Výstavba protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica pokračuje v Majeri

SPRÁVY
4 /

Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú čiastku 25 786 696 eur s DPH.

Stavebné práce od mosta Mičinská po lávku v Majeri

Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar 2019 sa uskutočnil výrub drevín v centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR, kde vznikne aj promenádny chodník. Uskutočnil sa tiež plánovaný výrub medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie, kde je plánovaná náhradná výsadba vzrastlých drevín.

V najbližšej etape prác sa bude postupovať po pravostrannej  ako aj ľavostrannej ochrannej hrádzi toku Hron v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer, kde budú prebiehať stavebné práce na protipovodňovej ochrane mesta. Z tohto dôvodu dôjde k úplnému zamedzeniu pohybu peších aj cyklistov v predmetnej lokalite od pondelka 8. júla 2019 (28. týždeň). Stavebné práce budú prebiehať do prvej polovice roka 2020.

„Na základe projektu sa počíta s rekonštrukciou prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron. Realizovať sa bude aj výstavba podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku, ako je to v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie, podobne ako v Bratislave, Prahe či Viedni,“

uvádza hovorca SVP š. p. Marián Bocák.

Projekt protipovodňovej ochrany sa pripravoval v spolupráci s mnohými odbornými organizáciami a inštitúciami. Bol prezentovaný vlani na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici i pred širokou verejnosťou v Cikkerovej sieni Radnice.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.

Zdroj: SVP, Foto: vizualizácie a ilustračné