Pamiatkový úrad SR súhlasí s návrhom revitalizácie mestského parku, vrátane stredového priestoru

SPRÁVY
5 /

Revitalizácia mestského parku patrí k projektom, o ktoré sa mesto Banská Bystrica dlhodobo snaží. Cieľom navrhnutej obnovy historického parku je zachovanie kompozičného charakteru a prírodnej hodnoty vzrastlých stromov v kombinácii s modernými prvkami záhradnej architektúry.

Pamiatkový úrad SR potvrdil záväzné stanovisko Krajského PÚ

Prinavrátiť park do kultúrnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikroklimatické podmienky. Nakoľko Mestský park na Tajovského ulici je národná kultúrna pamiatka, projekt revitalizácie musel schváliť aj Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.

Aj napriek súhlasu tejto odbornej inštitúcie bol zo strany miestnej aktivistky podaný podnet na preskúmanie predmetného záväzného stanoviska. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa však v tejto veci priklonil na stranu samosprávy a Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.

Samospráva sa už niekoľko rokov usiluje získať právoplatné povolenie na revitalizáciu mestského parku od príslušných úradov. Konania sa však neustále naťahujú pre opakujúce sa odvolania jednej fyzickej osoby a Združenia domových samospráv vedeného dobre známym “aktivistom“ Marcelom Slávikom.

Na základe týchto odvolaní sa natiahol napríklad celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA o viac ako deväť mesiacov. Až následne mohlo mesto požiadať príslušný stavebný úrad o začatie stavebného konanie.

Už v roku 2018 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal rozhodnutie a súhlasné záväzné stanovisko k celému projektu, ktoré bolo podmienkou pre začatie procesu obnovy národnej kultúrnej pamiatky.

Politička BBA ďalej bojuje proti schválenému projektu revitalizácie parku

Od prvotného predstavenia projektu revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý zachováva hlavné historické rysy pôvodného parku založeného Árminom Petzom na konci 19. storočia,  je neúspešná kandidátka na poslankyňu Beata Hirt,  podporovaná poslancami Banskobystrickej alternatívy, proti jeho realizácii.

Najskôr prostredníctvom protestu prokurátora voči nesprávne určenému stavebnému úradu v Malachove vydávajúcemu stavebné povolenie dosiahli to, že toto bolo zrušené a musí sa konať odznova na inom stavebných úradoch určených Okresným úradom v Banskej Bystrici (na jednotlivé časti projektu Zvolen a Badín).

Mesto tak musí hľadať nové výzvy na získanie eurofondov. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu 1. a 2. etapy boli v sume 1,6 milióna eur a v prípade jeho schválenia mal byť spolufinancovaný mestom vo výške 5 % z týchto výdavkov. Na prvú časť projektu – nové chodníky mestské zastupiteľstvo schválilo úverové zdroje, ktoré sa po úspešnom čerpaní eurofondov de facto vrátia do rozpočtu mesta a poslúžia na splácanie úveru.

Zatiaľ posledný pokus o zastavenie projektu nevyšiel. Po vyše troch rokoch, s cieľom zastaviť navrhovanú revitalizáciu, bol na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky fyzickou osobou podaný podnet na preskúmanie tohto záväzného stanoviska, nakoľko podľa názoru sťažovateľky Beaty Hirt nebolo v súlade s podmienkami pamiatkovej ochrany. Na základe tohto podnetu nemohli stavebné úrady ďalej pokračovať v konaní, ktoré bolo opätovne na niekoľko mesiacov zabrzdené.

Dňa 19. marca 2021 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodol, pričom sa nestotožnil s námietkou uvedenou v podnete a nesúhlasil ani s tvrdením, že realizáciou navrhnutej obnovy parku nebude zachovaný a prezentovaný jeho pôvodný tvar.

Naopak, táto najvyššia odborná inštitúcia zaoberajúca sa ochranou pamiatok na Slovensku zastáva názor, že návrh riešenia revitalizácie mestského parku sa podriaďuje pôvodnej historickej koncepcii parku a realizácia obnovy podľa projektu nezmenší pamiatkové hodnoty predmetnej národnej kultúrnej pamiatky. Hlavným nositeľom týchto hodnôt je vegetačná zložka a stavebné objekty v parku ako mobiliár, osvetlenie či fontány sú jej podriadené.

Po preskúmaní Pamiatkový úrad SR nezistil žiadne dôvody na zmenu alebo zrušenie záväzného stanoviska k mestskému parku, ktorý vydal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ešte v roku 2018. Vďaka tomuto rozhodnutiu môže samospráva pokračovať v plánoch na revitalizáciu. Aktuálne tak opäť prebieha stavebné konanie a v prípade, že mesto získa právoplatné stavebné povolenie, požiada o financovanie celého projektu z eurofondov

 „Obnova parku na Tajovského ulici patrí k najdiskutovanejším témam v našom meste. Po viacerých útokoch na samosprávu a po rôznych diskusiách na sociálnych sieťach som rád, že najväčšia garancia pamiatkovej ochrany na Slovensku nám dala za pravdu a potvrdila, že projekt revitalizácie mestského parku  je v súlade so všetkými pravidlami obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Tento priestor má obrovský potenciál a naším dlhoročným cieľom je zrevitalizovať park po estetickej stránke, k čomu patria nové chodníky, mobiliár a osvetlenie, ale aj ošetriť staré dreviny a dosadiť do tohto priestoru novú zeleň,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Drevený altánok sa presunie k novému detskému ihrisku

Autorom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je mestom vybraný riešiteľský tím krajinných architektov a inžinierov  M PROJECT z Popradu, ktorý hľadal prieniky s historickou dokumentáciou tak, aby mohol svoj návrh adaptovať na súčasné pomery spoločnosti a potreby ľudí.

V rámci rekonštrukcie sa odstránia asfaltové chodníky a nahradia sa ekologickými vodopriepustnými mlatovými, tak ako je to vo všetkých historických parkoch v zahraničí. Prioritou je zachovanie zelene, preto z parku bude odstránených len 20 prestarnutých a nevhodne umiestnených tují a dva poškodené smreky pri ceste bez akéhokoľvek zásahu do alejí popri chodníkoch. Vzrastlé stromy sa ošetria, vysadí sa nová zeleň.

V rámci výmeny mobiliáru sa osadia nové lavičky a smetné koše, pribudnú dve fontány a voľnočasová zóna s detskými a pohybovými prvkami. Detské ihrisko v tvare opevneného mesta s bludiskom navrhnuté akademickým sochárom sa premiestni od frekventovanej cesty k športoviskám so strojmi na posilňovanie.

Okrem toho sa vymení osvetlenie za moderné osvetľujúce chodníky a tiež zospodu koruny stromov tak, aby sa aj v noci cítili ľudia v parku bezpečne. Nainštaluje sa wifi a nový kamerový systém. Opravia sa aj historické sochy.

Najviac námietok pri predstavení projektu obyvateľom dostala samospráva k novému riešeniu stredového priestoru parku. Podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je navrhnutý centrálny priestor na mieste súčasného dreveného altánku multifunkčný s funkciou zhromažďovacieho priestoru či drobného námestia pre malé kultúrne a spoločenské aktivity.

Jeho dominantou je novo navrhovaný altánok rozdelený na javisko a hľadisko, ktorý je doplnený o prvky drobného mobiliáru. Navrhovaným riešením bude zachovaný centrálny priestor parku, ktorý ale svojou otvorenosťou bude môcť byť využívaný aj na iné formy aktivít, napr. hudobných.

Starý drevený altánok je po rokoch v zlom technickom stave a z pohľadu užívateľnosti nespĺňa súčasné nároky na jeho kultúrno-spoločenské využitie, avšak podľa mnohých obyvateľov k parku patrí.

Keďže pre viacerých Banskobystričanov predstavuje spomienku na časy minulé, samospráva sa rozhodla, že zostane zachovaný a jeho autentická kópia sa umiestni k novému detskému ihrisku. Bude bezbariérový, vznikne v ňom priestor na oddych pre rodičov s deťmi a verejná knižnica.

Aktuálne  prebieha konanie na uskutočnenie projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“, na ktorý síce nie sú rovnaké názory odbornej a laickej verejnosti, ale v plnej miere spĺňa požiadavky pamiatkarov na zachovanie historickej štruktúry parku v novom prevedení. V rámci projektu sa nebude konať žiadny výrub v stromových alejach.

V projekte je plánovaná výsadba 64 vzrastlých stromov a 1 229 drevín či záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Staré a vzácne stromy by tak naďalej mali zostať súčasťou mestského parku a plniť svoje funkcie tak, aby neohrozovali návštevníkov.

Podrobná projektová dokumentácia spolu s detailným popisom je zverejnená na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Mestský úrad/Projekty/Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici.

Zdroj: Dominika Mojžišová a (tom) ilustračné a vizualizácia, Foto: ilustračné a vizualizácie