ZŠ Moskovská oslavuje tridsiatku

ZAUJÍMAVOSŤ
5 /

Pred tridsiatimi rokmi sa začala písať história Základnej školy na Moskovskej ulici. Bránami školy prešli prví žiaci.Škola sa profilovala podľa požiadaviek doby, vznikli triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ale aj triedy s rozšíreným vyučovaním hudobnej a výtvarnej výchovy.

Škola sa začala viac prezentovať v oblasti spevu a ľudovej hudby. Upriamila svoju pozornosť na spoznávanie ľudových tradícií, remesiel a regionálnej kultúry, ktorej sa tradične venuje každý rok pri organizovaní rôznych podujatí, ako napr. Stavanie mája, Vynášanie Moreny či Deň vianočných tradícií…

zs moskovska5

Už od začiatku škola ponúka možnosť zmysluplného trávenia voľného času v školskej družine, dnešnom Školskom klube detí – Slniečkovo, kde sa môžu deti všestranne rozvíjať. Otvorenie pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča a zriadenie Súkromného centra voľného času Relaxáčik pozdvihlo školu na vyššiu úroveň. Tieto zariadenia sa zameriavajú na rozvoj športového, vedomostného, remeselného a umeleckého nadania detí.

„Vďaka mnohým rozvojovým projektom, napr. Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Premena tradičnej školy na modernú, Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ je dnes ZŠ Moskovská jednou z najlepšie vybavených škôl modernými didaktickými pomôckami a IKT v rámci mesta Banská Bystrica, ktoré skvalitňujú výchovno – vzdelávací proces,“

hovorí riaditeľka školy Marta Melicherová.

Vzdelávanie sa uskutočňuje nielen v priestoroch školy, ale aj mimo nej. Z nadšenia, tvorivosti a zanietenosti učiteľov vznikli v exteriéri „trieda pod oblohou“ a„náučný chodník“, ktorédnes slúžia žiakom na vyučovaní. Ako alternatívu k vyučovaniu jazykov ponúka škola žiakom možnosť venovať sa environmentálnej výchove.

Možno vďaka aktivitám aj na týchto hodinách majú žiaci bližší vzťah k prírode, recyklovaniu materiálov a ochrane životného prostredia. Vyvrcholenie environmentálnych aktivít sa každoročne tematicky spája s Dňom Zeme.

zs moskovska13

Pri tejto príležitosti škola vytvorila štyri rekordy a zapísala sado Knihy slovenských rekordov.Prvé dva sa viazali na počet vyzbieraných PET vrchnákov, z ktorých bol vytvorený najväčší obraz Zeme a ďalšie dva z roku 2017 za najväčšiu stavbu lesa z recyklovaných roliek toaletného papiera a za ich počet.

zs moskovska2

Okrem spomínaných rekordov získala škola niekoľko ďalších ocenení v rôznych oblastiach. V roku 2005 získala titul „Škola roka“ za úspechy v športových súťažiach. V roku 2008 bola odmenená „Cenou ministra životného prostredia SR“ za mimoriadne výsledky v oblasti environmentálnej výchovy a v roku 2012 získala ocenenie „Príklad dobrej praxe“ za zvýšenie kvality výchovno -vzdelávacieho procesu žiakov.

Základná škola prešla počas svojej existencie niekoľkými výraznými zmenami.V roku 2013 bola zrealizovaná dlhoočakávaná rekonštrukcia za finančnej podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja a mesta Banská Bystrica.

Boli vytvorené jazykové učebne, multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami a s modernou didaktickou technikou pre zážitkové učenie a optické internetové pripojenie.Za zmienku stojí zrekonštruovanie telocvične a vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré dnes slúži nielen žiakom, ale aj deťom z okolia.

zs moskovska12

Vďaka nadšeniu súčasnej riaditeľky Mgr. Marty Melicherovej a zamestnancov školy je jednou z najúspešnejších škôl poskytujúcichmoderné vzdelávanie, ktoré pokrýva súčasné nároky na ďalšie štúdium a pripravuje žiakov do života nielen vedomostne, ale aj prakticky. Dôkazom súvýborné umiestnenia žiakov v súťažiach a olympiádach, hodnotenia školy školskou inšpekciou, mimovládnou organizáciou INEKO, žiakmi a rodičmi.

Tento školský rok žije škola oslavou 30. výročia svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vznikol projekt „Návraty“, do ktorého sú zapojení aj bývalí žiaci školy, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach nášho života. Na hodinách občianskej náuky spolu diskutujú a súčasní žiaci majú možnosť vidieť, kam všade ich vie škola nasmerovať.

Za všetkými doterajšími úspechmi školy stojí napĺňanie vízie vedenia školy a zamestnancov v spolupráci so žiakmi a ich rodičmi. Veď radosť z úspechu detí je pre školu najvyšším ocenením.

 

Zdroj: ZŠ Moskovská, Foto: ilustračné