Pôsobivý začiatok Vivat Vox Organi: Jób pre organ od Petra Ebena v podaní Davida di Fiore a Doda Šamaja

FESTIVAL
0 /

Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi sa začína v roku 2023 exkluzívne – uvedením diela par excellence: Jób pre organ od Petra Ebena. Bystrická premiéra tohto impozantného a strhujúceho diela boja dobra a zla zaiste zaujme svojich poslucháčov.

Môžeme sa tešiť sa na bravúrny výkon organového virtuóza Davida di Fiore s podmanivým prednesom a dramatizáciou starozákonných textov bystrického herca Doda Šamaja už v sobotu 10. júna 2023 o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole na Lazovnej.

David di Fiore s Matúšom Kucbelom

David di Fiore s Matúšom Kucbelom

DAVID DI FIORE organ
DODO ŠAMAJ recitácia

Petr Eben (1929 – 2007)
Jób pre organ 60’

Osud
Vernosť v nešťastí
Prijatie utrpenia
Túžba po smrti
Zúfalstvo a rezignácia
Tajomstvo stvorenia
Pokánie a preniknutie
Naplnenie života

Dodo Šamaj

Dodo Šamaj

Text knihy Jób je drsný. Taká je preto aj hudba – drsná, ale pravdivá a nádherná. Ebenova hudobná reč absolútne dokonale zvýrazňuje biblický obsah. V hudobnej literatúre neexistuje pravdivejšia hudobná výpoveď tohto textu. V skladbe využíva známe témy z bohatstva gregoriánskeho a protestantského chorálu, ako aj jedinečné improvizačné schopnosti v kombinácii s vrodenou geniálnou kreativitou hudobného tvorcu.

Jób pre organ dokončil Petr Eben v roku 1987. Cyklus dedikoval renomovanému britskému organovému virtuózovi Davidovi Titteringtonovi, ktorý dielo aj premiérovo uviedol 11. 8. 1987 v Katedrále v Ripone (prvé tri časti) a celé dielo 30. 3. 1988 v Royal Festival Hall v Londýne.

Uvádzame aj textové poznámky k jednotlivým častiam cyklu, ktoré pre potreby interpretov sformuloval sám skladateľ Petr Eben:

Prvá časť Osud začína osudovým motívom Jóba v drsnom jazykovom registri pedálu a končí – po pohnutejšom strednom diele – rovnakým motívom rozprestretým po celej zvukovej ploche organa.

V časti Vernosť v nešťastí spieva Jób v tichej pokore gregoriánsky veľkonočný chválospev Exsultet vo vysokej polohe flautového registra. Tento motív je však sústavne prerušovaný dramatickými až bizarnými vstupmi rán osudu, ktoré napadajú Jóbov dom a jeho rodinu. Návrat k motívu chválospevu vyjadruje Jóbove zotrvanie v dobrom.

V tretej časti Prijatie utrpenia sa osudové rany dotýkajú priamo Jóbovej osoby. Po výkriku organa a krátkej rozorvanej ploche zaznie melódia protestantského chorálu Wer nur den lieben Gott läß walten (Kto len na Boha sa spolieha), ktorá prináša hlboký vnútorný pokoj.

Štvrtá časť Túžba po smrti vyjadruje utrpenie, ktoré – stále s väčšou ťarchou – leží na Jóbových pleciach. Hudobne je táto časť poňatá ako passacaglia, ktorá je vystupňovaná k zničujúcemu vrcholu. Kóda zaznieva v sotva počuteľnom pianissime ako absencia akejkoľvek nádeje.

Piata časť Zúfalstvo a rezignácia je v podstate dvojdielna. Z hĺbky opustenosti stúpajú výčitky, ktoré však v druhej časti ustupujú tichému žalospevu.

V šiestej časti Tajomstvo stvorenia stúpa z počiatočných mysterióznych akordov v sólovom hlase flauty akoby otázka. Stredná dramatická gradácia chce evokovať obraz stvorenia. Časť opäť končí otvorenou otázkou začiatku.

Aj siedma časť Pokánie a preniknutie je dvojdielna. Hlboká poloha šalmajového registra a bizarné kroky v pedáli akoby vyvolávali atmosféru drásavej kajúcnosti. Na ňu však nadväzuje kľudná poloha sólovej flauty so sprievodom sláčikového registra, v ktorom zaznieva citácia gregoriánskeho hymnu Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Stvoriteľu): prichádza svetlo poznania a pochopenie zmyslu utrpenia.

Tak ako štvrtá časť v polovici cyklu má aj ôsma časť Naplnenie života na jej konci uzavretú formu, tentoraz chorálových variácií na českobratský chorál Kristus, príklad pokory, ktoré jednotnou gradáciou smerujú k slávnostnému záveru celého cyklu. Hudobnú a obsahovú kódu tvorí citát „Vere dignum et iustum est…“ – Je naozaj dôstojné a správne, aby sme Ti, Pane, vždy a všade vzdávali vďaku.

Z verejných zdrojov medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi 2023 podporil Fond na podporu umenia.  Festival finančne podporila Nadácia EPH, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Špania Dolina.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda BBSK Ondrej Lunter a starostka obce Špania Dolina Martina Wilhelmerová.

Zdroj: Matúš Kucbel a Stanislav Šurin, Foto: ilustračné