V najnovšom rebríčku inovácií dosiahlo Slovensko 39. miesto zo 131 ekonomík sveta

SPRÁVY
0 /

Nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2020 (ďalej len GII), ktoré každý rok vydáva Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO, World Intelectual Property Office), sa tohto roku venuje téme „Kto bude financovať inovácie?“.

Globálny inovačný index

Správa GII ponúka veľmi komplexný a detailný prehľad a informácie o najnovšom rebríčku inovácií, o súčasnom stave financovania a pýta sa, ako pandémia COVID-19 ovplyvňuje prístup podnikateľov k rôznym formám financovania inovácií.

Slovenskej republike v celkovom hodnotení spomedzi 131 ekonomík uvedených v Globálnom inovačnom indexe patrí 39. miesto, pričom dosahuje lepšie výsledky v inovačných výstupoch ako vstupoch. V roku 2018 Slovensko obsadilo 36. miesto a vlani 37. miesto,“

hovorí Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.

 36. miesto v roku 2020 patrí Slovensku zo 49 štátov v kategórii svetové ekonomiky s vysokými príjmami a 26. miesto z 39 ekonomík Európy. Prvenstvo patrí v Európe Švajčiarsku, druhé miesto obsadilo Švédsko a na tretej priečke sa umiestnilo Spojené kráľovstvo.

V celosvetovom meradle v kategórii ekonomiky s vysokými príjmami je zostava prvých dvoch pozícií rovnaká, tretie miesto však v tomto prípade obsadili Spojené štáty. Z krajín V4 zaujali v rámci GII Poľsko 38. miesto, Česko 24. miesto a Maďarsko 35. miesto.

GII radí svetové ekonomiky podľa ich inovačných schopností a skladá sa približne z 80 ukazovateľov, rozdelených do inovačných vstupov a výstupov. Pri tvorbe inovácií sú dôležité inovačné vstupy, ako je vysoko kvalifikovaná pracovná sila, vzdelávacie a výskumné pracoviská, služby pre podnikateľov, dostatočný počet dodávateľov, sofistikovaný trh, infraštruktúra a prístup ku kapitálu.

Inovačný výstup je široký pojem líšiaci sa od odvetvia k odvetviu. Merať ho, znamená vyčísliť, do akej miery nápady na nové výrobky a služby, pochádzajúce z inovatívnych odvetví, predstavujú ekonomickú pridanú hodnotu a ovplyvňujú schopnosť preniknúť na trh.

V čom je Slovensko silné oproti iným krajinám?

Vytvára viac inovačných výstupov napriek slabším finančným  možnostiam, v porovnaní s európskymi ekonomikami  napreduje v oblasti infraštruktúry, dosahuje najlepšie výsledky vo vedomostných a technologických výstupoch a silnou stránkou Slovenska sú kreatívne tovary a služby,“

konštatuje Matúš Medvec.

Svetová organizácia duševného vlastníctva sa prostredníctvom zapojenia do GII 2020 snaží prispieť k zlepšeniu informovanosti o inovačných politikách a uľahčiť dialóg medzi verejným a súkromným sektorom, ktorý pomáha tvorcom politík, vedúcim predstaviteľom podnikov a iným zainteresovaným stranám hodnotiť ich inovačný pokrok.

Zdroj: Erika Presperínová, Foto: ilustračné