Už sa pracuje na obnove vojenského cintorína v Majeri

SPRÁVY
0 /

Banskobystrická samospráva sa problematike obnovy vojnových hrobov venuje už niekoľko rokov. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny bola vyhlásená urbanisticko  – architektonická súťaž „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri“ a na základe víťazného návrhu sa po výbere dodávateľa stavby začalo s obnovou.

Vojenský cintorín z I. svetovej vojny

Vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas 1. svetovej vojny. V minulosti do pôvodného areálu negatívne zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom a k ďalšiemu zásahu došlo výstavbou objektov v severnej časti cintorína. Tento priestor začal postupne zarastať a časom sa zničili aj náhrobky.  Zachovaný zostal iba pamätník legionárom.

„V bývalej obci Majer bol počas prvej svetovej vojny zriadený jeden z najväčších poľných lazaretov, jedna z najväčších vojenských nemocníc rakúsko-uhorskej armády s počtom 5000 až 6000 pacientov, ktorá pôsobila až do skončenia vojny. Pri nej bol regulovaný a udržiavaný cintorín pre vyše 1300 zosnulých,“

vysvetľuje historik Vladimír Sklenka.

Z evidencie pochovaných vyhotovenej v prvých rokoch Československej republiky vyplýva, že po roku 1918 tam bolo 279 československých, sedem talianskych, 387 maďarských, 44 poľských, 46 rakúskych, 331 rumunských, 21 ruských, 224 juhoslovanských občanov a 42 ľudí s neidentifiko­vateľnou príslušnosťou.

povodny cintorin

Neexistuje už ani mohyla venovaná padlým vojakom, ktorú v roku 1917 vytvoril z úcty k obetiam sochár a kamenár Karol Fridrich Horn. V južnej časti pôvodného cintorína zostal zachovaný pamätník legionárom a časť hrobových miest.

Architektonická súťaž na obnovu cintorína

Pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny mesto Banská Bystrica vyčlenilo vo svojom rozpočte finančné prostriedky na tohtoročnú obnovu hrobov a revitalizáciu cintorína.

„Ambíciou mesta je vytvoriť v tejto lokalite moderné pietne miesto venované obetiam prvej svetovej vojny s odkazom pre súčasné a budúce generácie. Teší ma, že zorganizovaná súťaž bola práve z pohľadu tvorivých architektov jednou z najkvalitnejších na Slovensku. Svedčí o tom aj vysoká úroveň súťažných návrhov. Som presvedčený, že vďaka tomu sa podarí zrealizovať náš zámer a vrátime tomuto miestu dôstojnosť, ktorú si zaslúži,“

hovorí primátor Ján Nosko a dodáva:

„Keď sme vyhlásili súťaž, chceli sme, aby autori priniesli názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie. V rámci návrhov sa riešil aj bezpečný peší a dopravný prístup. Som rád, že počas stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny bude cintorín v Majery dôstojným pietnym miestom.“

vizual1

Víťazný návrh je z dielne trojčlenného tímu architektov Benjamín BradňanskýVít Halada a Maroš Greš. Architekti svoje dielo charakterizovali slovami:

„Projekt obnovy vojnového cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru – svedka krutosti rokov 1914 – 1918, ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických, ale aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy. Kľúčovým je vytvorenie monumentu, ktorý je zároveň pamätníkom, kaplnkou i vyhliadkovou vežou.“

Projekt zahŕňa vybudovanie objektu „Monument“ na rozhraní vojnového a civilného cintorína, ktorý stojí na spevnenej ploche „Móle“ a rozprestiera sa od južného cípu hranice cintorínov až po severnú stranu. Križuje nájazd a pokračuje medzi vojnovým cintorínom a rómskym cintorínom. V tejto časti je na spevnenej ploche vybudovaný oddychový sedací objekt „Lavica“.

vizual

Výstavba do 11. novembra

Autori sa vyhli akýmkoľvek stavebným zásahom v miestach hrobových polí. Pre prístup do areálu bola navrhnutá úprava krajnice existujúcej cesty rozšírením o chodníkový pruh a pohotovostné parkovanie pozdĺž južného okraja civilného cintorína.

Po schválení stavebného povolenia sa začalo s verejným obstarávaním. Výber zhotoviteľa sa v procese verejného obstarávania predĺžil z dôvodu nesplnenia podmienok jedného uchádzača a následného odstúpenia ďalšieho uchádzača. Zmluva bola nakoniec podpísaná zo spoločnosťou CB MONT s. r. o.

Hodnota projektu je po verejnom obstarávaní 378 436,60 eur s DPH. Po zdĺhavom správnom procese sa 23. auguste začalo s opravami a práce na cintoríne napredujú V súčasnosti sú pozemné práce na rozhraní vojnového a civilného cintorína so zakladaním betónových pilierov pod budúci „Monument“, ktorý bude vyrobený z atmosférickej ocele, čo je pomaly korodujúca oceľ (COR-TEN).

Stavba má byť dokončená do 11. novembra 2018, keď v Banskej Bystrici oslávime 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.

cintorin1