Martin Majling: Ako je to s kosením na území mesta Banská Bystrica?

Blog
28 /

Poslanec a člen komisie pre životné prostredie pri mestskom zastupiteľstve Banská Bystrica Martin Majling, ktorý pracuje v mestskej organizácii ZAaRES, sa na základe opätovného šírenia dezinformácií bez podložených faktov rozhodol priebežne informovať o kosení na území nášho mesta v tomto ročnom období.

Špecifikum tohto roku je počasie, ktoré bolo dlhší čas chladné a až na prelome apríla a mája začala rásť tráva, teda až vtedy sa zahájili prvé kosby. Prikladám link na tlačovú správu mesta spolu s vybranými extenzívnymi plochami – 23 lokalít, kde prebieha kosba len 1x až 2x ročne (väčšinou svahovité plochy prevažne na okrajoch sídlisk), prípadne sa kosí mozaikovito. https://www.banskabystrica.sk/…/zahradnicke-a…/.

Zároveň prikladám zoznam pokosených plôch, ktoré sú pokosené, prípadne rozkosené, alebo budú kosené tento týždeň v zmysle harmonogramu, ktorý sa každý týždeň zverejňuje na stránke ZAaRESu. https://zaaresbb.sk/…/harmonogram-prac-v-22-tyzdni-2021…

Za 5 týždňov (k 5.6.2021), ktoré boli navyše výnimočne daždivé , sa teda pokosilo alebo bude pokosené:

všetkých 79 verejných detských ihrísk na území mesta.

13 zo 16 cintorínov

22 z 28 materských škôl 

Ulice/parky/kruhové objazdy podľa stredísk v abecednom poradí:

Stredisko MESTO 46 lokalít

Bellušova, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, Golianova, Horná, Hronské predmestie, Hurbanova, Hviezdoslavova, Jesenského, Kapitulská, Komenského, Lazovná, Majerská cesta, Medený Hámor, Mičinská cesta, Murgašova, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Národná, Partizánska cesta, Pod Rybou, Podlavická cesta, Robotnícka, Skuteckého, Slnečné stráne, Stavebná, Šoltésovej, Technická, Trieda SNP, ul. 29. augusta, ul. B. Nemcovej, ul. ČSA, ul. J. Kráľa, ul. Timravy, Viestova, Železničiarska, Námestie Š. Moyzesa, Námestie SNP, Mestský park, Park pod Pamätníkom SNP, parčík pred Ms. Úradom, parčík Hungária, kruhové objazdy Európa, Terminál, Rudlovská.

Stredisko Radvaň/Fončorda 26 lokalít

Družby, Gorkého, Havranské, Hutná, Iliašska cesta, Internátna, Jilemnického, Malachovská cesta, Mládežnícka, Nešporova, Nové Kalište, Okružná, Poľná, Sadová, Sládkovičova, Spojová, Šalgotarjánska, Švermova, THK, Tulská, ul. Kpt. Nálepku, Wolkerova, Zvolenská cesta, Kyjevské námestie, Moskovská rázcestie, Sládkovičova stredový pás.

Stredisko Sásová/Rudlová 20 lokalít

Beskydská, Ďumbierska, Fatranská, Gerlachovská, Haškova, Chabenecká, Kostiviarska cesta, Nový Svet, Ovocná, Rudlovská cesta, Rudohorská, Rudohorská stredový pás, Ružová, Sitnianska, Starohorská, Tatranská, ul. J.Mistríka, ul. Mladých budovateľov, ul. Odbojárov, Uľanská cesta.

Ak je za 5 týždňov pre niekoho aj naďalej, po prečítaní uvedeného zoznamu pokosených lokalít, „celé mesto nepokosené“, potom je chyba niekde inde a nie len v nedostatku informácii. Ja osobne si myslím, že je to slušný výkon.

PS: Ak by niekto mal záujem pomôcť s kosením a pridať sa k sezónnym zamestnancom na kosenie, či hrabanie, radi Vás privítame.

Autor: Martin Majling , Zdroj: ilustračné

Martin Majling