Nový cyklomost ponad R1 prepojí Radvaň s rodinnou cyklocestičkou

SPRÁVY
21 /

Téme využívania ekologickejších foriem dopravy a budovaniu cyklotrás sa mesto Banská Bystrica venuje dlhodobo. Po zrealizovaní prvej plnohodnotnej cyklotrasy Hušták – Podlavice v roku 2019 priniesla poctivá dlhotrvajúca projektová príprava ďalšie pozitívne výsledky. Naša samospráva bola úspešná a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získala 3,1 mil. eur na výstavbu cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani.

Práve ten je dôležitou súčasťou plánovanej cyklotrasy vedúcej naprieč celým mestom, od mestskej časti Senica, cez Partizánsku cestu, Námestie slobody, Hušták, Radvaň až do Kráľovej, na ktorú už bolo vydané územné rozhodnutie. Realizáciou cyklomosta sa vytvorí bezpečný prepoj medzi priemyselnou, obchodnou i obytnou časťou Radvane pre peších a cyklistov.

Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Cyklisti i peší sa budú môcť následne napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do mestskej časti Iliaš. Ide o technicky najnáročnejší prvok plánovaných cyklotrás Hušták – Senica (6,2 km) a Hušták – Kráľová(3,291 km), na ktoré mesto získalo územné rozhodnutia a aktuálne sú v štádiu majetko-právneho vysporiadania a projektových prác na dokumentácii pre stavebné povolenie.

V prvom rade sme sa zaoberali myšlienkou, že by cyklotrasa viedla po moste, ktorý sa nachádza pri Tescu. Zo statického hľadiska nám však odborníci neodporúčali do mosta zasahovať, a v zmysle platných noriem bolo vylúčené, aby po ňom smerovala cyklotrasa. Jediné riešenie, ako prekonať rýchlostnú cestu, bola výstavba samostatného objektu – cyklomosta, ktorý vychádza aj zo strategického dokumentu Generelu nemotorovej dopravy mesta. Pri  čerpacej stanici Tesco budú mať cyklisti možnosť napojiť sa na dve cyklotrasy. Jedna povedie poza obchodný dom Tesco až k bývalému areálu ZVT s napojením na mestskú časť Podháj. Druhá vetva bude viesť plánovaným podchodom popod frekventovanú Kúpeľnú ulicu a následne sa napojí na cyklotrasu na Radvanskej ulici, ktorá povedie celým mestom,“

objasňuje 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Pri príprave projektov budovania cyklotrás sa odborné útvary stretávajú s komplikovanými majekto-právnymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov či  s rozmanitosťou a členitosťou terénu. Dôležité sú aj technické parametre a výškové pomery vyplývajúce z geografického umiestnenia Banskej Bystrice.

Plánovaný cyklomost je dôležitý najmä preto, že spojí Radvaň s ďalšími časťami mesta, Iliašom i Kráľovou. Cieľom samosprávy je previesť peších a cyklistov z jednej strany na druhú tak, aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie a vytvorila sa logická spojnica daných mestských častí.

Veľmi ma teší, že po ďalších zdĺhavých procesoch sa nám podarilo získať viac ako tri milióny eur na vybudovanie dôležitého prepojenia obchodnej a obytnej časti Radvane s priemyselnou, ktoré sú preťaté rýchlostnou cestou. Cyklomost je síce finančne najnáročnejší, ale z hľadiska majetko-právneho vysporiadania išlo o najjednoduchšiu časť plánovanej cyklotrasy. Má slúžiť pre cyklistov i peších a pri rieke Hron v smere do Iliaša sa napojí na cyklistickú cestičku Banská Bystrica – Sliač – Zvolen, ktorú plánuje vybudovať Banskobystrický samosprávny kraj,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Zľava Martin Kollár, Ján Nosko a Jakub Gajdošík

Zľava Martin Kollár, Ján Nosko a Jakub Gajdošík

V prípade cyklomosta vyhlási mesto v najbližšom období verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok výstavby modernej visutej oceľovej konštrukcie bude závisieť od plynulosti verejnej súťaže a následnej kontroly na príslušnom ministerstve. Získaný nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 3 112 000 eur. Celkové výdavky projektu sa pohybujú na úrovni približne 3 276 000 eur. Finančná spoluúčasť mesta je cca 163 000 eur.

Táto lávka plní nielen hlavnú prepojovaciu funkciu medzi dvomi časťami rýchlostnej cesty, ale ide tiež o vrcholné dielo z technického hľadiska. Zároveň plní dôležitú estetickú funkciu, pretože sa nachádza pri vstupe do Banskej Bystrice. Je to štíhla, moderná oceľová konštrukcia, ktorú sme museli vmestiť do priestoru, v ktorom bolo mnoho problémov. Cyklomost je jediná možnosť, ako sa dali prepojiť dva body. Lávka je značená predovšetkým pre cyklistov, ale slúžiť bude aj pre peších a osoby s telesným postihnutím,“

dopĺňa Martin Kollár, technický riaditeľ z projekčnej spoločnosti Link projekt, s. r. o.

Martin Kollár

Martin Kollár

Samospráva pracuje aj na ďalších projektoch cyklotrás. Cyklotrasy Námestie slobody – Sásová (5,6 km) a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda(4,7 km) sú v procese vydania územného rozhodnutia. Vzhľadom na to, že pri výstavbe protipovodňovej ochrany mesta, v časti popri rýchlostnej ceste R1, nebolo možné z dôvodu vyčlenenej priestorovej rezervy na vybudovanie protihlukovej steny v budúcnosti umiestniť cyklotrasu, samospráva aktívne rokuje s Vodohospodárskym podnikom o inom technickom riešení s cieľom prepojiť aj tieto časti mesta.

Občianska cykloiniciatíva už pred takmer 10 rokmi odovzdala vedeniu mesta Generel nemotorovej dopravy v nádeji, že sa aj v Banskej Bystrici začnú systematicky budovať bezpečné a dôstojné koridory pre cyklistov. Je to už veľmi dlhá doba, počas ktorej sme neraz strácali vieru v akúkoľvek zmenu. Preto nás správa, že sa cyklisti po zložitom procese dočkajú bezpečného a atraktívneho prepojenia mesta s Rodinnou cestičkou naozaj úprimne potešila. Veríme, že tento prelomový projekt nezostane na dlhú dobu posledným a odštartuje obdobie intenzívneho budovania cyklistickej infraštruktúry v našom meste,“

reaguje Andrea Štulajterová z OCI BB.

Zdroj: Zdenka Marhefková , Foto: redakčné a vizualizácie studio Janoušek & Havlíček