Od štvrtka platia nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Zdravie
1 /

Od štvrtka šiestej hodiny rannej až do odvolania je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Informoval o tom  Úrad verejného zdravotníctva SR. Hygienici zároveň spresnili, pre koho opatrenia platiť nebudú. Prinášame Vám kompletné znenie opatrení ÚVZ SR.

Zatvorenie fitness centier, kín či divadiel a ďalšie obmedzenia

Od štvrtka sa zatvárajú aj všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness teda sauny, vírivky, kúpele či zábaly, fitness centrá a prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Prevádzky verejného stravovania môžu podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou. Počet zákazníkov v prevádzkach je obmedzený na jednu osobu na 15 štvorcových metrov. Nevzťahuje sa ale na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby.

Platí obmedzenie otváracích hodín do 22.00 h s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb. Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 °C- Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, opäť platí výnimka pre deti.

Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nie je povolená. Seniori majú vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00. hod., nakupovať však môžu aj mimo tohto času.

Zákaz hromadných podujatí

Je tiež zakázané usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb. Aj toto nariadenie má viacero výnimiek.

Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ. Nesmie byť starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom treba uviesť presný čas a miesto jeho konania.

Výnimku majú aj sobáše, krsty a pohreby, pričom pri nich platí obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri je nutné dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov nie je obmedzený. Na omši môže byť maximálne 6 ľudí.

Výnimka platí pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1. liga), ktoré sa však musia konať bez účasti divákov. Ostáva zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy).

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia (pdf)

Opatrenie ÚVZ SR  pri ohrození verejného zdravia – povinné rúška

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

– detí do 6 rokov veku,

– osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

– osoby pri výkone športu,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

– výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

– tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

– zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 z 29.09.2020.

Odôvodnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID – 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.

Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu. Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na populáciu. Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní.

Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Zdroj: ÚVZ SR, Foto: ilustračné