Univerzitná knižnica UMB sa pripravila na nový akademický rok

SPRÁVY
0 /

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19  v marci 2020 väčšina pracovísk univerzitnej knižnice fungovala bez prítomnosti študentov a zamestnanci pracovali prevažne z domu.

Aktívna Univerzitná knižnica UMB

Vykonávali informačný prieskum,  pripravovali podklady na revízie, analýzy a previerky fondu, evidovali publikačnú činnosť a ohlasy, poskytovali metodické konzultácie pracovníkom univerzity, pracovali na skvalitňovaní online služieb a dostali sa aj k činnostiam, ktoré zvyčajne za plnej prevádzky knižnice presúvajú „na neurčito“

Na základe požiadavky vedenia univerzity bolo potrebné v súčinnosti s pracovníkmi Ústavu automatizácie a komunikácie UMB (UAKOM) zabezpečiť odovzdávanie záverečných a kvalifikačných prác výlučne v elektronickej podobe ich nahratím do akademického informačného systému.

„Keďže jednou z úloh akademických knižníc vymedzených knižničným zákonom je evidencia obhájených záverečných a kvalifikačných prác na univerzite, bolo potrebné nastaviť preberanie plných textov prác do nášho knižničného systému,”

hovorí riaditeľka knižnice Mgr. Michaela Mikušková.

Zatvorenie univerzitnej knižnice sa najviac dotklo Oddelenia výpožičných služieb, ktoré ako jediné nemohlo plnohodnotne poskytovať svoje služby a sprístupňovať fondy. Všetky výpožičky sa automaticky predlžovali podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Keďže ich nebolo možné poskytovať, pozornosť bola upriamená na elektronické informačné zdroje.

Okrem predplatených databáz knižnica aktívne vyhľadávala a denne aktualizovala zoznam voľne dostupných zdrojov z rôznych odborov. Výrazne pri tom pomohli mnohé svetové vydavateľstvá, ktoré v tomto náročnom období bezplatne sprístupňovali vybrané kolekcie z online zdrojov.

„Napriek tomu sme stále mali pocit, že registrovaní používatelia by si zaslúžili viac. Rozhodli sme sa poskytovať niektoré služby bezplatne. Najväčší ohlas zaznamenalo dočasné zrušenie poplatkov za vypracovanie rešerše,”

dodáva riaditeľka knižnice.

Brány knižnice sa na väčšine pracovísk poskytujúcich absenčné výpožičky otvorili 1. júna 2020. Prezenčné služby sa z dôvodu absencie študentov na univerzite a na internátoch obnovili až 17. 8. 2020.

Knižné publikácie a odoberané časopisy v zatvorených študovniach knižnica sprístupnila zavedením služby – zasielanie elektronickej kópie dokumentu, ktorá bola do otvorenia študovní poskytovaná bezplatne.

Príprava na nový akademický rok

Univerzitná knižnica UMB fungovala aj počas letných mesiacov, kde okrem tradičných úloh zrealizovala aj dvemimoriadne. Prvou bola obsahová previerka  fondu Politologickej študovne, počas ktorej sa vyradilo viac ako tritisíc neaktuálnych, multiciplitných a poškodených dokumentov.

Druhou bola analýza celého fondu a príprava dokumentov na digitalizáciu. Vďaka spolupráci s Centrom vedecko – technických informácií, ktoré digitalizáciu zabezpečilo, súo d 1. 9.2020 dostupné vo Virtuálnej študovni skriptá a vysokoškolské učebnice vydané na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Do testovacej prevádzky knižnica spustila dva open source softvéry – repozitár UMB platforme DSpacea Open Journal System na publikovanie časopisov, na ktorej je aj elektronická verzia časopisu univerzitnej knižnice Bibliotheca Universitatis.

Do nových priestorov sa presťahovalo Samovzdelávacie stredisko pri Ekonomickej študovni UMB. Nové služby začne od   letného semestra poskytovať na 2. Poschodí prístavby hlavnej budovy Ekonomickej fakulty, tzv. Školičke. Vďaka vedeniu Ekonomickej fakulty UMB sa podarilo toto pracovisko technicky vybaviť a nájsť mu vbudove vhodné priestory .

„V lete minulého roka sme v Univerzálnej študovni zriadili oddychovú zónu. Táto aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom, preto sme sa rozhodli skvalitniť zázemie pre študentov aj v ostatných študovniach. Nie v každej študovni síce môžeme  zlepšiť zázemie zakúpením pohodlnejšieho sedenia v podobe kresiel alebo gauča, ale používatelia naisto, najmä v zimnom období, ocenia aspoň deky, podsedáky a rýchlovarné konvice,”

uvádza riaditeľka Univerzitnej knižnice UMB.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie knižnica venovala pozornosť aj zabezpečeniu ochranných pomôcok pre pracovníčky študovní a vypracovala inštrukcie pre používateľov.

Pracovníčky študovní budú dohliadať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení v ochranných štítoch, ktoré imposkytla Fakulta prírodných vied UMB.S otvorením nového akademického roka je tak knižnica pripravená plne poskytovať služby všetkým členom Univerzitnej knižnice UMB.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a ilustračné