Podpora telesného a duševného zdravia seniorov v mesiaci úcty k starším ľuďom

SPRÁVY
0 /

Október tradične patrí skôr narodeným. Už od jeho prvého dňa, ktorý v roku 1990 Organizácia Spojených národov vyhlásila za Medzinárodný deň starších ľudí, sa upriamuje pozornosť na postavenie a problémy staršej generácie, vo zvýšenej miere sa oceňuje jej prínos, znalosti či skúsenosti a poukazuje sa na dôstojnosť ich života.

Mesiac úcty k starším

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici počas tohto mesiaca organizuje podujatia na podporu zdravia seniorov. Cieľom októbrových podujatí, ktoré pripravujú pracovníci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB, je zvýšiť povedomie v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom, načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov, ako aj podpora a udržanie dobrého telesného a duševného zdravia starších ľudí.

V pondelok 1. októbra bol Medzinárodný deň starších ľudí a  RÚVZ otvoril druhý ročník projektu „Fit senior“ zameraného na zdravý životný štýl a udržanie dobrej kondície aj vo vyššom veku.

Vedúca lekárka oddelenia podpory zdravia Zora Klocová Adamčáková k tomu uvádza:

„Tento rok sa do projektu prihlásilo viac ako 150 seniorov. Prednášky a cvičenia sa však tentoraz budú konať len online formou. na facebookovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.“

Video cvičenia nájdete na https://www.facebook.com/bmcsav/videos/.

Podpora aktívnej účasti seniorov na spoločenskom dianí

Podľa údajov Štatistického úradu SR v najbližších desaťročiach sa treba na Slovensku pripraviť na zníženie počtu obyvateľov. Podľa odborníkov nás najvýznamnejšie zmeny ešte len čakajú, budú trvať niekoľko desaťročí a budú mať zásadné dopady na fungovanie spoločnosti.

Populačné starnutie na Slovensku bude v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami veľmi intenzívne. Počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov sa v období 2017 – 2060 zvýši z necelých 870 tisíc na zhruba 1,635 milióna osôb, čo predstavuje prírastok o 760 tisíc osôb (87 %).

Zároveň sa počet obyvateľov v produktívnom veku do roku 2060 výrazne zníži. V skupine obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov sa v období 2017 – 2060 očakáva zníženie počtu z necelých 3,5 miliónov osôb na zhruba 2,5 milióna, čo znamená celkový úbytok 960 tisíc osôb (28 %).

Populačné starnutie je nezvratné. Radikálne zvýšenie počtu a podielu obyvateľov v poproduktívnom veku sa považuje za najväčšiu demograficky podmienenú výzvu pre 21. storočie aj na Slovensku. Na zmenu hlavných demografických trendov je možné pomýšľať až po roku 2060, preto je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.

Edukačné materiály k problematike zdravého starnutia nájdu záujemcovia na webe www.vzbb.sk. Ďalšie informácie a cvičenia pre seniorov sú na https://www.facebook.com/RUVZBB/.

Zdroj: RÚVZ BB, Foto: ilustračné