Zápisy detí do mestských materských škôl v Banskej Bystrici budú začiatkom mája

SPRÁVY
0 /

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch od 3. do 5. mája 2021. S účinnosťou od 1. septembra 2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahnu vek 5 rokov.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné sa do materskej školy prijímajú  bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.

Termíny zápisov

Pondelok 3. 5. 2021 Radvaň, Fončorda, Podlavice

MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8, MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22

Utorok 4. 5. 2021 Rudlová– Sásová

MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3,  MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

Streda 5. 5. 2021 Centrum mesta

MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3,  MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82

Zápis do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5 sa uskutoční v dňoch od 3. do 4. mája 2021. Informácie sú zverejnené na webovom sídle školy. Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy Radvanská 1,  z dôvodu naplnenej kapacity.

Potrebná je žiadosť o prijatie dieťaťa a potvrdenie od lekára

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy (elektronicky, doručením vyplnenej žiadosti osobne alebo poštou) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie všeobecného lekára pre deti  a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webových stránok materských škôl alebo mesta.

Škôlky budú povinné už pre všetky päťročné deti

S účinnosťou od 1. septembra 2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. augusta  2021. Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou  od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z., považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Mesto Banská Bystrica vydalo Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Čo ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľa materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je predloženie písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast ainformovaného súhlas zákonného zástupcu.

 

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné