Protest pred budovou Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici za reguláciu medveďa hnedého

SPRÁVY
19 /

Vyše stovky ľudí na čele so zástupcami samospráv z Podpoľania, Kremnických vrchov či Liptova protestovalo v stredu krátko popoludní pred sídlom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici. Žiadali regulovaný odstrel medveďa hnedého, odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja aj generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušana Karasku.

Občania protestovali v Banskej Bystrici

Protest pred budovou ŠOP na Tajovského sa niesol pod heslom „Dosť bolo nečinnosti a klamstiev ministerstva životného prostredia, žiadame reguláciu medveďa hnedého!“  Protestujúci žiadajú od envirorezortu a ochranárov regulovaný a odborný manažment medveďa hnedého.

Argumentujú stále pribúdajúcimi útokmi medveďa hnedého na človeka s tým,  že tieto šelmy sú na Slovensku premnožené. Pokiaľ sa kompetentní nezobudia, v protestných akciách budú  pokračovať.

„Nemienime ďalej čakať, kým sa niečo stane. Máme tu ďalšie dve zranenia, jedno pri Kremnici a jedno pri Prievidzi. My podľa ústavy musíme chrániť majetok svojich ľudí aj občanov a budeme za nich bojovať. V Podpoľaní sa medvede pohybujú vo viacerých navštevovaných lokalitách, čo s blížiacou sa letnou turistickou sezónou vzbudzuje u ľudí veľké obavy,“

uviedol  starosta obce Kriváň Imrich Paľko.

Podľa poľovníka Jána Nôžku z Lesov SR žije v regióne na približne 70.000 hektároch od 350 do 400 medveďov. Sú medzi nimi aj problémové jedince, ktoré sa pohybujú v blízkosti obydlí občanov a predstavujú pre ľudí potenciálne riziko:

„Najjednoduchšie riešenie by bolo presunúť medveďa hnedého z kategórie chráneného živočícha do kategórie druhu, ktorý môžeme na základe prírastku a premnoženia regulovať.“

Podpredseda BBSK Roman Malatinec, ktorý je jedným z hlavných organizátorov občianskych protestov, vyhlásil:

„Táto situácia s medveďmi, ktoré čoraz častejšie útočia na ľudí v lese či v blízkosti ich obydlí a  spôsobujú im škody na majetku, je neúnosná. Už sa tlačia aj do južných regiónov. My sme za to, že by sa mohli regulovať vo väčšom počte. Ak sa nebudú ľudia z ministerstva životného prostredia či ŠOP s nami rozprávať o tom, tak budeme blokovať cesty a pôjdeme aj do štrajku.“

 

Výzva občanom

Milí občania, situácia s medveďom hnedým sa zo strany Ministerstva životného prostredia nijak nerieši. Naopak, napriek už pravidelným stretom s medveďom sme svedkami nečinnosti, amaterizmu, demagógie, klamstiev, zosmiešňovania a povýšeneckého prístupu kompetentných voči nám, občanom dotknutých regiónov.

Nie je pravda, že by legislatíva a tobôž nie tá európska neumožňovala reguláciu populácie medveďa hnedého. Nielen na Poľane sú problémy s ich výskytom, je to aj v iných regiónoch a podporu v našom boji nám vyjadrili aj primátori a starostovia z Tatier či Liptova.

My na Podpoľaní sme vždy chceli manažment medveďa hnedého realizovať na základe odborných analýz a vždy spoločne s ochranármi. CHKO Poľana iniciovala stretnutia s poľnohospodármi, lesníkmi, starostami, primátormi, úradníkmi, poľovníkmi, vedcami a dokonca aj Vlkármi a vždy sme sa dohodli a naši občania nemuseli znášať tento tlak. Od r. 2019 sa však situácia zmenila. Nie poľnohospodári, nie lesníci, nie poľovníci, ale ochranári svojim prístupom dnes ohrozujú životy našich občanov.

My, občania Slovenskej republiky preto žiadame odstúpenie ministra životného prostredia SR pre jeho neschopnosť a neodbornosť, vrátane p. Butkovskej a p. Karasku, ktorí svojim nezodpovedným prístupom ohrozujú životy našich občanov a porušujú naše ústavné práva, ignorujú rozhodnutia súdov, ignorujú prosby starostov a primátorov, ignorujú stanoviská odborníkov.“

Roman Malatinec

Roman Malatinec

List generálnemu riaditeľovi ŠOP SR Dušanovi Karaskovi

Zasadnutie Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana k problematike medveďov hnedých – požiadavka pre ŠOP SR zvolanie Komisie pre ochranu a manažment medveďa hnedého kvôli udeleniu výnimky a požiadavka na Zásahový tím.

Vážený pán generálny riaditeľ, obraciame sa na Vás s požiadavkou o promptné zvolanie Komisie pre ochranu a manažment  medveďa hnedého v súvislosti s udelením výnimky (§ 40 v súvislosti s § 35 zákona) a požiadavku o podporu na udelenie výnimky v požadovanom počte, ako i o technické zabezpečenie označenia jedincov, ktoré sa vyskytujú v blízkosti ľudských sídel prostredníctvom Zásahového tímu.

Koordinačná rada BR Poľana má od r. 2014 zriadenú komisiu pre veľké šelmy, ktorá zasadala každoročne a vyhodnocovala situáciu ohľadom veľkých šeliem v územne pôsobnosti Správy CHKO Poľana spoločne s odborníkmi, starostami, primátormi, poľnohospodármi, poľovníkmi, vedcami a zástupcami mimovládnych organizácií. Správa CHKO Poľana dokument spracovala a zaslala na riaditeľstvo ŠOP SR každoročne, kde sme upozorňovali na problémy s výskytom medveďov hnedých.

Generálny riaditel ŠOP SR Dušan Karaska

Generálny riaditel ŠOP SR Dušan Karaska

V rokoch 2018 – 2019 riaditeľstvo ŠOP SR zriadilo Komisie v zmysle schváleného Programu starostlivosti o medveďa hnedého aj na Správe CHKO Poľana. Po jej zasadnutí, doložení žiadostí užívateľov poľovných revírov, počet jedincov na ktorých sa mala výnimka vzťahovať, bol podmienený už vtedajších nadmerným výskytom medveďov v blízkosti ľudských obydlí a rozhodnutím všetkých členov komisie.

Avšak od r. 2019 výnimka udelená nebola, hoci všetky potrebné podklady, boli zo strany žiadateľa i zo strany Správy CHKO Poľana relevantne doložené.

Rok 2022 je z pohľadu výskytu medveďov hnedých v blízkosti ľudských obydlí neúnosný. Medvede sa každý  deň objavujú v mestách a dedinách Podpoľania, takmer každý deň spôsobujú škody na majetku a hospodárskych zvieratách a tiež vyvolávajú v obyvateľoch pocit ohrozenia, vzhľadom na ich pohyb v blízkosti rodinných domov.

CHKO Poľana

CHKO Poľana

Dňa 7. 6. 2022 sa zástupcovia Koordinačnej rady BR Poľana stretli s odborníkmi na populáciu medveďov hnedých na Poľane (prof. L. Paule, Ing. T. Pataky, Ing. J. Bučko, Ing. J. Nôžka), ktorí zhodnotili, že príčinou nadmerného prenikania medveďov hnedých do blízkosti obývaných častí obcí a miest je vysoký stav populácie medveďa v oblasti Poľany aj z dôvodov chýbajúceho aktívneho manažmentu.

Naši občania, starostovia a primátori nahlasujú od marca tohto roka výskyt medveďov hnedých v blízkosti ľudských obydlí a kontaktujú Zásahový tím. Zásahový tím však často nedvíha telefón, a ak aj príde na obhliadku miesta výskytu, nevykoná potrebné opatrenie. Pán minister sľúbil pomoc avšak doposiaľ nebolo vykonané žiadne opatrenie, ktoré by eliminovalo výskyt medveďov v blízkosti intravilánov, ktoré spôsobujú neistotu, strach, obavu o život detí a vznik škôd na majetku a hospodárskych zvieratách.

Koordinačná rada BR Poľana požiadala mailom dňa 9. 6. 2022 všetky poľovné združenia, aby na základe požiadavky KR BR Poľana, požiadavky starostov a primátorov obcí a miest v Podpoľaní, požiadaviek občanov, podali v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, ako i v zmysle platného Programu starostlivosti o medveďa hnedého, žiadosť o udelenie výnimky  podľa § 40 zákona o ochrane prírody a krajiny s prioritným cieľom zabezpečenie ochrany majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov Podpoľania.

Ján Budaj

Ján Budaj

Sme presvedčení, že len aktívnym manažmentom v blízkosti lokalít výskytu medveďov sa obmedzí výskyt medveďov v blízkosti ľudských sídel, lebo medveď je predátor, ktorý nemá prirodzeného nepriateľa a v prípade, že bude realizovaný aktívny manažment, medvede nebudú tak často navštevovať naše obydlia a ohrozovať naše deti a našich obyvateľov.  Chceme mať zdravú populáciu, ktorá sa nachádza v ich prirodzenom prostredí a nie tam, kam nepatrí.

 Koordinačná rada BR Poľana a Správa CHKO Poľana bude pri podávaní žiadostí súčinná a navrhla stretnutie so zainteresovanými (vlastníci a užívatelia pozemkov, lesníci, poľnohospodár, poľovníci, zástupcovia samospráv a kompetentných úradov a Správy CHKO Poľana) dňa 21. júna 2022 v budove PD Očová o 16:00 hod..

Na stretnutie Vás týmto pozývame, aby ste videli unikátnu spoluprácu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Veríme, že našej požiadavke budete venovať príslušnú pozornosť a budete brať do úvahy názory a argumenty odborníkov nie extrémistických skupín či laikov.

Príčiny vzniku problému s výskytom medveďov hnedých na Podpoľaní podľa odborníkov (T. Pataky, L. Paule, J. Bučko) je najmä:

a) úživnosť lesných ekosystémov a to drevinovým zložením dub a buk, ktoré každoročne ponúkajú dostatok potravy pre populáciu medveďov (v posledných rokoch aj zmenou klimatických podmienok je častejšia fruktifikácia drevín buk a dub v porovnaní s minulosťou  (v priemere nie každých 3 – 5 rokov, ale 2 – 3 ročnom intervale je hojno);

b) v území nie je rozšírený nelegálny lov;

c) MŽP SR neudelilo výnimky na odlov medveďov v požadovanom počte (OZ VLK blokovalo povolenie výnimiek z dôvodu neprimerane prísnej ochrany medveďa hnedého aj napriek tomu, že je viac ako v priaznivom stave a riaditeľstvo ŠOP SR neakceptovalo stanovisko Správy CHKO Poľana;

 d) Zmena klímy – mierne zimy (vyššie prežívanie jedincov počas zimy resp. zimnej hibernácie);

 e) Jedným z dôvodov vyššej početnosti je aj absencia pytliactva na Poľane – vďaka „slušnejším“ domácim poľovníkom je v porovnaní s ostatným Slovenskom oveľa vyšší počet dominantných samcov a preto samice vodiace tohoročný prírastok hľadajú útočisko na okraji areálu (v antropizovanej krajine), aby chránili potomstvo!!!

Odmietame obvinenia neodborníkov a populistov, ktorí obviňujú z výskytu medveďov hnedých fotografov a poľovníkov. Na margo fotografov – ich vnadenie prebieha v reálnom čase max. 5-6 týždňov v roku (keď to má význam a treba to robiť, aby sme mali dáta – ako Švédi, Chorváti … to by boli tie STACIONÁRE), naopak vnadiská na diviaky majú poľovníci reálne celý rok a ich je 10-100 násobne založených a udržiavaných viac, ako fotografické vnadiská – taká je realita, to sú fakty.

To čo sa deje tento rok by sme ešte pripisovali vylúčeniu regulačného lovu za posledné roky a situácia s dostupnosťou potravy pre medveďov v jarnom období – kedy nebola prirodzená potravy počas poslednej jesene (absencia bukvy a žaluďa zimného).

Občania Podpoľania už po stáročia vytvárajú nevyčísliteľné hodnoty pre tento región. Lesy, lúky a pasienky, ktoré sú zaradené aj do CHKO Poľana a BR Poľana obhospodarujú s láskou a kvalitne, veď vďaka nim sú vyhlásené chránené územia, územia európskeho významu.

Občania Podpoľania však chcú žiť v harmónii s prírodou avšak obmedzenia, ktoré znášajú pre nadmerný výskyt medveďa hnedého sú neúnosné a majú dopad na psychické zdravie obyvateľov, obavu o svoj život a zdravie a majetok, škody, deti a mládež, ktoré chceme vychovávať k láske k prírode do nej nemôžu vstúpiť z obavy o svoj život, chov včiel, či oviec a kráv je náročný, vzhľadom na neustále a rozsiahle škody ( r. 2019: 57 516 eur, r. 2020: 49 645 eur, r. 2021: 45011 eur). Nebráňte občanom Podpoľania žiť slobodne, bezpečne a pokojne.

ŠOP SR v Banskej Bystrici

ŠOP SR v Banskej Bystrici

Stav populácie podľa odborníkov

V r. 2014 bolo evidovaných na základe DNA 158 genotypov na výmere cca 70 000 ha, čo pokrýva CHKO Poľana a časti orografických celkov Poľana, Zvolenskej kotliny a Veporských vrchov – t.j. okrem lesnatých oblastí aj celé Podpoľanie smerom na JV, J, JZ, Z , kde je vysoká antropizácia krajiny a návštevnosti regiónu z okresov Banská Bystrica, Zvolen, Detva.

V r. 2014 zo zistených 158 jedincov bol pomer pohlavia 2:3 v prospech samíc. Ak počítame pri 30 – percentnom prírastku z JKS pri pomere pohlavia 2:3 v prospech samíc a zohľadnení prirodzenej každoročnej mortality určenej autormi (Obretenov 2011, Markov 2005) bez zásahu človeka na 15 % z JKS, na konečnom zvyšnom 15 – percentnom každoročnom prírastku z JKS.

Potom musíme prirátať 9  jarných  vrhov (od 2014 do 2022) v oblasti „veľkej Poľany“ pretože jarný prírastok v r. 2014 nebol v práci prof. Pauleho započítaný. Dostaneme sa k číslu 555 jedincov medveďa hnedého, ktorý je však potrebné očistiť o prirodzenú migráciu a zásah človeka. V tejto oblasti sa prikláňame k redukcii o 30 %, čiže  166 ks. Konečný stav na výmere 70 000 ha odhadujeme k dnešnému dňu na 350 až 400 jedincov medveďa hnedého.

Reakcia Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici

V stredu dopoludnia, ešte pred protestom predstaviteľov samospráv, na tlačovej konferencii reagovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR so sídlom v Banskej Bystrici na výzvy starostov z regiónov, kde v poslednom období dochádza k čoraz častejším útokom medveďa hnedého na človeka

Generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska označil protestnú akciu starostov za spolitizovanú a vyzval samosprávy na spoluprácu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého. Ten má aktuálne 7 členov a ochranári ho plánujú posilniť o 11 externých spolupracovníkov z radov regionálnych poľovníkov. Prednostne chcú riešiť situáciu s problémovými medveďmi v Podpoľaní.

„V rámci takejto spolupráce sa aj v oblasti Poľany v blízkej dobe plánuje eliminácia dlhšie monitorovaných problémových jedincov. Aj v tomto prípade pôjde o úzku súčinnosť so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého ŠOP SR,“

uviedol generálny riaditeľ ŠOP.

Dušan Karaska v strede na tlačovke ŠOP SR

Dušan Karaska v strede na tlačovke ŠOP SR

Podľa Karasku je bezpečnosť obyvateľov v podhorských oblastiach s výskytom tejto karpatskej šelmy na prvom mieste a efektívna eliminácia problémových jedincov ostáva prioritou ŠOP, hoci podľa starostov je pre ministerstvo životného prostredia a ŠOP prioritou ochrana medveďov a ďalších šeliem žijúcich v slovenských lesoch.

Dušan Karaska plánuje navštíviť región Podpoľania v najbližšom období pri príležitosti zasadnutia Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane samospráv, poľnohospodárskych družstiev, vlastníkov a užívateľov pozemkov, poľovníckych združení, úradov ako aj vedeckých inštitúcií.

ŠOP SR dlhodobo upozorňuje na pretrvávajúce príčiny zmeny správania medveďa hnedého na Slovensku. Medvede dnes dostávajú potravinové zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda.

„Častým dôvodom stretu s medveďom sú krmoviská a vnadiská, vysoko energetická kukurica pestovaná v podhorských oblastiach v blízkosti ľudských obydlí či potrava získaná z nezabezpečených kontajnerov na komunálny odpad,“

povedal Karaska.

Medveď hnedý je v legislatíve Európskej únie zaradený medzi prísne chránené živočíšne druhy. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie Slovensko nepožadovalo jeho regulačný odlov, ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto dôvodu podľa ochranárov dnes nie je na území Slovenska robiť regulačný lov medveďa hnedého:

„Štatistiky jasne dokazujú, že počet útokov medveďa na človeka nesúvisí s počtom odlovených medveďov. Jediným efektívnym riešením je kombinácia odstránenia príčin vzniku zmeny správania sa medveďov s identifikáciou a elimináciou medveďov s už nenávratne zmeneným správaním.“

ŠOP práve na tento účel zriadila Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý má zákonné možnosti vylúčiť konkrétnych problémových jedincov medveďa hnedého z populácie ich usmrtením. Čaká sa na konečné sčítanie počtu medveďov na území Slovenska, ktoré od roku 2019 robí Karlova univerzita z Prahy a predbežné výsledky by mali byť známe v októbri.

Zranený muž z Hornej Vsi po útoku medveďa

Zranený muž z Hornej Vsi po útoku medveďa

Ďalší útok medveďa na záchranára z Donovalov

Aby toho nebolo málo, v stredu popoludní zaútočil medveď na horského záchranára z Oblastného strediska Veľká Fatra. Inštinktívne sa mu podarilo vyliezť na strom, odkiaľ zavolal pomoc.

Okamžite za ním odišli dvaja kolegovia z Donovalov aj so služobným psom, ktorí zranenému záchranárovi pomohli. Záchranár počas úteku pred medveďom utrpel tržnú ranu na hlave a transportovali ho do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici na nevyhnutné ošetrenie.

Muž napadnutý medveďom sa počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole, kde bol vziať zo stanice potrebný materiál a opraviť veterný rukáv na určenie smeru vetra na meteostanici. O prípade informovala Horská záchranná služba na svojej facebookovej stránke.

Koho napadne medveď hnedý nabudúce? To čakajú kompetentní na prvú ľudskú obeť?

Zranený záchranár

Zranený záchranár

Autor: (tom), Foto: TASR, Milan Alberti, redakčné a ilustračné