Riziko požiaru komína – odborníci nabádajú ku kontrolám vykurovacieho systému

SPRÁVY
0 /

Skontrolovali ste pred prvým zakúrením či váš komín odpovedá parametrom vhodným pre uvedenie do prevádzky? Pri opomenutí odbornej revízie totiž môžu byť následky devastujúce.

Požiare spôsobené nedbanlivosťou pri vykurovaní

Hasičský a záchranný zbor SR zaznamenal v minulej sezóne 64 požiarov spôsobených nedbalosťou pri vykurovaní. Najčastejším prípadom býva, že sa v nevymetených spalinových cestách vznietia sadze, od ktorých vzplanie celý komín. Ide pritom o príčinu, ktorej sa dá predísť.

V období od septembra 2021 do marca 2022 bola príčina  požiarov spôsobená  nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer  500 000  eur, usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo.   V susednom Česku tomu tak bolo až v 1 124 prípadoch, kedy požiar vznikol z dôvodu nevyhovujúceho stavu komína.

Najviac požiarov vznikne priamo v komíne, kde sa vznietia nevyčistené sadze. Počas minulej vykurovacej sezóny bolo takýchto požiarov 1 013. Medzi ďalšie príčiny požiarov patrí nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne či zlé prieduchy v komíne,“

uvádza Pavla Jakoubková, hovorkyňa Hasičského záchranného zboru Českej republiky.

Okrem rizika požiaru zvyšuje zle priechodný komín rovnako riziko otravy oxidom uhoľnatým či inými toxínmi, ktoré nie sú správne odvádzané von, ale hromadia sa v priestore.

Pavla Jakoubková

Pavla Jakoubková

Komíny je nutné pravidelne kontrolovať

Zlému stavu komína sa však dá predchádzať. Bežné kotle a kachle je nutné nechať skontrolovať raz do roka, v prípade vykurovania tuhým palivom dvakrát ročne.

„Predchádzanie požiarov by malo byť verejným záujmom. Aj keď je čistenie komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je spoľahnúť sa na odborníkov,“

zdôrazňuje prezident Hasičského a  záchranného zboru SR Pavol Mikulášek.

Pavol Mikulášek

Pavol Mikulášek

Vlastníkom nehnuteľností, ktorí kontrolu zanedbajú, hrozí pri porušení Požiarneho zákona 314/2001 (§4,§14) pokuta od Hasičského a záchranného zboru. Právnickej osobe vo výške až 8 298 €, v prípade fyzickej osoby hrozí sankcia vo výške do 99 €.

Podľa informácii z Komory kominárov Slovenska sa jedná o značné množstvo pokút ročne. Kontroly vykonávajú revízni technici spalinových ciest, protipožiarne hliadky (ak sú v obci zriadené), hasiči, prípadne rôzne inšpektoráty, ktoré kontrolujú aj iné nevyhnutné technické revízie,

podotýka Pavel Mareček z firmy Almeva, ktorá vyrába komíny a spalinové systémy.

Pavel Mareček

Pavel Mareček

U majiteľov nehnuteľností sa po pečiatke od kominárov väčšinou pýta na problém až poisťovňa, ale to už je oheň na streche. Ak ale majiteľ domu, ktorý bol zachvátený požiarom od komínu, nepredloží poisťovni maximálne rok starý doklad o kontrole, môže z poistného plnenia dostať len určitú časť.

„V prípade, že dôjde k požiaru od komínu, ktorý poškodený uplatní u svojej poisťovne, skúma sa vždy príčinná súvislosť medzi poruchou na dymovode a vznikom škody, poprípade jej rozsahom. Klientovi je poistné plnenie krátené len v prípadoch, kedy je táto príčina škody evidentná a zistí sa súčasne, že porušil svoje povinnosti pravidelnej údržby a kontroly. Ak je poškodený v objekte v nájme, musí splnenie svojich povinností doložiť majiteľ domu (prenajímateľ),“

informuje Eva Svobodová z poisťovne UNIQA.

V aktuálnej energetickej situácii a s príklonom ľudí k alternatívnym zdrojom tepla je dôležité myslieť v prípade poistenia tiež na fotovoltaiku alebo tepelné čerpadlo.

Eva Svobodová

Eva Svobodová

Praktické skúsenosti kominárov z komory či cechu

K rizikám požiarov v súvislosti so zlým stavom  vykurovacích zariadení sa pre Bystricoviny vyjadril skúsený kominár z nášho regiónu Andrej Gasper:

„Čo sa týka požiarov, v roku 2022 sme boli čistiť a kontrolovať niekoľko desiatok komínov po vyhorení, našťastie domy samotné to prežili bez väčších škôd. Avšak  vo viac ako polovici prípadov sme museli komíny dodatočne vyvložkovať, nakoľko neboli spôsobilé ďalšej bezpečnej prevádzky, pretože sa poškodili vysokou teplotou pri vyhorení sadzí.

Andrej Gasper

Andrej Gasper

Vlani si podľa Gaspera priveľa ľudí zapájalo nové spotrebiče na nevyhovujúce komíny svojpomocne a kominári tušia, čo ich čaká v tohtoročnej vykurovacej sezóne.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s energetickou krízou sa mnohí ľudia,  ktorí sa presťahovali z bytu do rodinného domu a nemali predchádzajúce skúsenosti s kúrením pevným palivom,  bohužiaľ museli ponaučiť na vlastných chybách.

„O komín a dymovod je nutné starať sa pravidelne niekoľkokrát za rok, trebárs aj svojpomocne, ale odporúčam určite aspoň 1x ročne nechať to celé odborne prehliadnuť. Určite nie iba kvôli poisťovni, ale hlavne pre kľudný spánok a bezpečie celej rodiny.“

Ľudia sa často sťažujú, že odborníkov je málo a nevedia si včas niekoho objednať. Pravda je však taká, že keď volajú z celého okresu od septembra do decembra tesne pred resp. počas vykurovacej sezóny,  tak bohužiaľ vtedy  už nemá žiaden kominár veľa voľných kapacít.

„Sme tiež len ľudia. Preto nás treba kontaktovať pokojne aj po vykurovacej sezóne a keď príde znovu zima, môžete pokojne kúriť ihneď podľa potreby. Chcel by som ešte pripomenúť že keď máte možnosť objednať si skutočného odborníka, netreba sa ulakomiť na podozrivo nízku cenu čistenia a kontroly komína. Tzv. zrkadielkoví kominári sú na každom rohu, ale na ich prácu treba dohliadnuť osobne,“

hovorí bystrický kominár.

Ak máte pochybnosť, či objednaný kominár urobil svoju prácu tak, ako mal, Andrej Gasper odporúča kontaktovať kominárov z komory či cechu, ktorí si vedia spraviť poriadok.

Zdroj: Jana Naščáková a (tom) , Foto: ilustračné