Vladimír Sklenka: Výnimočných 190 rokov prvej materskej škôlky na území Slovenska v našom meste

Blog
0 /

Prvá materská škola (škôlka) na území dnešného Slovenska, vo svojej dobe nazývaná detskou opatrovňou, bola zriadená v našom meste 4. novembra v roku 1829 na Hornej Striebornej. V tomto roku si pripomíname 190 rokov od jej založenia.

Tretia najstaršia škôlka v Uhorsku a najstaršia v Československu

Bola zároveň treťou v poradí vo vtedajšom Uhorsku, po dvoch škôlkach v Budapešti. A najstaršou bola aj v rámci celého Československa, predbehla aj takú metropolu akou bola Praha.

V roku 1828 bola zriadená škôlka v hlavnom meste vtedajšieho Uhorska Budíne (súčasná Budapešť) a o rok neskôr v Pešti (súčasná Budapešť), v Bratislave v roku 1830. V Čechách v Prahe bola prvá škôlka zriadená až v roku 1862. Zaujímavosťou je, že materská škola funguje v Banskej Bystrici nepretržite od roku 1829 aj v súčasnosti v budove na Lazovnej ulici.

Mesto Banská Bystrica bolo a je mestom slovenského školstva a „kolískou vzdelanosti“ a má viacero prvenstiev. Bolo tu zriadené prvá lekárska škola, prvé slovenské štátne katolícke vyššie gymnázium, prvá slovenská učiteľská prípravka, prvý slovenský kňazský seminár. Malo tu byť zriadené aj prvé slovenské vyššie evanjelické gymnázium a dokonca prvá slovenská vysoká škola na území Uhorska.

Zakladateľom detskej opatrovne v Banskej Bystrici bol Mikuláš Zmeškal

Priamo pri zriadení detskej opatrovne v meste Banská Bystrica v roku 1829  najdôležitejšiu úlohu zohral šľachtic, významný hudobník a mecén Mikuláš Zmeškal (19. november 1759 – 23. jún 1833). Mikuláš Zmeškal žil a študoval v Banskej Bystrici a s mestom Banská Bystrica ho spájali úzke rodinné vzťahy.

Otcom Mikuláša Zmeškala bol šľachtic Gabriel Zmeškal zo slovenského evanjelického šľachtického rodu z Oravy a jeho matkou bola Anna Katarína Meerwaldtová  z významnej a vplyvnej banskobystrickej evanjelickej meštiansko-šľachtickej rodiny Meerwaldtovcov.

Jeho priateľstvo s hudobným skladateľom Ludwigom van Beethovenom a grófkou Máriou Teréziou Brunswickovou stáli za zriadením detskej opatrovne práve v Banskej Bystrici. O spojitosti Mikuláša Zmeškala s Banskou Bystricou svedčí aj zachovaný obraz (portrét) Mikuláša Zmeškala, ktorý sa v Banskej Bystrici uchovával a po zriadení  Mestského múzea sa dostal do jeho zbierok.

Práve 19. novembra 2019 si pripomíname 260 rokov od narodenia tejto významnej osobnosti nášho mesta a Slovenska. Mikuláš Zmeškal stál za založením detskej opatrovne v Banskej Bystrici ako hlavná osobnosť. a matkou Anna Katarína Meerwaldtová.

Otec Mikuláša Zmeškala Gabriel v roku 1764 umiera. Mikuláš Zmeškal má len 6 rokov  a vtedy nastáva jeho blízke spojenie s mestom Banská Bystrica. Jeho matka už ako vdova odchádza spolu s Mikulášom a jeho súrodencami z oravskej obce Leštíny sídla Zmeškalovcov do rodnej Banskej Bystrice.

V meste pod Urpínom zostal Mikuláš Zmeškal približne do svojich pätnástich rokov. V roku 1783 prichádza Mikuláš Zmeškal do Viedne. Zmeškal získal miesto v štátnom úrade Uhorskej kráľovskej dvornej kancelárii so sídlom vo Viedni. Tu postupne dosiahol vysokú pozíciu dvorného sekretára. Popri štátnej službe sa mohol venovať aj hudbe a nadväzoval významné kontakty v šľachtických  hudobných kruhoch.

Zoznámil sa tu s velikánmi európskej hudby akými boli Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn. ten Zmeškalovi dokonca venoval niekoľko svojich hudobných kvartet. V roku 1792 sa vo Viedni zoznámil s Ludwigom van Beethovenom. Mikuláš Zmeškal a Ludwig van Beethoven sa stali blízkymi priateľmi a priateľstvo im vydržalo celých 35 rokov.

Z ich vzájomnej korešpondencie za zachovalo 150 listov a Beethoven Zmeškalovi venoval tiež niekoľko svojich skladieb. Z celého Zmeškalovho skladateľského diela sa zachovalo 15 sláčikových kvartet. V roku 1829 sa zaslúžil o zriadenie detskej opatrovne v jeho Banskej Bystrici. O štyri roky neskôr v roku 1833 vo Viedni umiera.

Detská opatrovňa z roku 1829 na Hornej Striebornej ulici

Spoločenská situácia v meste Banská Bystrica v období založenia detskej opatrovne bola pozitívna. Richtárom v meste bol od roku 1823  bol Jozef Glabits, starostom slovenský národovec evanjelik Michal Rárus. Michal Rárus neskôr po vzore Štefana Moysesa a zriadení vyššieho slovenského katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici venoval vo svojom závete celý svoj majetok na zriadenie vyššieho evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

Mesto sa počas starostovania Jozefa Glabitsa rozvíjalo po všetkých stránkach. Významným predstaviteľom Zvolenskej stolice so sídlom v Banskej Bystrici bol Anton I. Radvanský zo slovenského šľachtického rodu Radvanskovcov z blízkeho slovenského mestečka Radvaň. Od roku 1824 bol katolíckom biskupom v Banskobystrickej diecéze Jozef Belanský, rodák z Kysuckého Nového Mesta, pôvodom zo slovenskej šľachtickej rodiny.

Detská opatrovňa v Banskej Bystrici vďačí za svoj vznik aj grófke Terézii Brunswickovej, pravdepodobne životnej láske hudobného skladateľa Ludwiga van Beethovena. Grófka pri svojom pobyte v kúpeľoch na Sliači poslala mestskej rade mesta Banská Bystrica list, v ktorom požiadala mesto o zriadenie detskej opatrovne ešte pred zimou.

V liste sa priamo odvoláva na osobu Mikuláša Zmeškala a vyzýva predstaviteľov mesta Banská Bystrica:

„Aby preslávený mestský magistrát ráčil vykonanú nadáciu veľaváženého pána Mikuláš Zmeškala cisársko-kráľovského penzionovaného dvorného sekretára s povolením k založeniu takéhoto dobročinného ústavu v kráľovskom slobodnom banskom meste schváliť a uskutočniť.“

Mesto jej žiadosť 1. októbra prerokovalo a odsúhlasilo zriadenie detskej opatrovne v Banskej Bystrici. Dňa 4. novembra 1829 bola v Banskej Bystrici otvorená detská opatrovňa v dome č. 15 na Hornej Striebornej ulici. Dozorným orgánom bol poverený novozaložený Ženský spolok, ktorý združoval vzdelané ženy.

Opatrovňa v tejto dobe fungovala vďaka podpore a darom banskobystrických mešťanov a významných osobností mesta. Už banskobystrický historik Emil Jurkovič (1857 – 1936) vo svojom diele Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica to výstižne zaznamenal:

„Teréziu Brunswickovú spájala so slávnym Ludwigom van Bethovenom láska. Grófka sa dokonca tajne stala už aj snúbenicou tohto geniálneho hudobného skladateľa, ktorý počas pobytu na majetkoch grófovej rodiny v Martonvásári skomponoval sonátu Apassionata a v roku 1809 sonátu F dur. Beethovenova smrť 26. marca 1827 uvrhla grófku do nekonečného smútku. Svoj život potom zasvätila výlučne dobročinnosti a najmä ochrane práv detí. Niet pochýb, že grófkinu pozornosť na Banskú Bystricu upriamil Zmeškal, ktorý tu vtedy už žil a ako verný Beethovenov priateľ spolu s grófkou žialil za zosnulým majstrom.“

Na fasáde budovy detskej opatrovne je v súčasnosti umiestnená pamätná tabuľa prvej detskej opatrovni s nasledovným textom: „V TEJTO BUDOVE BOLA ZRIADENÁ 4. NOVEMBRA 1829 I.DETSKÁ OPATROVŇA V ČESKOSLOVENSKU PODĽA ZÁSAD MÁRIE TERÉZIE BRUNSWICKOVEJ A ANTONA REHLINGENA.“

V bystrickej detskej opatrovni sa ako v prvej v Uhorsku učili deti aj po slovensky

Prekvapujúca je vysoká úroveň humanistického charakteru výchovno-vzdelávacieho systému tejto detskej opatrovne už od jej otvorenia. Vyučovacím jazykom boli slovenčina a nemčina.. Vyučovací proces prebiehal v dvoch miestnostiach. V prvej miestnosti boli na stenách triedy umiestnené písmená, tabule, kresby, obrazy. Zariadená bola pevnými školskými lavicami.

Autentický opis z roku 1836

„Deti sa vzdelávajú v elementoch poznatkov jazykom nemeckým, slovenským a maďarským: v poznaní Boha – Stvoriteľa všetkých, odriekajúc a spievajúc modlitby. Ukazujú sa im živočíchy, tak štvornohé ako i vtáci, a to jednak namaľované a jednak vypchaté. Ďalej sa im ukazujú rozličné remeselnícke výrobky a poučujú sa o ich používaní. Vzdelávajú sa tiež v elementoch pracovných úkonov. Učia sa poslušne sedieť, vstávať, chodiť a ctihodných ľudí pozdraviť. Spievajú tiež a tancujú. Za priaznivého počasia pobehávajú a hrajú sa v prítomnej záhrade alebo na susedných lúkach v sprievode vychovávateľa a vychovávateľky.” (Mikleš, 1970)

Chlapci a dievčatá sa v detskej opatrovni vyučovali oddelene. Druhá miestnosť slúžila viac pre výchovné činnosti, stravovanie a hygienu. Miestnosti sa museli dvakrát denne vetrať. Deti mali tráviť veľa času na dvore a v záhrade. Tu sa mali venovať gymnastickým cvičeniam. Deti sa učili pod vedením učiteľa a na deti dohliadala výchovná pomocnica.

Presťahovanie detskej opatrovne do domu č. 32 v Lazovnej ulici

V roku 1898 bola pre detskú opatrovňu otvorená nová moderná budova na Lazovnej ulici. Detská opatrovňa sídlila v pôvodnom dome č. 15 v Hornej Striebornej ulici až do 1. júna 1899. Potom sa presťahovala do novej budovy č. 32 v Lazovnej ulici.

Túto modernú budovu dal postaviť Ženský spolok za 20 000 zlatých. Predtým v roku 1883 bola asanovaná Lazovná brána, ktorá tu pôvodne stála. Mesto Banská Bystrica uvoľnilo tento mestský pozemok pre výstavbu novej budovy pre detskú opatrovňu.

O modernosti budovy svedčí fakt, že si pripomíname ďalšie jubileum a to, že v tejto budove sa vyučujú deti v predškolskom veku v roku 2019 neuveriteľných 120 rokov!

Na fasáde novej budovy prvej detskej opatrovne v Lazovnej ulici  je umiestnená pamätná tabula s nasledovným textom: „V TEJTO BUDOVE BOLA OD ŠK. R. 1898/99 UMIESTNENÁ 1. DETSKÁ OPATROVŇA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA. ZRIADENÁ 4. 11. 1829.“

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: archív

Vladimír Sklenka