Stanovisko ŠOP SR: Nutria riečna patrí k inváznym nepôvodným druhom živočíchov

SPRÁVY
9 /

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v súvislosti s medializovaným prípadom usmrtenia nutrií riečnych v obci Veľký Kýr upozorňuje verejnosť, že nutrie na Slovensku patria medzi invázne nepôvodné druhy živočíchov vzbudzujúce obavy Európskej únie (EÚ).

Na základe platnej legislatívy je každý vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.

Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (č. 1143/2014, čl. 7) sa invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy EÚ nesmú úmyselne držať, rozmnožovať, chovať a ani púšťať do voľnej prírody.

Na základe našej národnej legislatívy (Zákon č. 150/2019 Z.z.) má zároveň každý vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinnosť tieto invázne druhy odstraňovať. Ak ide o nepôvodné invázne druhy zveri, tieto povinnosti zabezpečuje užívateľ poľovného revíru. Pri nedodržaní uvedených opatrení je možné stanoviť pokutu až do výšky 900 eur, pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách je to až do výšky 15 000 eur.

Vedúca oddelenia zoológie ŠOP SR Ivana Havranová uvádza:

Nutria riečna pochádza z južnej Ameriky. Do Európy bol tento živočích dovezený ako chovný druh na kožušinu a chutné mäso začiatkom dvadsiateho storočia. Z chovov však nutrie často unikli do voľnej prírody. Nutria sa živí predovšetkým rastlinnou potravou v okolí vodných plôch, ktoré obýva. Väčšie množstvo jedincov dokáže spásť pobrežnú vegetáciu, rozhrabať brehy a vyhrabávať do brehov nory, čím prispieva k brehovej erózii a k zúženiu toku. Úbytok brehovej vegetácie spôsobuje častejšie vybreženie a zaplavenie poľnohospodárskej pôdy, infraštruktúry a môže sa negatívne prejaviť aj na hniezdení niektorých druhov vtákov. V blízkosti polí, môže lokálne spôsobovať ekonomické škody poľnohospodárom.“

ŠOP SR mapuje výskyt nutrie riečnej a informuje o rozšírení miestne poľovnícke organizácie. Tie sú podľa Zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov povinné nutriu loviť a zamedzovať jej ďalšiemu rozširovaniu. V medializovanom prípade išlo teda o nepovolený spôsob lovu.

Spôsob eliminácie tohto invázneho druhu v okolí obce Veľký Kýr je potrebné riešiť v súlade s platnou legislatívou v súčinnosti samosprávy, Správy CHKO Dunajské luhy a s miestnym poľovníckym združením.

„Nutria sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek, predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova. Najväčšie škody spôsobuje najmä na Podunajsku a Záhorí. Pre človeka predstavuje zvýšené riziko prenosu črevných parazitov či bakteriálneho ochorenia,“

dodáva Havranová.

Aj v tejto súvislosti ŠOP SR neodporúča kontakt s predmetným druhom živočícha a zároveň upozorňujeme, že prípadné kŕmenie alebo starostlivosť o uvedený invázny druh nie je v súlade s legislatívou týkajúcou sa inváznych druhov.

Doplňujúce informácie

Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR : https://invaznedruhy.sopsr.sk/.

Legislatíva k problematike inváznych druhov

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov – úplné znenie – účinné od 1.8.2019 [pdf];

Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov – úplné znenie – účinné od 1.1.2020 [pdf].

 

Zdroj: ŠOP SR , Foto: ilustračné