Jakub Gajdošík: Rok 2019 v Rudlovej – Sásovej, čo sa podarilo a na čom sa pracuje?

Blog
13 /

Rok 2020 sa nezadržateľne rozbehol, a tak by som sa rád obzrel aj za tým uplynulým. Keďže nie je v mojich silách odpovedať na všetky komentáre v rôznych diskusných skupinách na sociálnych sieťach, dovoľte mi, aby som Vás informoval o tom, čo sa doteraz podarilo, a tiež v akom stave sú projekty týkajúce sa mestskej časti Rudlová – Sásová.

CESTY A CHODNÍKY

V roku 2019 sa do rekonštrukcií ciest a chodníkov v našom volebnom obvode investovalo viac ako 300 000 eur. Po dohode s členmi občianskej rady poslanci vybrali nasledujúce lokality, v ktorých boli zrealizované potrebné opravy (viď. foto):

⁃ cesta na ulici Na Zábave (výmena rozbitej dlažby za asfalt)
⁃ cesta na Rudohorskej ulici
⁃ chodník a schodisko v podchode na Rudohorskej ulici (bezbariérový prístup ku knižnici)
⁃ chodník pri zastávke na Magurskej ulici
⁃ chodník a parkovacie plochy pri vozovke na Krivánskej ulici pri KOMUCE
⁃ schodisko Karpatská – Javornícka neďaleko materskej školy
⁃ schodisko medzi Magurskou a Pieninskou ulicou
⁃ parkovisko a priľahlé chodníky na Javorníckej ulici

V najbližšej dobe sa budeme zaoberať prioritami na rok 2020, a už teraz môžem prezradiť, že naša pozornosť bude určite patriť cestám na Javorníckej a Pieninskej ulici. Zameriame sa aj na chodníky na Tatranskej, Sitnianskej a Kráľovohoľskej ulici. Výsledný návrh pre tento rok bude závisieť najmä od vyčíslenia nákladov, ktoré sú na tieto rekonštrukcie potrebné. Samozrejme, návrh bude vopred prerokovaný aj s obyvateľmi na Výbore mestskej časti.

REKONŠTRUKCIA MATERSKÝCH ŠKÔL

Počas roka 2019 boli v škôlkach na Strážovskej a Karpatskej ulici zrekonštruované pavilóny, ktoré sa už roky nevyužívali, a teda sa v nich neučilo. Po rokoch opäť slúžia účelu, na ktorý boli postavené a vďaka tomu pribudne v Sásovej 44 nových miest pre malých škôlkarov. Po ročnej prestávke spôsobenej opakovaným verejným obstarávaním teraz pokračujeme aj s obnovou zvyšných pavilónov. Toto zdržanie ma skutočne mrzí, a to najmä kvôli deťom, ktoré museli o to dlhšie využívať provizórne priestory. Aj touto cestou sa preto chcem ospravedlniť im aj ich rodičom. Napriek nášmu názoru, že k pochybeniu nedošlo, rešpektujeme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Výber dodávateľa sme zopakovali a nový víťaz pred niekoľkými dňami bezodkladne začal so stavbou. Znamená to, že do začiatku školského roka by obnova oboch materských škôl mala byť kompletne dokončená.

V Sásovej tak v priebehu troch rokov budú zrekonštruované tri materské školy – Tatranská, Strážovská a Karpatská, pričom sa v nich zvýši kapacita o 44 miest. Spomínané projekty realizujeme za pomoci fondov Európskej únie, a aj napriek zvýšenej byrokratickej záťaži je potrebné uvedomiť si, že využitie týchto finančných zdrojov znamená pre mestský rozpočet obrovskú úsporu. Vďaka tomu môže samospráva viac investovať do opráv či vybavenia škôlok, ktoré do europrojektov zapojené neboli. Počas posledných troch rokov sme na obnovu škôlok z európskych fondov získali takmer 6 miliónov eur. Ak k tomu pripočítame financie z rozpočtu mesta, za toto obdobie je to dokopy viac, ako sa za predchádzajúcich 30 rokov.

VNÚTROBLOK SINIANSKA – TATRANSKÁ (OPAVIA)

Projekt revitalizácie vnútrobloku v okolí Základnej školy Sitnianska sa zameriava na celé územie medzi Tatranskou, Rudohorskou, Sitnianskou a Strážovskou ulicou. Ide o priestor od škôlky na Tatranskej ulici až po Strážovskú ulicu, vrátane ihriska, ktoré ľudia poznajú pod názvom Opavia. V rámci projektu budú zrekonštruované všetky chodníky, lavičky a osvetlenie. Vysadí sa vhodná zeleň, pribudnú nové ihriská vhodné pre všetky vekové kategórie i fontána. Rok 2019 sme využili na vybavovanie potrebných povolení. V týchto dňoch by sme mali získať právoplatné stavebné povolenie, a počas februára tak podáme žiadosť o financovanie z európskych fondov. Predpokladané náklady sú 1,3 milióna eur, v prípade, že sa všetko podarí podľa našich predstáv, táto časť Sásovej bude jedna z najkrajších v našom meste.

PARKOVISKO TATRANSKÁ

Po predstavení zámeru výstavby 227 parkovacích miest za Tatranskou ulicou sa objavili aj nesúhlasné názory niektorých ľudí. Na základe toho sme v marci 2019 uskutočnili objektívny prieskum medzi obyvateľmi spomínanej ulice. Prostredníctvom predsedov bytových spoločenstiev sme oslovili vlastníkov bytov z vchodov Tatranská 24 až 64, ktoré priamo susedia s plánovanou výstavbou. Práve oni okrem pozitív pocítia aj prípadné negatíva takejto výstavby. Hlasovanie dopadlo nasledovne:

HLASOVALO – 294 vlastníkov
ZA parkovisko – 239 vlastníkov (81 percent),
PROTI parkovisku – 28 vlastníkov (9,5 percent)
NEVYJADRILO SA – 27 vlastníkov (9,1 percent)

Na základe výsledkov hlasovania sme zistili, že väčšina obyvateľov Tatranskej ulice zámer mesta vybudovať parkovacie plochy v tejto lokalite víta. Keďže ide o výstavbu viac ako 99 parkovacích miest, podľa zákona má mesto povinnosť požiadať Okresný úrad, konkrétne odbor životného prostredia, o posúdenie vplyvov na životné prostredie – EIA, čo sme aj urobili. Okresný úrad na základe vyjadrení dotknutých orgánov už v zisťovacom konaní rozhodol. Toto rozhodnutie však doteraz nie je právoplatné, nakoľko jedno bratislavské občianske združenie proti nemu podalo odvolanie. Predpokladáme, že právoplatné rozhodnutie EIA by mohlo mesto získať na prelome februára a marca 2020. Následne budeme môcť podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Podľa nášho odhadu by sme mohli stavebné povolenie na parkovisko získať do konca tohto roka a po vyčlenení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta budeme v roku 2021 môcť začať s realizáciou stavby.

FUTBALOVÉ IHRISKO RUDLOVÁ

Ide o ihrisko, ktoré mala dlhé roky v prenájme futbalová škola Mareka Hamšíka – Jupie. Ihrisko bolo zanedbané a Marek Hamšík doň chcel investovať vlastné prostriedky, a tak vybudovať tréningové centrum pre mladých futbalistov. To však ako nájomca nemohol, a preto mesto požiadal o odkúpenie celého areálu. O jeho zámere sme na spoločnom stretnutí vopred informovali aj obyvateľov Rudlovej. Ich podmienkou bolo, aby sa peniaze z odpredaja investovali do opravy cesty na ulici M. Čulena, a tiež kultúrneho strediska Muštáreň, s čím sa stotožnili aj všetci prítomní poslanci za tento volebný obvod.

Po tom, ako mestské zastupiteľstvo tento odpredaj v cene 1,1 milióna eur schválilo, Marekov otec Richard Hamšík predstavil ich zámer s ihriskom nasledovne: „Spolupracujeme s architektom, ktorý realizoval dunajskostredskú akadémiu a na takýto štýl, ale v menšom, by sa mala podobať tá Marekova. O tom, koľko bude stáť jej výstavba je zatiaľ predčasné hovoriť, ale rádovo pôjde o niekoľko miliónov. Verím, že Marek nesklame mesto a vybuduje areál, na ktorý budú hrdí všetci Bystričania.“ Na základe požiadavky novovzniknutej Občianskej rady Rudlová primátor Ján Nosko požiadal Hamšíkovcov, aby ešte pre začatím prác svoj zámer detailne predstavili na verejnom stretnutí. Uskutočniť by sa malo v stredu, 12. februára o 18:00 hod. v Muštárni.

FUTBALOVÉ IHRISKO STARÁ SÁSOVÁ

V Starej Sásovej sme riešili opačný problém. Ihrisko a priľahlá telocvičňa nikdy nepatrili mestu a súkromný developer mal s týmto pozemkom úplne iný zámer. Ak sme chceli tieto priestory zachrániť pre obyvateľov, museli sme konať. Mesto preto ponúklo, že celý areál odkúpi, čo bola jediná možnosť, ako obe športoviská zachrániť. Po niekoľkomesačnom vyjednávaní sme dospeli k dohode a mestské zastupiteľstvo rozhodlo o odkúpení pozemku futbalového ihriska a telocvične s rozlohou pozemku cca 10 000 m2 za sumu 430 000 eur. Športový areál teraz patrí mestu a športovci nemusia mať obavy, že dôjde k jeho zatvoreniu. V budúcnosti sa plánujeme zaoberať aj rekonštrukciou telocvične, ktorá je v zanedbanom stave a po oprave by mohla slúžiť nielen na športovanie, ale aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v tejto lokalite.

RUDLOVÁ: KANALIZÁCIA – DOPRAVA

Rudlovčanov dlhé roky trápia najmä dva problémy. Prvým je absencia splaškovej kanalizácie v tejto mestskej časti. Aj napriek tomu, že mesto priamo kanalizácie nebuduje ani nespravuje, je akcionárom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, do ktorej pôsobnosti táto oblasť patrí. Primátor Ján Nosko preto od svojho nástupu riešil túto tému s vedením vodární, na základe čoho sa projekčná činnosť rozbehla, a začali sa vybavovať aj potrebné povolenia. Dnes už máme pre obyvateľov tejto časti Rudlovej dobrú správu – od októbra je na svete stavebné povolenie na vodnú stavbu “Banská Bystrica – Rudlová, kanalizácia” a vodárne si jej realizáciu zaradili do investičného plánu. Teraz sa rozhoduje, či bude možné na túto stavbu čerpať eurofondy, alebo ju vodárne budú financovať z vlastného rozpočtu. Zároveň sa bude pokračovať aj na projektovaní ďalšej etapy, ktorá pokrýva zvyšné ulice.

Druhým veľkým problémom Rudlovčanov je doprava. Po dokončení obchvatu a vybudovaní zjazdu z R1-tky pri Aurise vzrástol počet automobilov na Rudlovskej ceste aj na Ďumbierskej ulici. Mnohí vodiči si preto začali skracovať cestu práve cez Rudlovú. Vzhľadom na to, že v tejto lokalite nie sú žiadne chodníky, nielen z pohľadu chodcov tam vznikla nebezpečná situácia. Obyvatelia navrhli veľa riešení, no mnohé z nich sú neefektívne, a častokrát si aj navzájom odporujú. Napríklad polovica obyvateľov by na ulici chcela jednosmerku jedným smerom, druhá polovica zas opačným. Je to prirodzené… Každý si chce vyriešiť najmä problém pred svojím domom, no málokto premýšľa nad tým, že problém sa následne presunie k susedom na vedľajšiu ulicu. Rozhodli sme sa preto, že mesto objedná komplexnú dopravnú štúdiu týkajúcu sa mestskej časti Rudlová a súvisiacich križovatiek, vrátane bezpečnostného auditu. Po vyhotovení tento dokument verejne odprezentujeme obyvateľom a jeho odporúčania sa budeme usilovať aplikovať s cieľom zvýšiť bezpečnosť v tejto lokalite. Vzhľadom na opätovné žiadosti obyvateľov sme o vykonanie meraní rýchlosti v tejto mestskej časti so zameraním na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti 30km/h požiadali aj zástupcu okresného dopravného inšpektorátu. Bolo nám prisľúbené, že po vykonaní meraní budeme s výsledkami oboznámení, a následne ich plánujeme zverejniť.

KREATÍVNE CENTRUM MAGURSKÁ

Od roku 2009, keď bola zrušená Základná škola na Magurskej ulici, mesto nemalo dlhodobý plán na zámer využitia tohto areálu. V súčasnosti v tejto budove sídli mestská organizácia Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých n.o., jeden pavilón je prenajatý súkromným subjektom a časť ostala prázdna. Výnimkou je telocvičňa, ktorú sme v roku 2018 kompletne zrekonštruovali a športová verejnosť ju plne využíva. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že zvyšnú časť areálu bývalej školy poskytneme Múzeu SNP, ktoré chce v tomto priestore zo zdrojov Európskej únie vybudovať Kreatívne centrum. Celý areál by mal byť zrekonštruovaný, pričom na objektoch by mali byť umiestnené zelené strechy. Pribudnúť by mala aj multifunkčná sála vhodná na kultúrne účely pre 150 návštevníkov, ktorá v Sásovej veľmi chýba. Okrem toho by sa malo v areáli vybudovať aj parkovisko pre približne 80 vozidiel, ktoré by mohlo vyriešiť nepriaznivú situáciu s parkovaním v tejto lokalite. V súčasnosti sa finalizujú projekty, ktoré by sme v najbližšej dobe chceli obyvateľom predstaviť na verejnej prezentácii.

V prípade, že ste tento text dočítali až do konca, chcem sa vám poďakovať za záujem o našu mestskú časť. Verím, že vyššie uvedené informácie boli pre vás užitočné a ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, pokojne ma môžete kontaktovať e-mailom (jakub.gajdosik@banskabystrica.sk) alebo telefonicky (0905 442 222).

Jakub Gajdošík, zástupca primátora mesta Banská Bystrica a poslanec za mestskú časť Rudlová – Sásová

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

6 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu