Progresívci majú v pláne zrušiť štátnu SZU spolu s bystrickou Fakultou zdravotníctva!

Zdravie
12 /

Upozornili nás na to bystrickí lekári, ktorí vo viac ako 240 – stranovom politickom programe koalície Progresívne Slovensko – Spolu objavili tento plán. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorej súčasťou je aj Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, je pritom štátnou inštitúciou zriadenou zo zákona.

Niekto má záujem rušiť niečo, čo funguje na celom Slovensku

Pozreli sme sa do rozsiahleho programu PS – Spolu s názvom „Bod zlomu“ a na strane 41 v kapitole „Zdravé Slovensko“ sme sa dočítali toto:

„Transformujeme Slovenskú zdravotnícku univerzitu na štandardnú vysokú školu alebo ju zlúčime s lekárskou fakultou.“

Pohľad do histórie SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu. Patrí medzi univerzity poskytujúce postgraduálne vzdelávanie v medicínskych odboroch a vznikla z neuniverzitnej inštitúcie, ktorá bola známa pod menom Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM).

Na základe Európskej smernice v oblasti medicínskeho vzdelania, ktorá určuje, že takéto vzdelanie môže poskytovať iba vysoká škola, vznikla zákonom č. 401/2002 Z.z. z 25, júna 2002 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Jej sídlo sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Kramáre, kde je aj jej výučbová základňa. K univerzite patria aj výučbové základne mimo Bratislavy nachádzajúce sa po celom Slovensku. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má štyri fakulty:

Lekársku fakultu, Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Fakultu verejného zdravotníctva a Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (od roku 2005).

SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Zároveň je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Dôsledky prípadného zániku SZU a Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici

Spýtali sme sa prvého dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, významnej osobnosti slovenskej medicíny a nestora našej pediatrie prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., čo by znamenalo presadenie plánu PS – Spolu v praxi pre Banskú Bystricu:

„Prvotným impulzom k zriadeniu fakulty nelekárskych zdravotníckych disciplín bola skutočnosť, že v Banskej Bystrici a jej okolí sú mimoriadne optimálne podmienky pre praktickú prípravu týchto odborníkov. Pre sestry všetkých špecializácií, je to Rooseveltova nemocnica, Detská nemocnica, Ústav srdcovo – cievnych porúch, súkromné polikliniky, pre fyzioterapeutov tieto nemocnice plus Národné rehabilitačné centrum a Marína v Kováčovej, pre záchranárov Vojenský priestor Lešť, záchranná služba, Horská služba Chopok a iné.

Ďalej profesor Svetozár Dluholucký pokračuje:

„Po peripetiách s vtedajším vedením Univerzity Mateja Bela, sme sa ocitli ako Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity najprv v pozícii detašovaného pracoviska tejto univerzity v roku 2004. V tom istom roku minister zdravotníctva Rudolf Zajac menoval nemocnicu F. D. Roosevelta za fakultnú nemocnicu a stala sa ňou aj Detská nemocnica. Okrem postavenia to znamená plnenie úloh výskumných a pedagogických zo strany zamestnancov týchto nemocníc. Získavajú tým aj vedecké a pedagogické tituly a prispieva to aj k medzinárodnej spolupráci.“

K tomu dodáva:

„A naopak, naša fakulta rastie, rozvíja spoluprácu s vysokými školami a univerzitami, s mestom Banská Bystrica a dáva našim absolventom kvalifikáciu pre celý svet. Sme na to patrične hrdí. A veľmi nás teší ochota spolupráce s mestom a vysokými školami u nás. O toto všetko by sme transformáciou alebo rušením SZU prišli.“

Podľa profesora Dluholuckého je nepochybné, že sú na Slovensku vysoké školy, ktoré produkujú absolventov bez perspektívy uplatnenia v praxi. SZU patrí medzi prvé tri univerzity, ktorých absolventi sa zamestnajú hneď a v mnohých prípadoch si zdravotné zariadenia vyberajú budúcich pracovníkov počas ich štúdia. Odbor zdravotná sestra je vo svete (aj u nás) najžiadanejšou profesiou vôbec, lekár na 7. mieste. V dobe, kedy na každom kroku počúvame správy o kritickom nedostatku lekárov a sestier, je transformácia SZU úplne absurdným plánom.

Svetozár Dluholucký uzatvára hodnotenie plánu PS – Spolu v oblasti zdravotníctva slovami:

„Zlučovanie SZU s Lekárskou fakultou Univerzitou Komenského je podľa mňa v rozpore so zákonom o vysokých školách. Žiadne ministerstvo k takémuto kroku nemá kompetenciu. Tú má iba rektor po schválení akademickým senátom. Rovnako zákon nepovoľuje zlúčenie či splynutie verejnej a štátnej vysokej školy. Rušenie SZU a jej fakúlt vrátane bystrickej by znamenalo obrovskú stratu pre fakultné nemocnice v ich sídlach, malo by negatívny dopad na kvalitu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obmedzil by sa dosah rezortu zdravotníctva na štátnu zdravotnú politiku. Inými slovami pre slovenské zdravotníctvo je to škodlivý plán.“

Treba poznamenať, že zámer zlučovať SZU a UK testovalo ministerstvo zdravotníctva pod vedením Tomáša Druckera v spolupráci s ministerstvom školstva v roku 2017, ale odmietli ho obidve univerzity. Zásadne s takýmto riešením nesúhlasí súčasný premiér Peter Pellegrini, vykonávajúci zároveň funkciu ministra zdravotníctva.

Je zvláštne, že tento nevydarený experiment pred voľbami oprašujú opoziční politici v rámci svojho zdravotníckeho programu, vydávajúc to za niečo progresívne…

 

Autor: (tom), Foto: ilustračné