Pred Oslavami 75. výročia SNP zrekonštruovali Pamätník v Nemeckej

História
0 /

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania sprístupnili Národnú kultúrnu pamiatku – zrekonštruovaný Pamätník v Nemeckej.

Rekonštrukcia pamätníka

Aktivity v roku 75. výročia Slovenského národného povstania sú v súlade s týmto dlhodobým konceptom. Múzeum SNP v tomto roku získalo finančné prostriedky na realizáciu stavebných úprav Pamätníka v Nemeckej.

Stav pochôdznych plôch, ako aj obkladov na podstavci pamätníka bol vo veľmi zlom stave. Už v minulom roku sa zrealizovala výmenu kameňov na podstavci sochy matky, pričom v roku 2019 bola rekonštrukcia dokončená. Týkala sa opravy zvetralých betónových plôch, schodiska, ako aj objektu bývalej vápennej pece a budovy súčasnej expozície.

„Vytvorilo sa tak dôstojné pietne miesto aj s možnosťou tichej spomienky na obete vojnovej tragédie, ktoré poskytuje návštevníkom viac zelených plôch a pamätník bude miestom pripomienky stoviek obetí nacistického a gardistického vraždenia,“

uviedol riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Rozvojový koncept Múzea Slovenského národného povstania vychádza z premyslených krokov, ktorých hlavným zmyslom je ochrana a sprístupnenie kultúrneho a historického dedičstva vyrastajúceho z tradícií protifašistického odboja a Slovenského národného povstania.

Múzeum sa postupne pretvára na multikultúrnu inštitúciu, ktorá dosiahla vysokú medzinárodnú akceptáciu v oblasti muzeológie, historickej vedy a výskumu, prezentačných aktivít a v neposlednom rade aj v oblasti využívania moderných technológií ako aj uchovania digitálneho obsahu a jeho využitia v prezentačnej rovine.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 75. výročia SNP nájdete na stránke www.muzeumsnp.sk a sociálnych sieťach.

Pamätník v Nemeckej na pamiatku zavraždených

Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí.

Dňa 4. januára 1945 veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14, so sídlom v Banskej Bystrici, SS-Obersturmführer Dr. Kurt Georg Herbert Deffner, spolu s veliteľmi nacistickej bezpečnostnej polície – Sicherheitspolizei, nacistickej bezpečnostnej služby – Sicherheitsdienstu, gestapa a kapitánom Vojtechom Košovským, poverencom Hlinkovej gardy pre Pohronskú župu, určili Kofroňovu vápenku za miesto hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb.

Vápenka sa ukázala z hľadiska bezpečného zahladzovania stôp ako najschodnejšia cesta. Zároveň dúfali, že sa nikto nikdy nič nedozvie, lebo popol obetí a časti telesných pozostatkov zahladili vody rieky Hron.

K prvým hromadným popravám došlo 5. januára 1945. Popravu začal veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14 SS – Obersturmführer Dr. K. H. Deffner. Na vraždení obetí, ktoré na miesto popravy privážali priamo z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, resp. osôb zaistených počas razií v blízkom okolí, sa podieľali príslušníci Einsatzkommanda 14, Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstu, gestapa a tiež príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice, ktorým velil nadzbrojník Vojtech Hora so svojimi zástupcami Leom Buntom a Mikulášom Spišiakom.

Poslednú popravu katani vykonali 11. januára 1945. Podľa záznamov uvedených v Základnej knihe zaistencov, ktorí boli väznení gestapom Krajského súdu v Banskej Bystrici, našlo smrť vo vápennej peci v Nemeckej 26 priamych účastníkov SNP. Išlo o Slovákov, Rusov, Francúzov, členov americkej vojenskej misie, o jednu Rumunku a 205 rasovo prenasledovaných osôb. Celkový počet obetí sa nedá presne vyčísliť, pretože nie všetky obete boli evidované. Predpokladá sa, že popravených bolo do 900 osôb.

Podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akademických sochárov K. Patakyovej a A. Viku bol obetiam fašistických represálií vedľa vápenky postavený pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu.

Zdroj: Múzeum SNP, Foto: archív a ilustračné