Politička BBA podala odvolanie proti rekonštrukcii chodníkov v mestskom parku

SPRÁVY
8 /

Malí i veľkí Banskobystričania,  ktorí už dlhé roky márne čakajú na obnovenie zanedbaného mestského parku, budú musieť ešte nejaký čas vydržať. Zahájenie realizácie projektu revitalizácie historického parku sa vďaka podaným odvolaniam opäť posunie.

Voči povoleniu na opravu chodníkov bolo podané odvolanie

Kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva za Banskobystrickú alternatívu Beata Hirt aktuálne opäť podala odvolanie proti vydanému stavebnému povoleniu na rekonštrukciu chodníkov a osvetlenia mestského parku stavebným úradom v Badíne (pozn. mesto Banská Bystrica na vlastné stavby nemôže využívať svoj stavebný úrad), čím sa celý proces správneho konania natiahne o ďalšie mesiace. Samotný stavebný úrad v Badíne nám potvrdil, že ide o jediné odvolanie z účastníkov predmetného stavebného konania, v dôsledku čoho sa začne odvolacie konanie na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov.

Na ďalšiu časť projektu vydáva povolenie stavebný úrad vo Zvolene, kde sa dá tiež očakávať podobné odvolanie, ktoré môže znemožniť uskutočnenie pripraveného projektu komplexnej revitalizácie historického mestského parku z eurofondov.

Súčasný stav chodníkov v parku

Súčasný stav chodníkov v parku

Podanie bolo stavebnému úradu adresované v mene „Iniciatívy občanov Banskej Bystrice“, ktorá nemá svoju webovú stránku a neexistujú o nej žiadne verejne dostupné informácie. Nápadne to pripomína torpédovanie stavebných povolení na Slovensku známym „ekoteroristom“ Marcelom Slávikom, ktorý to na celom území Slovenska robí pod hlavičkou bratislavského Združenia domových samospráv.

Nejde o prvé a zrejme ani posledné odvolanie rovnakej iniciatívy. Táto iniciatíva podala námietky už pri posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie, spolu s Marcelom Slávikom. Vďaka nim, hoci Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici vyhodnotil ich pripomienky ako neodôvodnené, toto správne konanie trvalo 9 mesiacov!

Pamiatkový úrad súhlasí  s navrhnutým projektom obnovy parku

V rámci stavebného konania napadla Beata Hirt na Pamiatkovom úrade SR aj kladné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici k navrhnutej revitalizácii parku. Hoci pamiatkári sa ani v tomto prípade nestotožnili s podanými námietkami a súhlasili s navrhnutým riešením parku, proces stavebného konania sa natiahol o ďalšie tri mesiace. Teraz sa vďaka jej odvolaniu  natiahne vydanie právoplatného stavebného povolenia o ďalšie mesiace.

Pôdorys obnoveného historického parku

Pôdorys obnoveného historického parku

Revitalizácia mestského parku sa pripravuje už niekoľko rokov

O revitalizácii mestského parku v Banskej Bystrici sa hovorí už minimálne 20 rokov, ale k reálnemu uskutočneniu projektu pristúpilo mesto až pod vedením primátora Jána Noska v roku 2017. Vtedy mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie pripraveného projektu so stavebným povolením za cca 1,6 milióna eur z eurofondov.

V roku 2018 sa však podarilo odporcom navrhnutej revitalizácie mestského parku napadnúť a následne zrušiť právoplatné stavebné povolenie a mesto prišlo o eurofondy,

Po troch rokoch sa celá situácia opakuje. Projekt revitalizácie mestského parku schválili všetky relevantné subjekty vrátane Pamiatkového úradu SR, zastupiteľstvo odsúhlasilo financovanie projektu z eurofondov.  Žiaľ toto oddialenie vydania stavebného povolenia môže mať za následok stratu možnosti čerpania eurofondov z aktuálnej výzvy a mesto bude musieť možno  hľadať nové možnosti financovania projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

Primátor Ján Nosko to nevzdáva a projekt revitalizácie mestského parku bude presadzovať ďalej:

„Po niekoľkoročných snahách tretích strán zmariť projekt rekonštrukcie mestského parku sa  opätovne pokúsime získať eurofondy na komplexnú rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pokračujeme v tom, k čomu sme sa zaviazali a čo sme sľúbili Bystričanom. Ďakujem poslancom, ktorí v tomto zámere podporujú mesto.

Čo obsahuje projekt obnovy mestského parku

Mestský park vznikol  v roku 1896, kedy plán konečnej parkovej úpravy predkladal vtedajší mešťanosta Július Czesnák. Podľa návrhu umeleckého záhradníka Ármina Petza z Budapešti sa uhlopriečne chodníky doplnili o ďalšie radiálne s dvomi okružnými trasami a polkruhovými odpočinkovými zákutiami. Dnes je bystrický mestský park s rozlohou 6,4 ha národnou kultúrnou pamiatkou.

Cieľom navrhovanej modernizácie a revitalizácie parku je zatraktívnenie jeho prostredia pre všetky generácie a prilákanie väčšieho množstva ľudí. Tým sa prirodzenou cestou vráti parku jeho pôvodná mestská funkcia miesta pre oddych a zábavu, so zachovaním historických diagonálnych  chodníkov s priehľadmi.

V rámci prvej časti rekonštrukcie sa odstránia asfaltové chodníky a nahradia ekologickými vodopriepustnými mlatovými, tak ako je to vo všetkých historických parkoch v zahraničí. Okrem toho sa vymení osvetlenie za moderné osvetľujúce chodníky a tiež zospodu koruny stromov tak, aby sa aj v noci cítili ľudia v parku bezpečne.

Prioritou je zachovanie zelene, preto sa v parku neplánujú žiadny výruvy. Ošetrí sa 152 stromov prostredníctvom bezpečnostných rezov, aby sa predĺžila ich životnosť . Vysadí sa 65 nových stromov a zároveň pribudne viac ako 1 200 kusov  drevín vrátane trvalkových záhonov, 40 percent nových trávnikov, pribudnú kvitnúce ovocné stromy a živý plot okolo celého parku.

V rámci výmeny mobiliáru sa osadia nové lavičky a smetné koše, pribudnú dve fontány a voľnočasová zóna s detskými a pohybovými prvkami. Detské ihrisko v tvare opevneného mesta s bludiskom navrhnuté akademickým sochárom sa premiestni od frekventovanej cesty k športoviskám so strojmi na posilňovanie.

K novému detskému ihrisku sa presunie opravený drevený altánok. Miesto neho sa v strede parku otvorí dispozícia s pôvodnými historickými priehľadmi cez diagonálne chodníky. Vznikne tu pódium, javisko a sedenie s prestrešením vhodné na usporiadanie promenádnych koncertov a rôznych kultúrnych podujatí, ktoré sa stali pre tento park v minulosti i v súčasnosti vítanou atrakciou pre návštevníkov. V areáli obnoveného parku sa nainštaluje wifi, bezpečnostný kamerový systém a opravia sa aj historické sochy.

 

Autor: (tom) , Foto: vizualizácie a ilustračné