Viete čo je na fotografii?

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Nebudeme vás napínať s odpoveďou. Jedná sa oželezničný podchod natrati Banská Bystrica – Harmanec pod Jesenským vŕškom.

Harmanecká papiereň na začiatku 20. storočia patrila medzi najväčšie papierenské závody vo vtedajšom Uhorsku. Pre jej ďalší rozvoj bolo potrebné vybudovať železničné spojenie s mestom Banská Bystrica a tak priamo napojiť papiereň na celouhorskú železničnú sieť. Súčasťou tejto trate bol aj železničný podchod pod Jesenským vŕškom.

Koncesia na jej výstavbu bola udelená uhorským ministerstvom obchodu 1. júla 1913 pod č. 48440 budapeštianskym podnikateľom Fried a Adorján a Ing. Viliamovi Fórisovi. Železnica bola do prevádzky odovzdaná 31. októbra 1913. Začínala na hlavnej stanici v Banskej Bystrici, ktorá sa v tom období nachádzala v miestach súčasného Mestského úradu.

Ďalej viedla smerom na obec Majer, pred ktorým veľkým oblúkom odbočila na kopec Banoš a prechádzala ponad nemocnicu (súčasná Stará nemocnica), ďalej  po úpätí kopca Stráže, až sa dostala do údolia potoka Bystrice, kde v na 5 km  bola postavená železničná zastávka a podchod.

Od tohto podchodu a zastávky trať klesala k železničnej stanici Kostiviarska, odkiaľ pokračovala cez Jakub, Uľanku až do cieľovej stanice Harmanec – papiereň. Významnou pamiatkou po tejto železničnej trati v Banskej Bystrice je práve železničný podchod.

Napriek tomu, že táto železničná trať bola zrušená, železničný podchod sa nám zachoval do súčasnosti. Dnes sa už nenachádza na okraji mesta, ale vo vlastnom mestskom intraviláne a dá sa ním prejsť z Bakossovej ulice napr. k Štátnemu archívu alebo Gymnáziu Andreja Sládkoviča.

Kamenný oblúkovito klenutý podchodom s letopočtom 1929 spolu s priľahlou budovou zastávky tvoria do súčasnosti najzachovalejšiu časť trate, ktorá si zasluhuje našu pozornosť a ochranu.

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: archív, TV Hronka