Zelené a modré projekty v meste Banská Bystrica sa postupne uvádzajú do života

SPRÁVY
2 /

Projekt Zelených sídlisk zameraný na podporu biodiverzity prostredníctvom zelených a modrých opatrení s revitalizáciou okolia bytových domov v siedmich vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice sa dostáva do štádia realizácie.

Cieľom tohto projektu po diskusiách s občanmi je identifikovať aj zelené (zeleň) a modré (voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít  či odborníkov. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zároveň pripravuje komplexný pohľad na nevyhnutné riešenie parkovacej politiky a „upratanie“ automobilov na sídliskách.

Zloženie zelenej strechy

Zloženie zelenej strechy

Potrebujeme eliminovať statickú dopravu na sídliskách, ktorá je súčasťou nášho každodenného života. Svet preferuje sofistikované druhy a formy parkovania, ktoré vedia autá upratať do parkovacích domov so zelenými vegetačnými strechami i fasádami, alebo na parkoviská zrealizované z vodopriepustných povrchov alebo zatrávňovacích roštov. Do garážových domov sa zmestí mnoho áut, ktoré v súčasnosti zapĺňajú ulice v celom meste. V rámci územného plánu sú vymedzené miesta, kde sa počíta so záchytnými garážovými domami, no v rámci optimalizácie, ako aj na základe stretnutí s obyvateľmi, pracujeme na alternatívach a ďalších možnostiach.  Na túto tému plánujeme zorganizovať diskusie, aby sme dosiahli konsenzus, kde a akým spôsobom vieme zaparkovať autá, aby nám ostali krásne ulice so stromami namiesto parkovísk,“

uvádza Martin Pavelek, hlavný architekt mesta Banská Bystrica.

Zelená strecha na verejných toaletách pod Pamätníkom SNP

Zelená strecha na verejných toaletách pod Pamätníkom SNP

V rámci projektu Reakcia na zmenu klímy sa vyhotovuje aj Akčný plán zmierňovania a prispôsobovania sa klimatickej zmene, v ktorom sa posúdia jednotlivé lokality. Technická univerzita vo Zvolene aktualizuje Dokument starostlivosti o dreviny zameraný prioritne na Zelené sídliská a parky.

Projekty revitalizácie verejných priestranstiev v meste pod Urpínom obsahujú návrhy týkajúce sa zelenej infraštruktúry – posilňovania biodiverzity, zakladanie nových zelených alebo lúčnych spoločenstiev, motýlích záhrad, trvalkových záhonov či ovocných sadov, budovania búdok pre vtáctvo i podporu iných druhov živočíchov. Zároveň ide o  modrú infraštruktúru, tzn. hospodárenie s vodou, zadržiavanie vody, využívanie existujúcich prameňov, realizáciu dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných plôch a podobne.

Zelená strecha na budove Interpolis

Zelená strecha na budove Interpolis

Primátor mesta Ján Nosko hovorí:

„Som rád, že v Banskej Bystrici sa nám postupne darí zavádzať zelené a modré opatrenia, ktoré v súvislosti so zmenou klímy môžu pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie. Takéto riešenia vo všeobecnosti zvyšujú vlhkosť ovzdušia, poskytujú tieň, znižujú prašnosť, hluk, výkyvy teplôt a podobne.“

Jedným zo zelených riešení sú aj vegetačné strechy, ktoré sú súčasťou niekoľkých nových projektov aj v našom meste. Zelená strecha sa, okrem škôlky na Tatranskej, nachádza aj na terase zimného štadióna, na novej administratívnej budove Interpolis či na objekte verejných toaliet v blízkosti Parku pod Pamätníkom SNP, ktoré aktuálne prechádzajú rekonštrukciou.

Zelená terasa zimného štadióna

Zelená terasa zimného štadióna

„Zelenú a modrú infraštruktúru zavádzame aj vo verejnom priestore na sídliskách. Verím, že okrem zrevitalizovaného vnútrobloku v Rudlovej – Sásovej a po ukončení obnovy vnútrobloku na Fončorde, sa nám podarí v nasledujúcom období úspešne rozbehnúť aj projekty Zelených sídlisk, s cieľom obnoviť ďalších sedem lokalít Banskej Bystrice s celkovou rozlohou 55 hektárov,“

vysvetľuje primátor Nosko.

Zelená strecha MŠ Tatranská

Zelená strecha MŠ Tatranská

Jedná sa o lokality Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň – Kráľová), Podháj, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová – Sásová), Vansovej (staré mesto – Fortnička), Severná ulica, Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice).

Ide o projekt najväčšej revitalizácie zelených plôch na území mesta za posledné desaťročia, zameraný práve na zmierňovanie dopadov súvisiacimi so zmenou klímy. Všetky podrobné informácie k projektu Zelené sídliská nájdete na webe www.banskabystrica.sk/zelenesidliska.

Biosolárna strecha

Biosolárna strecha