V areáli Rooseveltovej nemocnice má vzniknúť parkovací dom

SPRÁVY
9 /

Dlhoročné problémy s parkovaním v okolí či areáli Rooseveltovej nemocnice by mohol aspoň čiastočne vyriešiť nový parkovací dom.  Okresný úrad v Banskej Bystrici – Odbor starostlivosti o životné prostredie začiatkom novembra oznámil zahájenie správneho zisťovacieho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Povoľovacím orgánom je Mesto Banská Bystrica.

parkovaci dom2

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od jeho zverejnenia.

Podľa zámeru investora Parkovací dom BB by malo ísť o trojpodlažný z časti podpivničený objekt ukončený plochou strechou s možnosťou parkovania. Parkovací dom bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel v nemocničnom areáli medzi Rooseveltkou a Detskou fakultnou nemocnicou.

projekt situacia

„Konštrukčne je objekt navrhnutý ako železobetónová konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov, prievlakov, stropných dosiek, polorámp a obvodového plášťa. Parkovací dom má kapacitu 319 parkovacích miest, z toho 15 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či orientácie  a 14 pre rodičov s deťmi. Vstup do parkovacieho domu je z južnej strany (od Tajovského ulice) dvomi jazdnými pruhmi, výjazd je v rovnakom bode jedným pruhom. Pohyb áut až na strechu parkovacieho domu je zabezpečený dvomi polorampami na úrpvni každého podlažia,“

uvádza investor v technickej správe.

Súčasťou parkovacieho domu sú aj spojovacie lávky, ktoré prepoja tento objekt s Detskou fakultnou nemocnicou a Rooseveltkou. Pokiaľ sa investorovi podarí získať potrebné povolenia, chcel by začať s výstavbou parkovacieho domu už budúci rok.

areal nemocnice

 

Autor: (tom)