Zastupiteľstvo BBSK schválilo spolufinancovanie eurofondov na cesty vrátane obchvatu Kostiviarska

SPRÁVY
1 /

Banskobystrický samosprávny kraj dobuduje vnútorný obchvat Banskej Bystrice pri Kostiviarskej, cesty medzi Dolnou Strehovou a Lučencom a ďalšie úseky medzi Breznom a Kokavou nad Rimavicou z eurofondov s vlastným spolufinancovaním.

S realizáciou projektov začne krajská samospráva hneď po ich schválení  riadiacim orgánom. Vďaka týmto rekonštrukciám sa významne zvýši bezpečnosť a komfort obyvateľov, ktorí po týchto cestách dochádzajú za prácou i voľnočasovými aktivitami. Zároveň sa zlepší dostupnosť priemyselných parkov v regióne a ich napojenie na cesty prvej triedy, čo zvyšuje konkurencieschopnosť a podporuje zamestnanosť v našom kraji.

Samosprávny kraj sa prostredníctvom Banskobystrickej regionálnej správy ciest uchádza o financovanie z eurofondov na vyše 90 kilometrov úsekov ciest. Snaží sa na tieto projekty vyčerpať maximum z možnej alokovanej sumy 20,5 milióna eur. Poslanci BBSK v posledný februárový deň schválili spolufinancovanie všetkých troch europrojektov.

zastupitelstvo bbsk

Cesty na juhu kraja

Prvým z troch projektov je rekonštrukcia takmer 50 – kilometrového úseku cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a cesty a mostov II/591 s cestným násypom pred obcou Horný Tisovník.

Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie cesty II/585 je 16,408 kilometra, pričom sa  počíta aj s rekonštrukciou piatich a obnovou 7 mostov. Na ceste II/591 pred obcou Horný Tisovník sa bude rekonštruovať úsek dlhý 32,334 kilometra, kde sa tiež počíta s rekonštrukciou 6 a obnovou 9 mostov. V rámci rekonštrukcie sa počíta s osvetlením priechodov pre chodcov v jednotlivých obciach aj s odstránením zúžených úsekov.

„Kraj zdedil takmer polovicu ciest v kraji od štátu v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Z vlastných zdrojov v rozpočte nemáme šancu ich opraviť, preto treba využiť každú možnosť a každý cent peňazí z eurofondov, ktoré do nášho kraja v predchádzajúcom období neprichádzali a teraz na to doplácajú občania. Rovnako tak pri každej príležitosti komunikujeme s vládou, či už na jej výjazdových zasadnutiach alebo osobných stretnutiach o potrebe dofinancovania ďalších opráv ciest v kraji,“

uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

jan lunter

Rekonštrukciou týchto ciest  sa výrazne zvýši komfort pre cestujúcich. Ide o vyťažené úseky, po ktorých denne prejdú tisíce áut, napájajúce sa na najvýznamnejšie cesty prvej triedy v našom kraji I/66, I/50 a I/75.

„Rovnako sú to úseky, po ktorých dochádzajú ľudia za prácou do priemyselných parkov v regióne vo Vígľaši, Detve, Lučenci a Malom Krtíši. Každé zlepšenie cestnej infraštruktúry pomáha aj zníženiu nehodovosti na cestách,“

dodal  Lunter.

cesty1

Rekonštrukcie ciest od Brezna po Kokavu nad Rimavicou

Ďalší z projektov je situovaný v okresoch Brezno a Poltár na cestách II/529 a III/2724. Ide o dopravný koridor spájajúci Horehronie a Podpoľanie na cestnom ťahu Hriňová – Lom nad Rimavicou – Brezno, ktorý je dôležitým dopravným ťahom bez možnosti obchádzky.

„Na týchto cestách sa tiež plánuje sanácia násypového telesa cesty vybudovaním oporných múrov, prečistenie a prehĺbenie cestných priekop,“

povedal Ján Lunter.

Súčasný technický stav ciest a mostov je v nevyhovujúcom stave, viaceré nosné konštrukcie mostov majú známky pokročilej korózie, čo znižuje ich únosnosť.

Okres Brezno susedí s okresom Poltár, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Zlepšenie cestnej siete v okolí obcí zlepší aj podmienky pre investorov pre otvorenie prevádzok v priemyselnom parku v Utekáči, čo pomôže v znižovaní nezamestnanosti v okrese Poltár.

cesty4

Vnútorný obchvat pri Kostiviarskej odľahčí dopravu v Banskej Bystrici

Veľmi dôležitým projektom je dobudovanie cesty III/2419 v Banskej Bystrici, ktorá prepojí cesty I. triedy smerujúce na Donovaly a Brezno. Zároveň sa tak efektívne dokončí vnútorný severný obchvat Banskej Bystrice.

Dobudovanie tejto cesty odľahčí dopravu v uliciach mesta, rovnako ako v súčasnosti preťaženú križovatku R1 – Podlavice centrum. Zároveň sa vďaka dokončeniu mimoúrovňovej križovatky výrazne zjednoduší napojenie najväčšieho banskobystrického sídliska Rudlová – Sásová na obchvat mesta, rýchlostnú cestu R1 smer Šturec a Donovaly.

Kraj v rámci spolufinancovania europrojektov zaplatí 10 % sumy namiesto obvyklých 5 percent kvôli pochybeniam prechádzajúceho vedenia BBSK, čím sa zvýšia výdavky kraja asi o milión eur z vlastného rozpočtu.

cesty5

Keďže samotný Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti nemôže byť žiadateľom o nenávratný  finančný príspevok, spolufinancovanie a spoluprácu v rámci programu IROP, nositeľom europrojektov bude BBRSC a.s. Vedenie kraja v minulom volebnom období porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania, za čo BBSK v roku 2015 stálo postih na dobu piatich rokov.

„K získaniu nenávratného finančného príspevku riadiacim  orgánom pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest ako akciovú spoločnosť, nie pre samotný orgán verejnej moci, sme museli schváliť  spolufinancovanie  vo výške 10 percent zo zdrojov žiadateľa oproti o polovicu nižšej  5 – percentnej spoluúčasti,“

vysvetlil  predseda dopravnej komisie Zastupiteľstva BBSK Jakub Gajdošík.

„Ak sa BBSK podarí získať celú alokáciu z eurofondov, o ktorú sa snaží a na jej vyčerpanie apeluje aj vláda, bude na spolufinancovanie z krajského rozpočtu potrebné vyčleniť 2 milióny eur. Keby sa kraj mohol uchádzať o tieto peniaze sám, bola by táto suma polovičná. Za ušetrené peniaze sme tak mohli zrekonštruovať ďalšie kilometre ciest a dať ľuďom v našom kraji kvalitnú infraštruktúru, akú si bezpochyby zaslúžia,“

doplnil člen dopravnej komisie Miroslav Fašang.

eurofondy

 

Zdroj: BBSK, Foto: ilustračné