Finišuje výstavba nového mosta do Iliaša, prídu aj nevyhnutné výluky dopravy

SPRÁVY
0 /

Zhotoviteľa nového mosta do Iliaša, ktorým je  spoločnosť EUROVIA SK, čakajú v nasledujúcich týždňoch záverečné stavebné práce. Do plnej prevádzky by sa mal nový most uviesť koncom novembra.

Oceľový most bezpečne spojí Iliaš s mestom 

Banskobystrický primátor Ján Nosko k výstave tohto oceľového mosta uviedol:

„Nielen novovybudovaný most v mestskej časti Jakub, ale aj ten v Iliaši je príkladom toho, že patričnú pozornosť venujeme aj menším mestským častiam. Teším sa, že čoskoro budú môcť po rokoch aj Iliašania plnohodnotne využívať nový obojsmerný oceľový most bez toho, aby mali obavy o svoju bezpečnosť.“

Ján Nosko

Ján Nosko

Aktuálne na moste do Iliaša prebieha betonáž prechodovej dosky a ríms. Následne budú dosypané podkladové vrstvy nájazdov na most. Z dôvodu finišujúcich prác, osádzania obrubníkov, asfaltovania cesty a zaťažovacích skúšok nového mosta, bude musieť mesto v dňoch 27. až 29. októbra vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom starom moste, ktorý slúži pre motoristov i peších ako dočasná obchádzková trasa.

„Ďalším krokom bude realizácia chodníkov a dokončovacie práce. V dňoch 22. až 24. novembra by mala byť realizovaná posledná výluka dopravy, nakoľko sa uskutoční demontáž starého nevyhovujúceho mosta a do prevádzky bude uvedený nový, ktorý bude oceľový a obojsmerný,“

dodáva Nosko.

Počas týchto dopravných obmedzení budú môcť motoristi využívať tradičnú obchádzkovú trasu po poľnej ceste v smere do Vlkanovej.

Náročná cesta k novému mostu

Pôvodný most na miestnej cestnej komunikácii cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. V tom čase poskytol štát samospráve dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR  mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

V roku 2016 mestu hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť za viac ako 100 000 eur. Preto primátor Ján Nosko ešte v roku 2016 inicioval stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní darovacej zmluvy a v bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta Banská Bystrica.

Následne sa začali  podnikať reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša a vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti výstavby nového mosta. Komplexná rekonštrukcia mosta do Iliaša bola už nevyhnutná. Dlhé roky odkladala, až prišiel čas na výstavbu nového mosta. Výška investície sa po verejnom obstarávaní priblížila k sume 1,4 milióna eur.

Spoločnosť EUROVIA SK 21. júna 2021 urobila plánovanú prekládku starého mosta v Iliaši do novej trasy, ktorú sa následne spojazdnila. Potom zhotoviteľ 6. augusta na miesto pôvodného mosta osadil novú nosnú oceľovú konštrukciu, čo boli zo stavebného hľadiska zaujímavé a náročné technické operácie.

Vlastná oceľová konštrukcia mosta sa montovala priamo na stavbe. Vo finále sa na ňu osadia  nové bezpečnostné prvky –  zábradlia aj s prechodovými oblasťami. V okolí vymenených  opôr sa upravia cestné svahy a vodný tok koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta.

 

Autor: (tom), Foto: mesto BB a redakčné