Rekonštrukcia historickej budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici sa omešká

SPRÁVY
3 /

Podľa schváleného uznesenia bývalej vlády Petra Pellegriniho v gescii ministerstva kultúry do roku 2025 mala byť kompletne zrekonštruovaná historická budova Štátnej opery v Banskej Bystrici, rovnako i jej výrobné a skladové priestory. Náklady sú vo výške 30,6 milióna eur.

Vláda Igora Matoviča zvolila čiastkové financovanie rekonštrukcie 

V rozpočte verejnej správy na rok 2021, s ktorým prišla vláda Igora Matoviča, sa počíta s čiastkou 330 tisíc eur na zahájenie komplexnej rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Podľa zoznamu investičných akcií ministerstva kultúry sa v roku 2022 má čerpať na rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky 2,41 milióna eur a v roku 2023 takmer 5 miliónov eur. Ďalšie peniaze sa uvoľnia až v nasledujúcich rokoch, čo znamená, že pri takomto čiastkovom spôsobe financovania sa výrazne posunie aj pôvodný termín dokončenia celej rekonštrukcie v roku 2025.

Práve z nejasností okolo financovania rekonštrukcie Štátnej opery v Banskej Bystrici sa doteraz nezačali ani verejné obstarávania. Stavebné práce sa prispôsobia produkcii predstavení tak, aby rekonštrukcia obmedzila činnosť umeleckej scény na minimum. Na rozsiahlejšie rekonštrukčné zásahy sa využije obdobie divadelných prázdnin.

Štátna opera čaká na potvrdenie celkového objemu financií

Riaditeľ Štátnej opery Rudolf Hromada koncom leta informoval o aktuálnom stave prípravných prác:

„Doteraz bol na rekonštrukciu opery vo februári vypracovaný len stavebný zámer schválený Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Verejné obstarávania súvisiace s realizáciou tejto stavby malo podľa dohody  s bývalým vedením Ministerstva kultúry urobiť práve toto ministerstvo, čo však dodnes nestalo. Navyše neboli ešte pridelené ani prostriedky na realizáciu zo štátneho rozpočtu.“

Podľa Hromadu čiastkové financovanie len jednotlivých činností, bez garancie celkovej sumy potrebnej na realizáciu stavebných prác, vyvoláva riziko zastarania projektovej dokumentácie v čase realizácie stavby vzhľadom na platné technické normy a právne predpisy:

„Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie by sa malo začať, až keď bude rozpočtom garantované finančné krytie týchto prác, nakoľko pôjde o plné financovanie zo štátneho rozpočtu.“

Pôvodný termín dokončenia rekonštrukcie bol stanovený na rok 2025

Bývalé ministerstvo kultúry pod vedením Ľubice Laššákovej stanovilo harmonogram celej rekonštrukcie rozvrhnutý do nasledujúcich šiestich rokov, pričom k samotným stavebným prácam po administratívno – povoľovacom konaní a verejnom obstarávaní malo dôjsť v roku 2021. Dokončovacie práce a kolaudácia boli plánované najneskôr v roku 2025, pričom celková investícia sa mala financovať v dvoch tranžiach.

Cieľom rekonštrukcie banskobystrickej Štátnej opery je zlepšenie prostredia pre divákov i zamestnancov, zefektívnenie činnosti divadla a prevádzky zrekonštruovaných priestorov. s rešpektovaním pôvodnej autorskej koncepcie architekta Emila Belluša z roku 1928, kedy sa postavila budova opery – Národného domu.

„Komplexná rekonštrukcia je najefektívnejším riešením neustále sa odkrývajúcich stavebno – technických problémov na budove, ktoré od svojho vzniku neprešla komplexnou obnovou.  Ministerstvo kultúry upozorňuje, že čiastočné rekonštrukcie v minulosti sanovali havarijné stavy, zároveň však odhalili množstvo ďalších akútnych problémov,“

uviedla po schválení rekonštrukcie historickej budovy Štátnej opery vo vláde  vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Súčasťou rekonštrukcie má byť i rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov na Jegorovovej ulici.

Doposiaľ sa zrekonštruovalo technické zázemie opery s modernou prístavbou

Štátna opera v Banskej Bystrici sídli v historickej budove, ktorá je dielom významného slovenského architekta Emila  Belluša.  Je to Národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

V roku 2008 rozhodla vtedajšia vláda Roberta Fica o  investícii 6,4 milióna eur do rekonštrukcie a modernizácie zadnej časti objektu Štátnej opery. V tejto fáze rekonštrukčných prác  sa riešili havarijné stavy, rozšírilo orchestrište a opravila sa strecha Národného domu. Nad hotelom vzniklo nové podkrovie s ubytovaním pre hosťujúcich umelcov.

V prístavbe s modernou presklenou fasádou sú úplne nové pracovné priestory pre celé umelecké zázemie s vedením opery, vrátane moderných skúšobní pre zbor, orchester a spevákov. Na prízemí sa vytvoril služobný vchod  a nové priestory pre kaviareň.

Nezrekonštruovaná zostala historická časť opery so vstupom. Táto časť objektu má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží so sedlovou strechou. Koncom roka 2013 sa odsúhlasili ďalšie financie na dopracovanie a aktualizáciu projektovej dokumentácie obnovy historickej budovy opery a výrobných dielní nadväzujúcich na seba.

Banská Bystrica po úplnom dokončení rekonštrukcie Štátnej opery získa v centre mesta modernú budovu, v ktorej sa v plnej kráse zachová jej historické srdce od Emila Belluša. Tento významný kultúrny stánok bude nielen umeleckou, ale aj architektonickou ozdobou  stredoslovenskej metropoly.

Autor: (tom) , Foto: ilustračné a archív