Čaká nás krst monografie Malachov: Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

KULTÚRA
3 /

V posledných rokoch sa na knižnom trhu objavilo viacero odborných monografií o jednotlivých mestských častiach Banskej Bystrice, prípadne o obciach, ležiacich v jej susedstve.

V súčasnosti k nim pribudla ďalšia – tentoraz venovaná malebnej obci Malachov, o ktorej si možno mnohí Bystričania myslia, že je stále neoddeliteľnou súčasťou mesta (Malachov sa opäť stal samostatnou obcou v roku 1993). Keďže o obci ešte v minulosti nebola spracovaná komplexná monografia, vytvorené dielo je priekopníckym počinom.

Publikácia vznikla pod vedením hlavnej editorky dr. Marianny Bárdiovej, ktorá v obci už niekoľko desaťročí býva.Text výpravnej monografie vypracoval v priebehu roku 2016 – 2018 kolektív 17 – tich autorov, ktorí sú odborníkmi z rôznych vedných odborov.Vo svojich textoch fundovane opísali podobu krajiny v okolí Malachova, charakterizovali neživú a živú prírodu, poskytli obraz o dejinách obce, zachytili formy tradičnej kultúry v nej a priblížili tiež súčasné spoločenské a kultúrne dianie v obci.

Autor článku Patrik Kunec na fašiangoch v Malachove 3. marca 2019

Veľká časť autorov pôsobila alebo pôsobí na jednotlivých pracoviskách Univerzity Mateja Bela alebo v kultúrnych inštitúciách mesta Banská Bystrica, čo dáva záruku, že nimi vypracované texty sú po obsahovej stránke spracované kvalitne. Rozsah knihy je 568 strán, posledných 60 strán tvoria poznámky a odkazy na pramene alebo odbornú literatúru.

Text monografie je rozdelený na štyri hlavné celky (Krajina a obyvateľstvo, Príroda, Spoločnosť a napokon Súčasnosť obce a okolia vo fotografii), ktoré sa ďalej delia na kratšie kapitoly. Kým v prvých troch celkoch dominuje text, obsahom štvrtého sú dokumentárne i umelecké fotografie viacerých fotografov.

Texty o krajine, obyvateľstve a prírode v okolí Malachova majú skôr vedecký charakter ako populárno – náučný, ale to je dané témami, o ktorých tieto kapitoly pojednávajú. Autori často vychádzajú zo svojich výskumov, najmä v častiach venovaných neživej a živej prírode. Textová časť o spoločnosti je venovaná trom rovinám – histórii, tradičnej kultúre, vzdelávaniu a kultúrno – spolkovým aktivitám.

Pre čitateľov budú určite zaujímavé najmä texty o starších i novších dejinách Malachova, ktoré zozbierali mladí historici Tomáš Cimerman a Ondrej Druga. Niektoré udalosti sú opísané slovami ich očitých svedkov, napríklad boje počas Slovenského národného povstania, čo robí rozprávanie o dejinách obce ešte pútavejším.

V opise tradičnej hmotnej a nehmotnej ľudovej kultúry podala zasvätený opis etnografka dr. Zuzana Drugová, ktorá tiež býva v Malachove a realizovala v ňom svoje prvé výskumy. Zaujímavé sú tiež výsledky prvých výskumov tradičnej hudby aj s ich 32 – mi notovými záznamami, ktoré publikovala dr. Alžbeta Lukáčová.

V časti venovanej súčasnému životu v obci sú opísané okrem dejín škôl aj pôsobenie ochotníckeho divadla, činnosť významnejších výtvarných umelcov a napokon aj priblíženie činnosti niektorých záujmových združení (poľovníci, hasičský zbor, chovatelia holubov a ďalšie).

Pozoruhodnú kapitolu z dejín športu spracoval Malachovčan Adam Lichý. Aj tieto časti vytvorili autori, ktorí majú k témam veľmi blízko, takže po stránke faktografickej sa im nedá takmer nič vytknúť. Opisné texty vhodne oživujú početné citáty z kroník týchto spolkov a združení, prípadne z dobovej lokálnej tlače (napr. pri športových kluboch a spoločenských aktivitách v obci). V texte jednotlivých kapitol, prípadne v bohatej obrazovej prílohe, sa určite nájdu viacerí Malachovčania.

Mimochodom, čo robí knihu o Malachove jedinečnou, je skutočne opulentná obrazová príloha, ktorá pozostáva zo stoviek novších i dobových fotografií, máp, reprodukcií osobnej korešpondencie, plagátov a rôznych oznámení, ale aj z umeleckých vyobrazení Malachova a jeho čarovného okolia, ktoré vytvorili lokálni maliari. Je potešiteľné, že v knihe sa našlo miesto aj pre nádherné fotky viacerých fotografov, ktoré sú obsahom štvrtého celku. Graficky je kniha na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni a množstvo obrazových príloh vhodne dopĺňa erudovaný text.

Po slávnostnom krste, ktorý je naplánovaný na nedeľu 16. júna 2019 v Malachove, bude kniha sprístupnená širokej čitateľskej verejnosti. Autorský kolektív je presvedčený, že po nej siahnu nielen rodení a novousadlí Malachovčania, ale aj viacerí Bystričania, ktorí sa do doliny Malachovského potoka  často vyberajú na obľúbené turistické vychádzky.

 

Autor: Patrik Kunec, PhD. (Katedra histórie FF UMB), Foto: Marianna Bárdiová a kol., archív