Návraty do minulosti: Vrchársky kraj Novohradu dostal svoju zaujímavú knižnú podobu

KULTÚRA
0 /

Tradičná ľudová kultúra sa najmä v slovenských pomeroch vyznačuje veľkou lokálnou  variabilnosťou. Preto je každá regionálna monografia nezastupiteľným prínosom k poznaniu celoslovenského obrazu kultúry a spôsobu života Slovákov.

Univerzitný profesor a  historik Pavol Martuliak odprezentuje svoju novú národopisne koncipovanú monografiu Vrchársky kraj Novohradu – Návraty do minulosti v unikátnych priestoroch Thurzovho domu Stredoslovenského múzea.

 Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci s autorom pre svojich návštevníkov a priaznivcov uvedenie novej publikácie –  historika a dlhoročného univerzitného pedagóga Pavla Martuliaka Vrchársky kraj Novohradu – Návraty do minulosti.

Monografia neponúka iba faktograficky spracované jednotlivé zložky tradičnej kultúry, ale aj vzácne autorove osobné, miestami emotívne, návraty do minulosti. Početnú lokálnu spisbu z prostredia Hontu, ale i samotného Novohradu, tak atraktívne doplní publikácia zameraná na „vrchársky kraj“. Jej predstavenie samotným autorom sa bude konať v Thurzovom dome 15. marca o 17:00 hodine.

„S úctou si spomínam na skutočnosť, ako medzi kopcami Javoria mala svoj osobitný chod nielen významnejšia udalosť, ale aj každodenná záležitosť. A tento poriadok sme my deti ale aj neskôr ako dorastenci museli rešpektovať. Či už išlo o prácu na poli, domácu ľudovú tvorbu, kultúrne udalosti: všetko prebiehalo podľa zaužívaných pravidiel. Až rokmi som sa dozvedel, čo všetko možno zahrnúť pod pojem tradičná ľudová kultúra. Pri dôkladnejšom sledovaní a zoznamovaní sa s obsahom, či charakterom základných prvkov som si uvedomoval jedinečnosť a spoločnú podstatu vrchárskej kultúry. Dnes som vlastne jedným z posledných pamätníkov ešte viacerých, dnes už takmer neznámych prvkov a súčastí tradičnej kultúry tohto kraja,“

 spomína autor publikácie Pavol Martuliak.

Pavol Martuliak.

Pavol Martuliak.

Komplexný prehľad, tak v oblasti hmotnej, ako i duchovnej kultúry každodenného životného kolobehu generácií obyvateľstva historického regiónu Novohrad doposiaľ odbornej i laickej verejnosti chýbal.

„Rozhodnutie Pavla Martuliaka spracovať špecifickú monografiu regiónu v objatí Novohradských vrchov bolo určite správnym krokom aj preto, lebo hontiansko – novohradská vrchárska oblasť ako celok má priam kľúčovú pozíciu pri objasňovaní starších vývinových podôb spôsobu života a kultúry sedliackeho obyvateľstva – tvoriaceho gro historického slovenského národa. Stredoslovenské múzeum preto považovalo za prínosné a vhodné pomôcť s vydaním tejto zaujímavej a hodnotnej etnografickej publikácie s osobitou dávkou autorovej spoluúčasti. Ambíciou autora bolo sprostredkovať bádateľsky korektné dáta o jednotlivých zložkách tradičnej kultúry novohradských vrchárov. Keďže sa v tomto regióne narodil a celý život s ním neprerušil kontakt a monografiu vytvoril na konceptoch osobnej, rodinnej, i odbornej národopisnej znalosti, možno reálne očakávať, že publikácia bude prínosom pre súčasné i budúce generácie,“

konštatuje Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Thurzov dom

Thurzov dom

Komplexný pohľad monografie Vrchársky kraj Novohradu prinesie čitateľovi nielen najvýznamnejšie míľniky histórie ale aj informácie o vrchárskom nárečí, hmotnej kultúre, ľudovej architektúre či stravovaní.

Zaujímavou je aj kapitola o folklóre, kde väčšinu piesní autor sám prespieval a ktorým sa dostalo i odborné notové spracovanie.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: SSM a ilustračné