Ján Nosko: Cesty, chodníky a vonkajšie schodištia ostávajú našou prioritou

Blog
9 /

Aj tento rok sme do obnovy miestnych komunikácií investovali viac ako milión eur. Ako primátor mesta denne dostávam mnoho podnetov, ktoré sa týkajú zničených ciest a chodníkov v našom meste. Túto situáciu, samozrejme, vnímam a už viackrát som poukázal na investičný dlh, ktorý v tejto oblasti v minulosti vznikol.

V jednom z mojich predvolebných sľubov som sa preto zaviazal, že v úsilí nepoľavím a obnova miestnych komunikácií bude naďalej patriť medzi moje priority. Počas posledných mesiacov v meste vládol čulý pracovný ruch a obnovou prešli ďalšie cesty a chodníky, do opráv ktorých sme tento rok investovali viac ako milión eur. V obnove zničených ciest a chodníkov vo vytypovaných lokalitách budeme pokračovať.

Rozpočet mesta nie je neobmedzený

Výber lokalít je každý rok náročný. Som preto rád, že v tomto smere opäť funguje dobrá komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva. Okrem vytypovaných úsekov, ktoré financujeme z Fondu dopravnej infraštruktúry, opravujeme aj miestne komunikácie, na ktorých sa zhodnú poslanci a obyvatelia jednotlivých mestských častí.

Je to, samozrejme, o diskusii, no vyjadriť sa môžu priamo ľudia bývajúci v danej oblasti, čo jednoznačne má zmysel. Vždy sa nájde niekto, kto so zoznamom opráv na daný rok nie je spokojný. Verím však, že v pravidelnosti je účinnosť.

Desať z desiatich

Z Fondu dopravnej infraštruktúry sme tento rok vyčlenili takmer 312 000 eur na opravu desiatich úsekov. Som veľmi rád, že počasie nám prialo a v súčasnosti finišujú práce na poslednom z nich.

1. V centre mesta sme opravili vozovku a pravý chodník na ulici Komenského od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého.

Komenského ulica

2. Do zoznamu bola zaradená aj často kritizovaná vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice.

Trieda SNP

3. Neďaleko zastávok MHD a materskej školy sme zrealizovali obnovu zničeného schodiska Karpatská – Javornícka, po ktorom denne chodia obyvatelia Sásovej, najmä mamičky s kočíkmi a rodičia s malými škôlkarmi.

Schodisko Karpatská – Javornícka

4. Na Krivánskej ulici sa nachádza mnoho panelákov i zariadenie pre seniorov. Už v týchto dňoch môžu obyvatelia využívať obnovený chodník, vozovku aj parkovacie plochy.

Obnovená vozovka a parkovacie plochy na Krivánskej ulici

 5.Obnovu potrebovali aj chodníky v areáli MŠ Tatranská, kde sme zároveň opravili aj príjazd pre zásobovanie.

Areál MŠ Tatranská

6. Na Rudohorskej ulici 1 – 23 sme obnovili povrch vozovky. Túto opravu vítali aj obyvatelia a spolupráca z ich strany bola stopercentná. V deň obnovy na tomto úseku nestálo ani jediné auto, a to aj napriek tomu, že Sásová je najväčšie banskobystrické sídlisko, kde je viditeľný problém s parkovaním. Ďakujeme vodičom, pomohlo nám to.

Rudohorská ulica

7. Dočkali sa aj obyvatelia Fončordy. Chodník na Slnečnej ulici 2 – 28 je už hotový. Časť opráv bola platená práve z Fondu dopravnej infraštruktúry.

Slnečná ulica

8. Tento rok sa nám podarilo dokončiť aj posledný vnútroblok na Švermovej ulici pri bytovom dome 13 – 17.

Vnútroblok Švermova ulica

9. V Radvani sme sa tentokrát zamerali na Stromovú ulicu. Vozovka pri rodinných domoch bola v dezolátnom stave. Tento stav je už minulosťou a veríme, že obyvatelia budú spokojní.

Stromová ulica

10. Posledná lokalita, ktorá bola na tohtoročnom zozname opráv z Fondu dopravnej infraštruktúry je pri uliciach Zelená a Jazmínová na Fončorde. V týchto dňoch tam opravujeme chodník a schody.

Opravy pri Zelenej a Jazmínovej ulici

Priority volebných obvodov

Zástupcovia výborov mestských častí v spolupráci s naším Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí aj tento rok vybrali lokality, ktoré sme spísali na zoznam priorít. Každý zo siedmich volebných obvodov má na opravu  miestnych komunikácií k dispozícii 60 000 eur.

1. Stred – mesto

V tejto lokalite boli vytypované dva úseky. V súčasnosti prebiehajú opravy vnútrobloku Horné záhrady 1 – 10 a pokračovať budeme na uliciach Trieda SNP 43 – 51.

Horné záhrady

2. Majer, Uhlisko, Senica, Šalková

Opravili sme chodník na ulici 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku, a tiež chodník na Golianovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája po Jesenského ulicu.

Chodník na Golianovej ulici

Odstránená bola aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde. Z týchto financií sme vybudovali aj stojisko na kontajnery na Senickej ceste pri otočke autobusov a opravili sme chodníky na ulici Timravy 2 – 6 a 7.

Chodník oproti Krajskému riaditeľstvu policajného zboru na ulici 9. mája

3. Sásová, Rudlová

Opravou prešiel chodník na Magurskej ulici pri zastávke MHD a vybudovaný bol aj bezbariérový prístup k sásovskej pobočke knižnice Mikuláša Kováča na Rudohorskej ulici v podchode, kde prejde opravou aj ostatná plocha. Plánovaná je aj obnova schodiska medzi Magurskou a Pieninskou ulicou.

Magurská ulica

4. Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín

Z prostriedkov štvrtého volebného obvodu boli zrealizované lokálne vysprávky na Ovocnej ulici v Jakube. Opravili sme chodník na ulici Priehrada 3 – 13 a komunikáciu aj časť chodníka, ktoré vedú k Materskej škole Buková.

Ovocná ulica v Jakube

5. Fončorda

Za financie z volebných obvodov boli opravené chodníky na ulici THK 2 – 3, na Tulskej ulici pri zastávke MHD a opravili sme aj vjazd k Základnej škole Moskovská.

Vjazd k ZŠ moskovská

Dokončený bol chodník na Slnečnej ulici, ktorý bol z časti hradený z fondu dopravnej infraštruktúry  a obnovou prejde aj časť zničeného schodiska medzi Spojovou ulicou a obchodom pri tzv. „Papuči“.

Zničené schodisko pri “Papuči”

6. Radvaň

V Radvani boli opravené dva chodníky, a to na Bernolákovej ulici za bytovým domom 9 – 43 a na Námestí Ľ. Štúra neďaleko Kauflandu.

Námestie Ľ. Štúra smerom na Poľnú ulicu

7. Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

V tomto volebnom obvode opravíme chodník na Sládkovičovej ulici 70 – 72 a na Čerešňovej ulici prejde obnovou vozovka aj oporné múry. Lokálne opravy zrealizujeme aj na Brezovej ulici.

Na Sládkovičovej ulici bude nový chodník

Viac ako 300 000 eur sme investovali do stavebnej údržby

Mesto ako správca miestnych komunikácií tento rok v rámci stavebnej údržby zrealizovalo viacero opráv. Najvýznamnejšia bola obnova povrchu vozovky na ulici Na Zábave, kde bola, aj na základe podnetov od obyvateľov, betónová dlažba vymenená za asfaltový povrch.

Ulica Na Zábave

Veľkoplošné vysprávky boli zrealizované napríklad na Jilemnického ulici medzi bytovými domami a domovom pre seniorov.

Jilemnického ulica

Kde ešte nájdete nové chodníky?

Na opravy chodníkov bolo vyčlenených 100 000 eur. Za tieto financie bol obnovený chodník v Kapitulskej ulici pod lietadlom a práce boli zrealizované aj na Fortničke na ulici Terézie Vansovej.

Ulica Terézie Vansovej

Plánujeme obnoviť ešte chodník na ulici Kapitána Nálepku v úseku od Gorkého po Wolkerovu ulicu. Pri príležitosti osláv SNP bola z dotácie Vlády SR zabezpečená aj oprava časti komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku pri polícii a chodníky v Parku pod Pamätníkom

Čísla nepustia a bezpečnosť je prvoradá

V časti dopravného značenia boli na miestnych komunikáciách obnovené priechody pre chodcov, smerové šípky na ploche 4 230 m² a deliace čiary v dĺžke 18 597 m. Vymenili sme aj 123 ks poškodených zvislých dopravných značiek, doplnili sme 182 m zábradlí, natretých bolo 695 m zábradlí a osadili sme 120 m  zvodidiel na nebezpečnom úseku miestnej komunikácie Slnečné stráne.

Na Slnečných stráňach pribudli zvodidlá

Verím, že počasie ešte nejaký ten týždeň vydrží a nám sa podarí dokončiť všetky naplánované opravy. Tento rok sme naplno využili Fond dopravnej infraštruktúry, prostriedky z volebných obvodov i financie určené na stavebnú údržbu a opravy chodníkov.

Obnova chodníkov v Parku pod Pamätníkom

Teší ma, že spolu s dotáciou od Vlády SR využijeme takmer 1 500 000 eur na opravu ciest a chodníkov v Banskej Bystrici. Znížime tak investičný dlh, ktorý v minulosti vznikol zanedbaním opráv miestnych komunikácií.

Banská Bystrica je nádherné mesto obklopené prírodou. Máme veľa športových možností, zaujímavú históriu a mnoho kultúrnych podujatí. Navštevuje nás veľa turistov, vytvárame podmienky pre lepšiu cyklistickú dopravu a zapájame sa do rôznych výziev. To všetko súvisí aj so zlepšením stavu miestnych komunikácií. Aj to je dôvod, prečo ja ani poslanci nepoľavíme a budeme v snahe zvyšovať kvalitu života v našom meste pokračovať.

Autor: Ján Nosko, Foto: Mesto BB

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.