Marica Pirošíková: Sťažnosť francúzskeho hasiča ESĽP už oznámil francúzskej vláde

SPRÁVY
41 /

Ako sme už informovali, slovenskí advokáti Marica Pirošíková, Peter Weis a Erik Schmidt spojili sily s advokátmi Anglicka, Francúzska a Česka  a podali na Medzinárodný trestný súd v Haagu sťažnosť so žiadosťou o akceptovanie spoločného podania vo veci neľudských opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním aj očkovaním proti covidu.

Veci sa dejú aj na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, kde je množstvo podaní nielen zo Slovenska, ale z celej Európy, dotýkajúce sa nezákonného postupu vlád jednotlivých krajín voči občanom pri riešení pandémie koronavírusu.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Bývala dlhoročná zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková, ktorá odborne pomáha aj francúzskym hasičom, upozorňuje, že 7. októbra 2021 ESĽP oznámil francúzskej vláde sťažnosť sťažovateľa Thevenon (č. 46061/21) a požiadal ju o predloženie stanoviska k prijateľnosti a podstate sťažnosti. Prípad sa týka povinného očkovania na Covid-19, ktoré sa vzťahuje vo Francúzsku na určité profesie, v tomto prípade na hasičov (o povinnom očkovaní určitých skupín ľudí sa hovorí aj v iných európskych krajinách).

S odkazom na článok 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Dohovoru o ochrane ľudských práv samostatne, ako aj v spojení s článkom 14 (zákaz diskriminácie), a článku 1 Protokolu č. 1 (právo na ochranu majetku) sa sťažovateľ sťažuje na povinnosť  očkovať sa, ktorú mu ukladá zákon č. 2021-1040 z 5. augusta 2021, ktorá sa na neho vzťahuje z titulu jeho profesie.

Ide aj o skutočnosť, že jeho odmietnutie očkovať sa na Covid-19 viedlo od 15. septembra 2021 k suspendovaniu možnosti vykonávať jeho povolanie a k úplnému stopnutiu jeho výplaty. Ďalší sťažovatelia, ktorých celkový počet je 712, vyjadrili svoj zámer obrátiť sa ESĽP s rovnakým problémom. Európsky súd  ich poučil, aké formality musia splniť.

Francúzski hasiči

Francúzski hasiči

ESĽP položil stranám sporu otázky a požiadal francúzsku vládu, aby k nim zaslala svoje stanovisko do 27. januára 2022. Prvá otázka sa týka toho, či sťažovateľ vyčerpal vnútroštátne prostriedky nápravy. Druhá toho, či zákonná povinnosť očkovania uložená sťažovateľovi porušila jeho právo na rešpektovanie súkromného života zaručeného článkom 8 ods. 1 Dohovoru.

V tretej otázke sa ESĽP pýta, či bol sťažovateľ pri užívaní svojich práv zaručených článkom 8 Dohovoru v rozpore s článkom 14 Dohovoru diskriminovaný v porovnaní s inými profesiami, na ktoré sa povinnosť očkovania nevzťahuje. Štvrtá otázka ESĽP sa týka toho, či okolnosti prípadu, vo svetle pozastavenia výplaty sťažovateľa vzhľadom na jeho odmietnutie dať sa zaočkovať, porušili jeho právo na ochranu majetku, ako to zaručuje článok 1 Protokolu č. 1.

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7145912-9686564%22]}

Pirošíková ďalej upozorňuje, že vzhľadom na oznámenie sťažnosti vláde je možné požiadať v tomto konaní o intervenciu. Pripomína, že podľa článku 36 ods. 2 Dohovoru a pravidla 44 ods. 3 Rokovacieho poriadku ESĽP môže štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru a nie je stranou v spore alebo akákoľvek zainteresovaná osoba odlišná od sťažovateľa, so súhlasom ESĽP intervenovať v prípade ako tretia strana.

Žiadosť o intervenciu musí byť náležite odôvodnená a predložená ESĽP písomne v jednom z oficiálnych jazykov (angličtina alebo francúzština) nie neskôr ako 12 týždňov po oznámení sťažnosti dotknutej vláde.

Marica Pirošíková uvádza:

„Keďže odborná diskusia na vnútroštátnej úrovni na tému pozitív a negatív očkovania na Covid-19 absentuje, som rada, že máme možnosť ju viesť v konaní pred ESĽP. Pani ministerka spravodlivosti má jedinečnú príležitosť presvedčiť medzinárodný súd o svojom stanovisku, že z hľadiska ľudsko-právneho nie je žiaden problém  s povinným očkovaním určitých profesií vakcínou v testovacej fáze s množstvom negatívnych účinkov vrátane smrteľných (zaujímavé, že ESĽP sťažnosť neodmietol z takéhoto dôvodu ako zjavne nepodloženú bez jej oznámenia vláde, čo urobiť mohol).“

Marica Pirošíková

Marica Pirošíková

Advokátka ďalej pokračuje:

A pán minister zdravotníctva nech predkladá v intervencii vlády Slovenskej republiky vedecké dôkazy na podporu svojich tvrdení, ktorými sa blysol vo štvrtok 30. septembra 2021 na stretnutí s občanmi v Piešťanoch. Tvrdil okrem iného, že zaočkovaní nešíria ochorenie Covid-19 a spomínal aj 20 000 štúdií, ktoré údajne spochybňujú názory nositeľa Nobelovej ceny Luca Montaignera, ktorý považuje masové očkovanie za lekársku a vedeckú chybu s tým, že práve očkovanie spôsobuje nové varianty. Pána ministra zdravotníctva upozorňujem aj na výskum uverejnený najnovšom čísle karentovaného vedeckého časopisu European Journal of Epidemiology,  podľa ktorého vysoká zaočkovanosť nespomalila šírenie Covid-19, naopak výskum v 68 krajinách dokonca ukázal viac nových prípadov nákazy v krajinách s vysokým podielom plne zaočkovaných v porovnaní s menej zaočkovanými krajinami. Vo svetle výsledkov výskumu autori vyzvali na prehodnotenie očkovania ako primárneho nástroja boja proti Covid-19, osobitne s ohľadom na šírenie variantu delta a pravdepodobnosť vzniku ďalších mutácií.“

(https://www.ta3.com/clanok/213889/vysoka-zaockovanost-nespomalila-sirenie-covidu-ukazal-vyskum?fbclid=IwAR3Cq9NA6SrDP87Izhv9tgESsRDgS3ah-Lohhpj9fnwFw5NxWLiUrXXJceY)

Na záver Pirošíková dodáva:

„Naša skupina právnikov, ktorá podala spoločné podanie do Haagu je s francúzskymi hasičmi v kontakte a plne ich aktivity podporuje. Určite budú podané aj viaceré žiadosti o intervencie.“

Povinné očkovanie proti covidu na Slovensku zatiaľ nehrozí

Prípadné zavedenie povinného očkovania považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková za politickú otázku. Z právneho hľadiska v tom nevidí problém:

„Z ústavnoprávneho hľadiska vidím priestor na to, aby sa zaviedlo povinné očkovanie. Nakoniec, už sa zaviedlo aj v iných krajinách, máme ho aj u nás voči niektorým ochoreniam. Do stretu s ústavou by sa mohlo dostať vymedzenie tejto povinnosti na základe veku či profesie. Treba to dobre vymedziť a mať primeranosť zásahu k vynucovaniu povinnosti, prípadne k sankciám.“

Podľa Kolíkovej právnici na ministerstve spravodlivosti sa momentálne touto otázkou nezaoberajú:

„Je to politická otázka, či je namieste zaviesť povinné očkovanie. Je to otázka osobitne na ministra zdravotníctva, či nastal čas, keď je potrebné o tom uvažovať.“ 

Mária Kolíková

Mária Kolíková

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou  povedal:

„Povinné očkovanie nie je témou dňa. Pripúšťam, že do budúcnosti to môže byť otázkou do diskusie. Zatiaľ ale nevidím veľký význam v tom, aby sme nútili ľudí do niečoho, čo sami nechcú.“ 

Ak by sa uvažovalo o povinnom očkovaní, Lengvarský spomenul vybrané skupiny obyvateľov, ako sú zdravotníci, učitelia či seniori. Tam však ešte nie sme a je otázne, či by takýto návrh získal podporu celej koalície, ktorá má problémy sama so sebou. Nehovoriac o stále rastúcom napätí v spoločnosti. Napriek tomu musíme byť bdelí voči pripravovaným rozhodnutiam vlády, ktorej nedôveruje 80 percent obyvateľov, aby nám zasa nejakým pokútnym spôsobom pod pláštikom boja proti covidu neokresali ľudské práva…

Vladimír Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Zdroj: (tom) a Marica Pirošíková  , Foto: ilustračné