V parlamente prešiel vládny návrh zákona o opatreniach v boji proti pandémii covidu

SPRÁVY
19 /

Vláda SR v stredu schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť  zásadné opatrenia v boji proti pandémii ochorenia Covid-19. Do parlamentu ide v skrátenom legislatívnom konaní.

Vyhláškami ÚVZ SR sa následne upravia ďalšie opatrenia, napríklad otvorenie prevádzok a ubytovacích zariadení v čiernych okresoch pre zaočkovaných zákazníkov a po prekonaní  covidu.

Vladimír Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Nové opatrenia by mali platiť v praxi po definitívnom schválení  v parlamente (prostredníctvom legislatívy, vyhlášok ÚVZ SR a uznesení Vlády SR):

 1. Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.
 2. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov.
 3. Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí štát alebo poskytne potrebné testy.
 4. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty.
 5. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.
 6. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.
 7. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.
 8. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.
 9. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.
 10. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.
 11. Až na 1.000 eur. sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.
 12. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1.000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.
 13. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.
 14. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.
 15. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.
 16. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.
 17. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou.
 18. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.
 19. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.
 20. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.
 21. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.
 22. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.
 23. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.
 24. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.

Stanovisko Konzília odborníkov k návrhu vládnych opatrení

Vo štvrtok večer informovalo Konzílium odborníkov  TASR o svojom stanovisku k navrhovaným vládnym opatreniam. Podľa týchto odborníkov  Slovensko potrebuje ráznu zmenu opatrení a zlepšenie ich dodržiavania. Nevylučuje ani prípadné sprísnenie opatrení

Epidemická situácia na Slovensku je aktuálne kritická. Odborníci pozitívne vnímajú, že vláda prijala väčšinu z ich navrhovaných opatrení. Krátkodobým cieľom je podľa nich chrániť ľudské životy a zachovať funkčný zdravotný systém. Zo strednodobého hľadiska je podľa nich nevyhnutné výrazne zvýšiť zaočkovanosť populácie:

 „Len tak dokážeme zmierniť dosahy tretej vlny pandémie a pripraviť sa na ďalšie. Rozhodujúce je bezodkladné uvedenie opatrení do praxe, sledovanie ich efektivity, ako aj ich rýchla adaptácia v prípade, že sa ukážu ako málo účinné.“

Elena Prokopová z Konzília odborníkov

Elena Prokopová z Konzília odborníkov

Konzílium považuje za kľúčové obmedziť vstup osôb, ktoré nie sú očkované a ani ochorenie neprekonali, na všetky miesta, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí:

„To sa týka podujatí aj prevádzok, s výnimkou nevyhnutných.“.

Za dôležité považujú odborníci to, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili stavovské organizácie, združenia a asociácie. Vyzývajú ich, aby rozhodne a presvedčivo podporili očkovanie zamestnancov svojich členov a aby dbali na prísne dodržiavanie pravidiel.

Pandemická situácia v EÚ

Pandemická situácia v EÚ

Konzílium víta povinné kontroly OTP pre všetkých zamestnancov:

„Aby sme motivovali k očkovaniu, je do budúcnosti dôležité, aby si zamestnanci hradili testy sami. Prítomnosť nezaočkovaných zamestnancov v gastro sektore považujeme z hľadiska epidemického rizika za prechodné riešenie. Návrat do normálneho života nám zabezpečí len očkovanie.“ 

A toto si o návrhu nových opatrení myslí najsilnejšia opozičná strana HLAS-SD:

V NR SR prešiel zákon o nových protipandemických opatreniach

Parlament v piatok schválil zákon, ktorým sa majú na Slovensku zaviesť nové protipandemické opatrenia aj s pozmeňujúcimi návrhmi, v skrátenom legislatívnom konaní. Za zákon hlasovalo 84 poslancov, proti bolo 34 poslancov a hlasovania sa zdržal jeden poslanec.

Poslanecká väčšina odsúhlasila úpravu povinnosti prevádzkovateľov. Tí budú musieť vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti a odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo na hromadné podujatie osobám, ktoré odmietnu svoju totožnosť preukázať.

Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor bude zároveň schopná počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 uzavrieť prevádzku, a to rozhodnutím na mieste. Bude môcť požiadať o súčinnosť Policajný zbor SR, pričom príslušník Policajného zboru SR   bude môcť vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu, a to práve v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.

Testovanie neočkovaných zamestnancov

Novela Zákonníka práce v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa skontrolovať zamestnanca. Ak sa potvrdením nepreukáže, zamestnávateľ ho nemusí vpustiť na pracovisko. Bude mu však musieť umožniť splnenie povinnosti aj iným spôsobom, a to bezplatným testovaním, ktoré zabezpečí zamestnávateľ.

Až vtedy, ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ to môže kvalifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca, t. j. zamestnávateľ nebude povinný zamestnancovi prideľovať prácu, a to bez náhrady mzdy. Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní dovolenky.

Parlament zároveň schválil pozmeňujúci návrh skupiny koaličných poslancov, ktorým sa toto opatrenie časovo obmedzilo do 30. apríla 2022. V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa má upraviť aj štátna služba v osobitných predpisoch.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zase upraví situácia, v ktorej je zamestnanec od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténny. Nebude sa neho vzťahovať prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Novela zákona o priestupkoch má tiež upraviť nové skutkové podstaty priestupkov, napríklad takú, ktorej cieľom je postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní.

Minister zdravotníctva v parlamente

Minister zdravotníctva v parlamente

Zdroj: MZ SR a (tom), Foto: ilustračné