Ako budeme v sobotu voliť prezidenta v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

V prvom kole volieb prezidenta SR  môže v meste Banská Bystrica v sobotu 16. marca 2019  voliť 64 282 oprávnených voličov, ktorí môžu v prvom i  v druhom kole 30. marca volieb voliť v 77 volebných miestnostiach v 35 budovách na celom území mesta a aj v jeho okrajových častiach.

Voľby prezidenta v meste Banská Bystrica

Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných celkom 468 členov a 77 zapisovateľov. Okrem toho sa o prípravu a plynulý priebeh volieb bude starať približne 50 zamestnancov mesta.

Občania mesta, ktorí nebudú v čase volieb môcť navštíviť svoju volebnú miestnosť a dali si vystaviť hlasovací preukaz, môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovacie preukazy sa občanom vystavovali ešte aj v piatok dopoludnia.

mestsky urad

O hlasovací preukaz do 11:00 hod. požiadalo spolu 1909 občanov pre prvé kolo volieb a 1767 občanov pre druhé kolo volieb. Na územie Slovenskej republiky bolo rozoslaných doporučenou poštou 919 voličských preukazov.

„Napriek tomu, že sa nedá voliť mimo SR, bolo do Českej republiky zaslaných 115 zásielok, aby voliči mohli voliť v najbližších okresoch SR. Žiaľ, máme šesť neprevzatých zásielok, ktoré budú distribuované do pôvodných volebných okrskov, ak by chceli voliči odvoliť tam,“

uviedla Dominika Smoleňová z Kancelárie primátora mesta.

volby prezidenta

V meste je evidovaných 1558 občanov bez domova (s trvalým pobytom v Banskej Bystrici), ktorí môžu voliť vo volebnom okrsku č. 7 v Základnej škole, Trieda SNP 20.

Občania, ktorí sa v deň volieb nemôžu dostaviť zo závažných zdravotných dôvodov do volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky v mieste bydliska. Všetky volebné miestnosti sa v Banskej Bystrici otvoria v sobotu 16. marca 2019 o 7:00 hod. a uzavrú sa o 22:00 hod.

volby prezidenta2

Akým spôsobom volíme

Spôsob voľby prezidenta je upravený predovšetkým v Ústave SR (články 101 až 107) a v Zákone 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezident je volený v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, teda v deň voľby dosiahli minimálny vek 18 rokov. Za prezidenta môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do NR SR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.

volby prezidenta3

Hlasovací lístok upravíme tak, že zakrúžkujeme meno len jedného z kandidátov. Na zvolenie v prvom kole je potrebný zisk nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov.  Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do neho postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov.

prezidentsky palac

Zdroj: mesto BB a (dem), Foto: ilustračné