Kraj neplatí podľa SAD Zvolen za dopravu to, čo má, budú ďalej jazdiť medzimestské autobusy?

SPRÁVY
8 /

Mnohí z nás majú ešte v pamäti spor vedenia BBSK s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec zabezpečujúcimi verejnú dopravu v našom kraji, ktorý sa rozhorel na jeseň 2018 a hrozilo, že od 1. januára 2019 na území BBSK prestanú jazdiť autobusy. Nestalo sa, ale teraz to hrozí opäť.

Spor s dopravcami a žaloba BBSK  

Vráťme sa na chvíľu do hektického prelomu rokov 2018/19. V jeseni 2018 bystrický župan Ján Lunter vyhlásil, že dodatky k dlhodobej zmluve s autobusovými dopravcami z roku 2017 podpísané bývalým županom Marianom Kotlebom boli uzavreté v rozpore s európskym právom. Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení advokátskou kanceláriou Taylor Wessing sa po niekoľkomesačnom hľadaní riešenia krízovej situácie vo verejnej doprave so súčasnými dopravcami začiatkom minulého roka rozhodol podať žalobu o neplatnosti dodatkov (v tejto súvislosti sa spomínalo aj bližšie nešpecifikované bezdôvodné obohatenie).

Na dopravné výkony v BBSK je potrebných minimálne 520 autobusov a približne 800 šoférov. Podľa našich informácií samosprávny kraj potom, ako sa nedohodol so SADkami Zvolen a Lučenec, ktoré trvali na predtým uzatvorených zmluvných vzťahoch, oslovil vlani viac ako 30 dopravcov aj v zahraničí. Nenašiel sa však nikto, kto by dokázal poskytnúť túto službu vo verejnom záujme počas dvoch rokov na takej úrovni a v takom objeme, ako súčasní dopravcovia.

Hrozilo dokonca zastavenie verejnej autobusovej dopravy  v Banskobystrickom kraji, ale napokon od 1. januára 2019 zostalo všetko po starom a obaja zmluvní dopravcovia vykonávali dopravu ďalej podľa inkriminovaných dodatkov, čo s výhradou akceptovalo aj vedenie kraja.

Kraj podľa dopravcu neuhrádza to, čo má

V praxi to podľa SAD Zvolen znamenalo toľko, že BBSK by mal v roku 2019 tomuto dopravcovi uhrádzať za výkony autobusovej dopravy vo verejnom záujme  mesačne sumu cca 1,9 milióna eur, na čo boloi v rozpočte kraja vyčlenené potrebné finančné prostriedky. V skutočnosti však podľa zvolenskej SADky kraj platil mesačne iba necelých 1,3 milióna eur, čím len voči nim vznikala každý mesiac „sekera“.

Po roku narastania nedoplatkov zo strany BBSK došla najväčšiemu dopravcovi v našom kraji trpezlivosť a pokiaľ nedôjde k náprave tohto stavu, je celkom možné, že zvolenská SADka  siahne ku krajnému riešeniu, ktorým okrem súdneho vymáhania nedoplatkov môže byť aj zastavenie prevádzky verejnej autobusovej dopravy. Nasvedčujú tomu nálepky na autobusoch SAD Zvolen s textom: „Na Vašu dopravu už neprispieva Banskobystrický samosprávny kraj.“

Nášmu portálu to potvrdil predseda predstavenstva SAD Zvolen a.s. Adrián Polóny:

„Napriek neustálym upozorneniam a urgenciám nám BBSK vyplácal v minulom roku mesačne o zhruba 600 tisíc eur menej, ako by mal. To nestačilo ani na pokrytie miezd vodičom  a nákup nafty do autobusov, už vôbec nie na úhradu odvodov, poistiek, poplatkov a ďalších nevyhnutných nákladov spojených s prevádzkou verejnej autobusovej dopravy, na ktoré máme zmluvný nárok. Ak má tento neúnosný stav pokračovať ďalej aj v tomto roku, my si už nemôžeme ďalej dovoliť zadlžovať našu firmu a vystavovať ju riziku ohrozenia jej ďalšej existencie, to by si malo uvedomiť aj vedenie BBSK.“

Na druhej strane podpredseda BBSK Ondrej Lunter pred poslancami v rozpore s týmto tvrdením povedal, že zálohové platby dopravcovi SAD Zvolen  za výkony atobusov vo verejnom záujme pravidelne posielajú  tak, ako bolo dohodnuté, aj na základe výkazov. Za 11 mesiacov minulého roka podľa Luntera bola pri mesačnej zálohovej platbe takmer 1,3 milióna eur vyplatená suma za autobusovú dopravu zvolenskej SADke vo výške 14,2 milióna eur, pričom podľa výkazov mal mať dopravca  výkony na úrovni 16,8 milióna eur.

Konečné zúčtovanie bude ako obvykle až po decembrovej platbe. Kraj podľa Luntera nesúhlasil s nákupom 30 nových autobusov minulý rok, preto neuznáva ani odpisy v účtovníctve dopravcu a nezahŕňa ich do oprávnených nákladov, čo je ďalší nedoriešený rozpor.

e

Verejná autobusová doprava v kraji je opäť ohrozená

Po vyše roku od vyhrotenia sporu BBSK so SADkami opäť hrozí, že ak si kraj nebude plniť finančné záväzky voči dopravcom vykonávajúcim verejnú autobusovú dopravu zatiaľ z veľkej časti na ich vlastné náklady, jedného dňa prestanú jazdiť ich autobusy na území Banskobystrického kraja, lebo to už ďalej ekonomicky nezvládnu.

No a prichádza ďalšia komplikácia zmluvných vzťahov medzi krajom s dopravcami. Okresný súd vo Zvolene začiatkom decembra na základe žaloby podanej krajom doposiaľ neprávoplatne rozhodol o neplatnosti dodatkov k zmluvám s dopravcami z roku 2017 (SAD Lučenec ešte len čaká na súdne rozhodnutie tamojšieho súdu). Zatiaľ síce tento rozsudok, ktorý zasiahol do európskeho práva, ešte nebol doručený obom stranám sporu, ale dopravca SAD Zvolen sa už cíti byť ním viazaný.

Na januárovom zastupiteľstve BBSK to nepriamo potvrdil podpredseda BBSK Ondrej Lunter, keď na poslaneckú otázku odpovedal, že spoločnosť SAD Zvolen, ktorá má desaťročnú dopravnú licenciu platnú v našom kraji, sa podľa predbežných rozhovorov voči rozsudku okresného súdu asi neodvolá a hrozí, že nastane právne vákuum. Budí to dojem, akoby BBSK utrpel na súde víťazstvo, s ktorým sa však nevie v praxi vysporiadať bez dodatočných dohôd  s dopravcami aj s vyššími nárokmi na rozpočet kraja.

Túto špecifickú situáciu môže podľa európskej smernice riešiť kraj prikázaním dopravcovi vykonávať verejnú dopravu, ibaže zatiaľ to nikto v praxi nevyskúšal a nie sú preto známe ani podmienky príkaznej zmluvy, za akých by sa to malo udiať. Nehovoriac o tom, že takéto nariadenie prevádzky autobusovej dopravy súkromným dopravcom môže v konečnom dôsledku stáť kraj omnoho viac, ako je tomu teraz (viď príklad zo Žiliny).

Otázky vedeniu BBSK bez jasnej odpovede

My sme v tejto súvislosti položili vedeniu BBSK niekoľko otázok, na ktoré sme dostali iba hmlisté odpovede. K prvej otázke, na základe čoho sa dopravcom vypláca mesačne nižšia zálohová platba za odvedené dopravné výkony vo verejnom záujme, ako bolo zmluvne dohodnuté a v akej sume budú potom doplatky dopravcom za minulý rok,  kraj odpovedal:

„V záujme Banskobystrického samosprávneho kraja je mať korektné vzťahy s partnermi, hospodárne nakladať s verejnými prostriedkami a zabezpečovať pre svojich obyvateľov výkon služieb vo verejnom záujme. Nakoľko sú momentálne dodatky k zmluvám s SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktoré podpísalo ešte bývalé vedenie BBSK, predmetom súdnych sporov, nemôžeme sa k otázkam ohľadom zmlúv a k tomu, čo v nich bolo či nebolo dohodnuté, v tejto chvíli vyjadrovať.“

K našej druhej otázke, aké zmluvné vzťahy budú platiť na tento rok, ak sa stane právoplatným posledné rozhodnutie Okresného súdu vo Zvolene, teda ak by sa zrušili dodatky k zmluve s dopravcami  z roku 2017 a aký finančný dopad by to malo na rozpočet kraja, prišla podobná odpoveď:

„Medzitímny rozsudok Okresného súdu vo Zvolene nám doposiaľ nebol doručený a ani nenadobudol právoplatnosť. Bolo by z našej strany neprofesionálne, ak by sme bez právoplatného rozsudku predikovali akékoľvek scenáre alebo finančné dopady. Naším záujmom je v prvom rade zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja verejnou dopravou a sme pripravení bez prieťahov usporiadať naše právne vzťahy, čo sme nášmu partnerovi už aj oznámili.“

Medzinárodný tender na nového dopravcu zatiaľ v nedohľadne

Treba ešte pripomenúť, že BBSK pri nabúraní zmluvných vzťahov s oboma súčasnými dopravcami argumentoval aj medzinárodným tendrom na nového dopravcu, ktorý vedenie kraja zadalo do Európskeho vestníka. Za dva roky funkčného obdobia tohto župana ešte stále nie je tento tender na svete a tak zostáva otázkou, kedy sa tak stane.

Nie je vylúčené, že sa to môže naťahovať až do konca  aktuálneho päťročného volebného obdobia, kedy vlastne mala končiť aj platnosť sporných dodatkov k pôvodnej desaťročnej zmluve. Potom by vyvstala otázka, či bolo zo strany BBSK rozumné rušiť zmluvné vzťahy s dopravcami bez toho, aby bol pripravený aj záložný plán „B“ a koľko to v konečnom dôsledku  bude stáť daňových poplatníkov.

Po vzore BBSK chcel postupovať aj Zilinský samosprávny kraj…

Pre zaujímavosť podobná situácia nastala koncom minulého roka aj v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) Županka Erika Jurinová sa ako jediná na Slovensku rozhodla nepodpísať 5 – ročný dodatok k dlhodobým zmluvám s autobusovými dopravcami SAD Žilina a Arriva Liorbus, hoci  zvyšných 7 samosprávnych krajov zmluvu predĺžilo a získalo tak čas na prípravu kvalitnej súťaže na nového dopravcu.

ŽSK vlani vypísalo verejný tender, do ktorého sa však nikto neprihlásil. Kraj z dôvodu časovej tiesne skrátil zmluvné obdobie na dva roky, do čoho sa po námietkach dopravcov obul aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Keďže dlhodobá zmluva so súčasnými dopravcami končila v Žilinskom kraji k 30.11.2019 a reálne hrozilo, že po tomto termíne nebude mať kto zmluvne vykonávať verejnú autobusovú dopravu , rozhodla sa županka Jurinová v poslednej chvíli podpísať dvojročné kontrakty bez verejnej súťaže s oboma súčasnými dopravcami za ekonomicky horších podmienok, ako tomu bolo doteraz, za čo teraz čelí kritike poslancov krajského zastupiteľstva.

Čo nás čaká?

Vráťme sa do Banskobystrického samosprávneho kraja. Pokiaľ by nadobudlo právoplatnosť spomínané súdne rozhodnutie Okresného súdu vo Zvolene (v Lučenci ešte nepadlo), zostalo by v hre nielen uzatvorenie vynúteného dvojročného kontraktu so dopravcami, ale aj finančné vyrovnanie za minulé roky podľa pôvodnej zmluvy uzatvorenej ešte pred dodatkami, pretože v nej boli aj vzhľadom na predĺženie doby odpisov stanovené nižšie ceny ako teraz. V hre sú milióny eur.

Avizované pondelkové spoločné stretnutie predstaviteľov BBSK a SAD Zvolen sa neuskutočnilo, celý spor majú teraz v rukách právnici. Vyzerá to tak, že počas nasledujúcich dní bude vo verejnej autobusovej doprave v našom kraji rušno. My to budeme celé sledovať a prinesieme Vám aktuálne informácie o vývoji situácie.

Autor: (tom), Foto: redakčné