Štatistický úrad zisťuje príjmy a životné podmienky obyvateľov SR vo vybraných domácnostiach

SPRÁVY
0 /

Možno aj k Vám už zavítala resp. zavíta návšteva zo Štatistického úradu. Banská Bystrica totiž patrí medzi 350 miest a obcí Slovenska, v ktorých ŠÚ SR v tomto roku uskutočňuje zisťovanie príjmov a životných podmienkach domácností.

Generálna riaditeľka Sekcia sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková k zberu aktuálnych  štatistických údajov povedala:

Cieľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností na Slovensku, aj v ostatných krajinách Európskej únie. Získané údaje sú podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a pre realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu kvality života obyvateľov.“

Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa jednotnej medzinárodnej metodiky v 28 krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie chudoby na Slovensku v rámci Európskej únie.

predseda su sr alexander ballek

EU SILC 2019 nadväzuje na zisťovania v rokoch 2005 – 2018. Zber údajov sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019 v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach celkovo v 350 obciach (mestách) Slovenskej republiky.

Domácnosti navštívia vyškolení opytovatelia (konkrétne domácnosti dostali list s jeho menom) s dotazníkmi. Pri návšteve si obyvatelia môžu overiť totožnosť opytovateľa jeho preukazom ŠÚ SR a občiankou. Rovnako si možno vopred overiť dáta o opytovateľovi aj fakt, či bola domácnosť vybraná do zisťovania, na krajských pracoviskách ŠÚ SR.

zber udajov3

Zistené údaje sa použijú pre štatistiku rodinných účtov. Vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením Štatistického úradu. Obyvateľov Banskej Bystrice na to upozorňuje mestský web.

Ako zdôrazňujú štatistici, všetky informácie a názory, ktoré v tomto zisťovaní poskytnutú občania, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR.

Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 048/4323287.

zber udajov2

 

Zdroj: (tom) a ŠÚ SR, Foto: ilustračné