Na Slovensku od štvrtka platí 90 – dňový núdzový stav

SPRÁVY
13 /

Zákaz vychádzania začína od štvrtka 25.novembra 2021. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu:

– do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí výnimka v čase od 5:00 do 20:00 hod.. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,
– na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky,


– do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
– na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,
– do lekárne,
– na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,
– na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00 h,
– na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný,
– so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
– na účel vycestovania do zahraničia a návrat späť,
– do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať vo všetkých košických okresoch,
– dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných, stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5:00 do 20:00 hod. Výnimka platí aj pre sprievod,
– dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom od 5:00 do 20:00 hod.
– rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5:00 do 20:00 hod.,
– osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5:00 do 20:00 hod.,
– na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,
– na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
– na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie v čase od 5:00 do 20:00 hod.,
– na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,
– na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5:00 do 20:00 hod.,
– na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska v čase od 5:00 do 20:00 hod., 
– na individuálnu návštevu kostola od 5:00 do 20:00 hod.,
– na návštevu do 26. novembra, ak sa začala pred 25. novembrom,
– cestu späť z rekreácie,
– na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti,
– na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných,
– na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5:00 do 20:00 hod. Povolené sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný) s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby, výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanom po 24. novembri 2021.

Zľava Igor Matovič, Eduard Heger a Vladimír Lengvarský

Zľava Igor Matovič, Eduard Heger a Vladimír Lengvarský

Zoznam otvorených maloobchodných predajní a prevádzok

– prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, indikované zo zdravotných dôvodov,
– prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
– potraviny,
– drogérie,
– obuvi,
– lekárne, predajne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
– predajne novín a tlačovín,
– predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
– výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku,
– zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
– výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky,
– predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
– predajne telekomunikačných operátorov,
– predajne poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb,
– práčovne a čistiarne,
– čerpacie stanice,
– pohrebné služby,
– služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,
– oprava a servis elektroniky strojov,
– taxislužby.

Hromadné podujatia sú od štvrtka zakázané

Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Výnimku zo zákazu usporiadania majú hromadné podujatia v režime očkovaní a prekonaní do desať osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce. Organizátor musí zabezpečiť oznam o tom, že sa hromadné podujatie organizuje.

Bohoslužby sa môžu uskutočňovať len ako individuálna pastoračná činnosť. Sobášne obrady a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb. Do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora.

Pohreby sú bez kapacitných obmedzení. Dodržať sa majú protiepidemické opatrenia. Na sobášoch, krstoch, pohreboch, bohoslužbách sa budú musieť dezinfikovať použité predmety. Zakazuje sa pitie z jednej nádoby viacerým ľuďom. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky, pri prijímaní ‚ pod obojím‘ treba použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku.

Povolené sú aj voľby aj profesionálne športové súťaže. Tie majú byť bez účasti divákov. Povinné je aj testovanie hráčov a členov organizačného tímu. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport je povolená len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

Zákaz zhromažďovania nad 6 osôb

Z uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu tiež vyplýva: „zakazuje sa s účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“ 

Žiaci ZŠ musia mať v škole prekryté horné dýchacie cesty

Od štvrtka sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR

Od štvrtka je v interiéroch, vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch. V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre. Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktoré sú podrobne uvedené vo vyhláške. Striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest či už v nižších ročníkoch škôl, alebo pri všeobecných pravidlách v interiéri a exteriéri je súčasťou balíka sprísnených opatrení, pričom tento balík má potenciál spomaliť komunitné šírenie ochorenia COVID-19 v rozličných sférach každodenného života.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva a (tom), Foto: ilustračné