Trnava navrhuje dvakrát väčšiu daň za byty ako Banská Bystrica

SPRÁVY
12 /

V súčasnosti takmer vo všetkých mestách na Slovensku pripravujú na schválenie v zastupiteľstvách rozpočty na rok 2020 spolu s novými daňami, ktoré sa napríklad v Banskej Bystrici naposledy upravovali v roku 2012.

Rozpočty miest na rok 2020 počítajú s vyššími daňami

Samosprávy sú objektívne nútené zvýšiť dane pre obyvateľov a firmy, aby mohli pokryť všetky nevyhnutné výdavky svojich bežných rozpočtov v rámci poskytovaných komunálnych služieb.

Napriek tomu, že priemerné mzdy na Slovensku za to obdobie vzrástli o 30 percent, bežné rozpočty miest a o obcí zaťažili zvýšené náklady v dôsledku prijatých legislatívnych opatrení  a prenosu niektorých  kompetencií zo štátu na samosprávy bez financií.

Vládne opatrenia prinášajú viac peňazí pre ľudí

V zásade sa jedná o tri kľúčové opatrenia, ktoré schválil slovenský parlament:

1. Prvým opatrením je zvýšenie nezdaniteľnej položky základu dane, vďaka ktorej priemerne zarábajúci človek na Slovensku získa viac ako 70 eur za rok do svojej peňaženky. Pre rodinu, v ktorej pracujú manžel aj manželka, to znamená, že takáto domácnosť dokáže ušetriť do 150 eur ročne. Vplyv na rozpočet mesta je takmer milión eur v nižších bežných príjmoch.

2. Druhé opatrenie, ktoré má negatívny vplyv na rozpočty samospráv, ale zároveň pomáha udržať na istej úrovni verejnú správu, je zvyšovanie tarifných platov zamestnancov vo verejnom sektore. K 1.1.2019 to bolo navýšenie o 10 % a od 1.1.2020 to bude ďalších 10 %, to znamená za rok vyššie platy o 20 percent, pre mladých začínajúcich učiteľov to bude až o 30 percent. Toto opatrenie podporili všetci poslanci NR SR.

Samospráva zamestnáva množstvo ľudí vo verejnom sektore, či už sú to učiteľky v materských školách, nepedagogickí zamestnanci  a pracovníci na úrade, mestskí policajti alebo zamestnanci príspevkových organizácií, všetkým narastú platy za posledný rok o 20 percent. To zastabilizuje situáciu vo verejnom sektore, kde kvôli nízkym mzdám hrozil masívny odchod zamestnancov, zároveň mladí ľudia nemali záujem o takúto prácu, takže tu dlhodobo starla populácia. Vplyv tohto opatrenia predstavuje zvýšenie bežných nákladov v rozpočte mesta okolo 2,5 milióna eur.

3. Tretím kľúčovým opatrením je „chodníková novela“. O časť chodníkov v meste sa doposiaľ starala samospráva, ale tie, ktoré boli pri domoch, bytovkách či firmách sa museli starať ich majitelia, čo však znamenalo aj preberanie právnej zodpovednosti za spôsobené škody na majetku či zdraví ľudí.

Vďaka „chodníkovej novele“, ktorú schválila NR SR, sa samosprávy musia starať už o všetky chodníky na verejných priestranstvách. Mesto Banská Bystrica sa doteraz staralo o 150 tisíc metrov chodníkov a po novom  to bude až 510 tisíc metrov chodníkov na svojom území.

To znamená, že žiaden Banskobystričan počas zimy nebude musieť odhrabávať sneh z verejného chodníka pred svojím objektom, ani nebude niesť právnu zodpovednosť za to, keby sa na takto neupravenom chodníku niekomu niečo stalo. Na druhej strane si treba uvedomiť, že kým doposiaľ platilo mesto za zimnú a letnú údržbu chodníkov 800 tisíc eur ročne, teraz to bude až 2,5 milióna eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa týchto služieb, ktoré sa zároveň skvalitnia. Toto opatrenie má dopad na mestský rozpočet vo výške takmer 1,5 milióna eur.

Mestá sú nútené zvyšovať dane

Primátor mesta Ján Nosko k nevyhnutnému zvyšovaniu miestnych daní hovorí:

„Sadzby daní z nehnuteľností sa naposledy upravovali v roku 2012, a to aj napriek tomu, že výdavky na jednotlivé služby počas posledných siedmich rokov výrazne stúpli. Len výdavky na energie išli od roku 2012 hore o viac ako 500 tisíc eur, čo predstavuje približne nárast o 21 percent. Pri mzdových výdavkoch je to navýšenie o sumu 5 miliónov eur, čo je takmer 60 percent. V hre je aj inflácia, ktorá len tento rok stúpla o 2,6 percenta.“

Prevádzka miest a obcí na Slovensku je financovaná najmä z dvoch zdrojov – z podielových a miestnych daní. Vzhľadom na to, že samosprávy nevedia ovplyvniť výšku podielových daní, ktoré im posiela štát, jediný nástroj na dofinancovanie chodu mesta sú práve miestne dane, ktoré si sami regulujú.

Samosprávy sa musia v rámci svojich možností popasovať s touto novou situáciou, okrem určitého okresania nákladov na chod samosprávy pri zabezpečení nevyhnutných komunálnych služieb  pre občanov v zodpovedajúcej kvalite, prichádza do úvahy len zvýšenie miestnych daní.

Netýka sa to len veľkých krajských miest, ale nedávno tak urobilo mesto Zvolen, rovnako postupuje aj Brezno a 10. decembra 2019 na mestskom zastupiteľstve budú schvaľovať zvýšenie miestnych daní aj banskobystrickí poslanci v rámci prerokovania rozpočtu na budúci rok.

Vedenie mesta Banská Bystrica navrhuje prijať rovnaké sadzby daní, ako je priemer v ostatných krajských mestách. Výnimkou je mesto Trnava, kde zvýšili daň z bytov na dvojnásobok oproti nášmu mestu. Kým v Trnave zaplatia občania za byt s plochou 80 m2 daň vo výške 80 eur za rok, v Banskej Bystrici to po zvýšení dane na 0,50 €/m2 bude za rovnaký byt  40 euro za rok.

Pri odvoze smetí sa zvyšuje mesačný poplatok na osobu o 0,30 eura, čo predstavuje za rok navýšenie o 3,60 eura na jedného člena domácnosti. Právnickým osobám na území mesta vzrastie daň z nehnuteľností o 30 percent.

Dopady na domácnosti v Banskej Bystrici

Keď porovnáme štvorčlennú rodinu v Banskej Bystrici s dvomi pracujúcimi rodičmi a dvomi školákmi, tak na základe prijatých opatrení na dani z príjmu ušetrí za rok 150 euro, na obedoch zdarma v škole za 10 mesiacov usporí zhruba 500 eur, čo je spolu 650 eur, zároveň sa nemusí starať o chodníky pred svojím bydliskom.

Na druhej strane mestu za trojizbový zaplatia mestu pri dani z nehnuteľností o 14 euro viac, za odvoz smetí za 4 osoby o cca 12 euro viac. Inými slovami legislatívne opatrenia vlády schválené v NR SR a zvyšovanie miestnych daní treba brať ako spojité nádoby. Mesto počíta aj so sociálnym aspektom pri dôchodcoch a zdravotne ťažko postihnutých občanoch, ktorí sú odkázaní na starobný dôchodok resp. sociálne dávky, budú mať pri daniach 50 – percentnú zľavu.

Podľa vedenia mesta, ak chceme pokračovať v nastúpenom trende a naďalej sa rozvíjať, musíme urobiť to, čo takmer všetky mestá na Slovensku, a teda pristúpiť k zvýšeniu sadzieb miestnych daní.

Autor: (tom) , Foto: ilustračné