Spor medzi BBSK a SAD Zvolen ďalej pokračuje

SPRÁVY
4 /

Deň potom, ako sme na našom portáli zverejnili informáciu o aktuálnej situácii v zabezpečovaní verenej autobusovej dopravy v našom kraji, zvolal BBSK mimoriadnu tlačovú konferenciu k tejto téme a vzťahom so spoločnosťou SAD Zvolen, na čo vzápätí reagoval aj dopravca. Potvrdilo sa to, čo sme avizovali, že stav je vážny a vzájomný spor, ktorý sa prvýkrát rozhorel ku koncu roka 2018, nadobúda nové rozmery. V záujme ďalšieho korektného informovania o situácii citujeme obe strany sporu.

Ján Lunter: Vyzývame SAD Zvolen na férové a konštruktívne rokovania

Svoje argumenty na tlačovke predniesli za BBSK župan Ján Lunter a podpredseda kraja Ondrej Lunter, ktorým sekundoval krajský poslanec Branislav Hámorník. Podľa predsedu BBSK Jána Luntera správanie dopravcu SAD Zvolen mu pripomína praktiky 90 – tych rokov, keď si za rukojemníkov berie obyvateľov kraja.

Okresný súd vo Zvolene medzitýmnym rozsudkom v decembri tohto roka rozhodol, že dodatok o poskytovaní verejnej dopravy medzi bývalým vedením BBSK a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen bol minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o 5 rokov uzatvorený v rozpore so zákonom.

„Kotlebove dodatky“ spochybnilo súčasné vedenie kraja ešte v roku 2018, súd mu teraz dal za pravdu. Súdny spor, do ktorého kraj vstupoval aj preto, aby mal možnosť korektne a zákonne urovnať a nastaviť vzťahy s dopravcom na najbližšie obdobie, však vedenie Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen vyhodnotilo ako „decimáciu a devalvovanie zmluvného vzťahu.

„Tento medzitýmny a doteraz neprávoplatný rozsudok spôsobil, že Slovenská autobusová doprava Zvolen začala postupovať pre nás nepochopiteľným spôsobom. Verejné vyhrážky, hrubý nátlak a zastrašovanie považujem za praktiky z 90-tych rokov, ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter a verejne vyzval zástupcov dopravcu na férové a konštruktívne rokovania za jedným stolom. Tie majú v prvej fáze viesť k vyjasneniu a sprehľadneniu aktuálnej situácie a cenotvorby.

Požiadavky na platby zdvojnásobili

V septembri minulého roka Slovenská autobusová doprava Zvolen vyčíslilazálohové platby na rok 2020 vo výške 19,8 milióna eur. Teraz pred pár dňami, teda o 4 mesiace neskôr, zrejme v reakcii na rozsudok, tieto náklady vyčíslili na 34 miliónov eur – teda takmer dvojnásobne vyššie.

Predsedu predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen Adriana Polónyho pozvalo vedenie BBSK na konzultáciu, kde by tento rozdiel v cene, ktorý vznikol za 4 mesiace, bez akejkoľvek podstatnej zmeny ekonomickej situácie a bez podstatného zvýšenia ceny vstupov, vysvetlil. Odpoveďou bol nekonštruktívny a rozporuplný list, z ktorého nie je vôbec jasné, či rozsudok rešpektuje, či rozsudok rozporuje, v každom prípade, rokovania sa nezúčastnil.

„Ohromné a bezdôvodné navyšovanie ceny na dvojnásobok sumy za rok 2018 a oproti vlastnému odhadu zo septembra 2019 za žiadnych okolností akceptovať nebudeme. Navyše, ak sa tak deje  bez akýchkoľvek argumentov a opory v dátach. Ide o peniaze daňových poplatníkov a mojou povinnosťou je strážiť ich. Preto neustúpim vyhrážkam a ani nátlaku, ktorý je na nás vyvíjaný,“ povedal Ján Lunter.

Päť výziev pre verejnú dopravu v kraji

Verejnosť si zaslúži byť informovaná nielen o týchto praktikách, ale aj o ďalších krokoch, ktoré BBSK urobil či plánuje urobiť. Banskobystrický samosprávny kraj sa preto:

  1. obracia na ministerstvo hospodárstva, ako na akcionára MH Manažment, ktorý má v Slovenskej autobusovej doprave Zvolen 40% podiel, aby zasiahol, pretože konanie dopravcu považuje za neadkvátne,
  2. obracia na Najvyšší kontrolný úrad, aby v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen vykonal kontrolu, ktorá by preverila hospodárenie s verejnými zdrojmi, ktoré sú spoločnosti poskytované z titulu úhrady prevádzkovej straty. BBSK, ako svojmu najväčšiemu klientovi, totiž dopravca odmieta poskytovať dáta, na základe ktorých robí vyúčtovania,
  3. obracia na Protimonopolný úrad SR, ktorý ako inštitúcia má kompetenciu kontrolovať, či dopravca nezneužíva monopolné a  dominantné postavenie na trhu (v tomto prípade území BBSK) a to s vedomím, že BBSK má zákonnú povinnosť zabezpečiť verejnú dopravu pre obyvateľstvo,
  4. obracia na Okresný súd vo Zvolene, aby mu medzitýmny rozsudok čo možno najskôr doručil. Bez doručenia rozsudku nemôžu začať plynúť lehoty na odvolanie a rozsudok nemôže ani nadobudnúť právoplatnosť,
  5. rozhodol verejne vyzvať zástupcov Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, aby si s vedením BBSK sadli za jeden rokovací stôl, situáciu si vyjasnili a spoločne hľadali riešenia v prospech cestujúcej verejnosti.

„V našom záujme je zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja za férových a korektných podmienok a hlavne, za primeranú cenu,“ povedal župan Ján Lunter.

Výsledkom ďalších rokovaní s dopravcom, ktoré sú však viazané na právoplatnosť medzitýmneho rozsudku, by mala byť nová zmluva. Tá zabezpečí bezproblémové, cenovo udržateľné a transparentné fungovanie verejnej dopravy na najbližšie dva roky. Tie BBSK využije na prípravu verejnej súťaže, ktorá víťazného dopravcu zazmluvní na ďalšiu dekádu. 

„Zákon nám umožňuje vybrať prevádzkovateľa verejnej dopravy bez verejnej súťaže najviac na obdobie dvoch rokov, čo by sme radi využili a so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen sa dohodli. Dopravu v ďalšom období bude potom zabezpečovať víťaz verejného obstarávania, na ktoré sa chceme počas tohto dvojročného obdobia dôkladne pripraviť,“ vysvetlil Ján Lunter.

SAD Zvolen: Ján Lunter sa zbavuje zodpovednosti za dopravu v kraji

Na vyjadrenia BBSK prednesené na pondelňajšej tlačovke župana Jána Luntera reagoval aj dopravca SAD Zvolen, a.s. tlačovou správou v nasledovnom znení:

Za súčasný vzniknutý stav vo verejnej doprave na území BBSK je zodpovedný predseda BBSK Ján Lunter, ktorý subjektívnymi a svojvoľnými tvrdeniami o absolútnej neplatnosti dodatku č. 9 spôsobil, že po 1. 1. 2019 neexistuje medzi dopravcami v kraji a BBSK záväzný zmluvný vzťah.

Svojim nepochopiteľným konaním vyvolal bezprecedentný stav, ktorý sa nesnaží riešiť a to aj napriek tomu, že trvá už viac ako rok. BBSK pod vedením Jána Luntera je viazaná zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme a túto zmluvu doteraz nevypovedal.

Nerozporoval ani vyčíslené náklady na zabezpečovanie dopravy a dokonca nevyhlásil ani súťaž na výber nového dopravcu. Neuhrádza platby za výkony dopravy vo verejnom záujme a navyše zažaloval dopravcov v kraji na súde, čím sa domáha neplatnosti záväznej zmluvy.

SAD Zvolen zabezpečuje ročne prepravu až 28 miliónov cestujúcich a najazdí 26 miliónov kilometrov ročne pomocou 700 kvalitných a spoľahlivých vozidiel. BBSK doposiaľ neuhradil za tieto výkony dlh z roku 2018, ku ktorému ho viaže platná zmluva z roku 2008.

Pod vedením Jána Luntera BBSK neuhrádza cestujúcim dopravné služby, ktoré je zo zákona povinný zabezpečovať. Tento stav pretrváva dodnes. Na uvedenú situáciu doplácajú obyvatelia BBSK, vodiči, ktorí prepravujú cestujúcich, ich rodiny, ako aj ostatní zamestnanci dopravcov v kraji.

Vodiči však potrebujú mzdy, aby zabezpečili živobytie svojim rodinám, ktoré sú viac ako rok úverované našou spoločnosťou. Rovnako tak aj nákup pohonných hmôt a  množstvo ďalších vynaložených nákladov na zabezpečovanie služieb cestujúcim.

Bývalý podnikateľ Ján Lunter má podľa jeho vlastných slov pocit, že zabezpečovať verejnú dopravu je možné  aj bezplatne. Keďže SAD Zvolen je súkromnou akciovou spoločnosťou, je povinná v zmysle zákona zabrániť stratám na podnikaní a štatutárni zástupcovia spoločnosti nemôžu v zmysle právnych predpisov ďalej pokračovať v zadlžovaní spoločnosti  spôsobenej neplnením zmluvných podmienok zo strany BBSK.

SAD Zvolen rešpektuje zákon a je viazaná aj súdnym rozhodnutím. Ján Lunter sa domáhal neplatnosti zmluvy na súde, čo sa mu podarilo aj dosiahnuť. My sa tomuto rozhodnutiu súdu musíme podriadiť a prestať prepravovať cestujúcich.

Výkonný orgán každej obchodnej spoločnosti je povinný chrániť záujmy spoločnosti a jej akcionárov. Tomuto krédu, vyplývajúcemu zo zákona ako povinnosť, budeme naďalej plne oddaní.

Za verejný záujem a povinnosť zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia, ako aj prepravu cestujúcich musí prevziať osobnú zodpovednosť ten predstaviteľ samosprávy, ktorý získal mandát a ktorému to vyplýva zo zákona. V súčasnosti sa však predseda BBSK iba vyhovára, aby tým zakryl svoju neschopnosť zastávať tento post a plniť si povinnosti, ku ktorým sa zaviazal.

Situáciu vo verejnej autobusovej doprave a vývoj sporu medzi BBSK a SAD Zvolen ďalej sledujeme a budeme Vás o všetkom aktuálne informovať.

Autor: (tom) , Foto: redakčné a ilustračné