Začal Európsky týždeň boja proti drogám 2023

SPRÁVY
0 /

Tretí novembrový týždeň sa každoročne nesie v duchu boja proti drogám. V roku 2023 Európsky týždeň boja proti drogám prebieha od 13. do 19. novembra. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike, zvyšovanie povedomia a informovanosti o legálnych a nelegálnych drogách prostredníctvom cielených aktivít.

Vzhľadom k preukázateľným závažným dopadom drogovej závislosti, ale aj experimentálneho užívania drog na fyzické a psychické zdravie človeka je nevyhnutné venovať tejto oblasti neustále zvýšenú pozornosť.

Aktuálne údaje aj z oblasti legálnych a nelegálnych drog užívaných na Slovensku prináša Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) v prieskume Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky.

Prieskum bol realizovaný formou dotazníkov v priebehu roka 2022 na respondentoch z celého územia Slovenskej republiky. Výskumnú vzorku tvorilo spolu 3 764 respondentov, z toho bolo 1 882 žien a 1 882 mužov. Zrealizovaný prieskum priniesol výsledky aj z oblasti konzumácie alkoholických nápojov, fajčenia a užívania nelegálnych návykových látok.

Čo sa týka konzumácie alkoholických nápojov, výsledky ukázali: frekvenciu konzumácie každý deň v prípade piva u 7,5 %, frekvenciu konzumácie vína  každý deň u 2,6 %, frekvenciu konzumácie destilátov každý deň/obdeň u  1,3 %a frekvenciu konzumácie miešaných nápojov každý deň/obdeň u 0,5 % zo všetkých opýtaných respondentov.

V problematike fajčenia sa na základe výskumu ukázalo, že počet nefajčiarov sa znížil: v roku 2019 bol podiel respondentov – nefajčiarov 70,7 %, v roku 2022 to bolo 66,3 % nefajčiarov. Z oblasti nelegálnych návykových látok uviedlo 5,1 % respondentov, že za posledný rok užilo nejakú drogu. Pritom najčastejšie užívanou drogou bola marihuana, nasledovala extáza, pervitín a kokaín.

,,Aj na základe uvedených výsledkov je zrejmé, že problematika prevencie drogových závislostí je stále vysoko aktuálna. Je potrebné zdôrazňovať vážne zdravotné riziká a dopady drog na človeka, jeho rodinu, okolie, ako aj na celú spoločnosť. Zvýšenú pozornosť v zmysle cielených preventívnych aktivít je vhodné venovať dospievajúcim a mladým ľuďom z hľadiska citlivého vekového obdobia a z toho vyplývajúcich väčších rizík,“

uviedla z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB Mgr. Petra Koppová, PhD.

,,Náš odbor realizuje preventívne aktivity z problematiky drogových závislostí pre žiakov základných a stredných škôl počas celého roka. V mesiacoch október a november tohto školského roka bolo doteraz zrealizovaných 7 aktivít s protidrogovou tematikou s počtom 151 edukovaných. Preventívne aktivity prebiehajú aj naďalej podľa záujmov a potrieb jednotlivých škôl. V prípade záujmu o tieto aktivity nás neváhajte kontaktovať, môžete to urobiť telefonicky na číslach 048/4367 422, 421, 424 alebo písomne na e-mailovej adrese poradna.zdravia@vzbb.sk,

doplnila Koppová na záver.

Zdroj: Michaela Ondirová , Foto: ilustračné