskutočniť tento zámer v šibeničnom termíne do konca roka priamo prostredníctvom zmluvného partnera je jeho okamžitá pripravenosť začať nevyhnutné práce a dotiahnuť ich aj v nastupujúcom jesennom počasí do úspešného konca, čo by pri verejnom obstarávania bolo nemožné.

Treba pripomenúť, že veľmi málo slovenských miest by bolo schopných  splniť všetky požadované parametre návratnej finančnej pomoci štátu. Mestu Banská Bystrica to umožňuje pripravená stratégia a koncepcia  riešenia verejného osvetlenia a pripravenosť zmluvného partnera mesta (prezentovaná ešte vo februári 2020) realizovať nevyhnutnú časť investičného zámeru po etapách, v prípade Fončordy a Uhliska do konca roka 2020.

Ako je to v iných mestách?

Čo sa týka verejného obstarávania rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré je pomerne zložité a môže trvať aj niekoľko rokov, zaujímali sme sa, ako to vyzerá v ostatných krajských mestách.

Bratislava v súčasnosti zabezpečuje verejné osvetlenie v hlavnom meste prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017 bez súťaže, priamym rokovacím konaním. Siemens mal dovtedy 20 – ročnú zmluvu s mestom, verejné obstarávanie zatiaľ nebolo vyhlásené.

V Košiciach bola vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa prác v roku 2017, ale táto bola nasledujúci rok pre námietky súťažiacich zrušená. Verejné osvetlenie má od augusta 2017 v správe Dopravný podnik mesta Košice.

Mesto Žilina investovalo do vereného osvetlenia  v rozpätí  august 2017 – november 2018 viac ako 8 miliónov eur prostredníctvom zmluvného partnera spoločnosti Siemens. Správcom VO je v súčasnosti Dopravný podnik mesta Žilina.

Mesto Trnava ukončilo zmluvný vzťah so spoločnosťou Siemens a doposiaľ nenašla nového zmluvného partnera verejným obstarávaním. Od apríla 2015 došlo k zmene prevádzkovateľa mestského verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v Trenčíne. Mesto ukončilo zmluvu o prevádzke so spoločnosťou Siemens a novým prevádzkovateľom sa stala organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o.

Pre mesto Nitra zabezpečuje spoločnosť  ELcomp s.r.o. komplexnú prevádzku, rekonštrukciu, modernizáciu, výstavbu a údržbu verejného osvetlenia, ako aj  prevádzku,   modernizáciu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie a  parkovacích  automatov. V Prešove zabezpečuje verejné osvetlenie mesta firma O.S.V.O. comp, a.s.

Pri verejnom obstarávaní nie je isté, či by sa na základe súčasných cien na trhu podarilo vysúťažiť firmu, ktorá by dokázala urobiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v Banskej Bystrici lacnejšie, ako to dnes dokáže robiť zmluvný partner PROGRES – HL podľa platného cenníka.

Pri nákladoch na verejné osvetlenie treba brať do úvahy počet svetelných bodov, čo pri ich väčšom počte zlacňuje celú investíciu. Na porovnanie môžu poslúžiť informácie získané z verejne dostupných faktúr dodávateľov očistených o práce nepatriace do údržby VO.

Podľa nich vychádzajú údržbárske práce dodávateľov v Bratislave, Košiciach Trnave, Trenčíne, Poprade či Martine oproti firme PROGRES – HL drahšie o 20 – 80 percent. Znamená to, že pre mesto Banská Bystrica je výhodné mať dlhodobú zmluvu s domácim partnerom, ktorý je v aktuálnej situácii za daných podmienok jediný schopný objemovo aj časovo splniť podmienky komunálnej investície z návratnej finančnej výpomoci štátu.

Prípadné presunutie tejto investície do kapitálových výdavkov samosprávy na budúci rok, o čom hovoria opoziční mestskí poslanci,  je podľa primátora riziková záležitosť, ktorú by muselo oficiálne potvrdiť ministerstvo financií.

Záver

Je nesporné, že sústava verejného osvetlenia v celom meste Banská Bystrica potrebuje veľkú  investíciu, ktorá sa nedá urobiť v krátkom čase. Podľa pripraveného investičného plánu rekonštrukcie ide celkovo o sumu 15,5 milióna eur na zaistenie bezpečnosti a efektívnosti komplexného systému verejného osvetlenia plus 5 miliónov eur určených na zabezpečenie stratégie udržateľnosti tohto systému, spolu teda hovoríme o potrebnej investícii v celkovej výške 20,5 miliónov eur.

Navrhované riešenie takmer havarijného stavu verejného osvetlenia pre Uhlisko a Fončordu vo výške 1,9 milióna eur predstavuje iba prvú časť rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia v meste z bezúročného úverového zdroja. Ak sa ponúkané štátne peniaze nevyužijú na tento účel, vedenie mesta stratí dôvod ich čerpania, pretože iný návrh ani z radov poslancov, ktorí už schválili tieto financie, nepadol.

Autor: (tom), Foto: PROGRES - HL a ilustračné