Projekt zlepšenia kvality výučby cudzích jazykov na Gymnáziu M. Kováča

SPRÁVY
0 /

Na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici finišujú s implementáciou projektu Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov, ktorý sa uskutočňuje v rámci programu Európskej únie Erasmus+, v sekcii Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania.

Európsky program Erasmus+ a kurz v Anglicku

Program Erasmus+ je zameraný na  vzdelávanie a odbornú prípravu študentov, pedagogických pracovníkov a odborných zamestnancov v rôznych oblastiach.

S realizáciou projektu začali v júni 2018. Jeho súčasťou bola účasť vyučujúcej angličtiny RNDr. Dagmar Čemovej na kurze „Contemporary English“ v meste Cambridge v Spojenom kráľovstve, ktorý organizovala škola Bell Educational Services Ltd , jeden z najväčších britských poskytovateľov kvalitného jazykového a školského vzdelávania po celom svete.

„Obsahom kurzu boli súčasné trendy vo vývoji anglického jazyka, rozvoj  jazykových zručností účastníkov a prezentácia nových techník vo výučbe cudzích jazykov. Kurz tiež ponúkol  účastníkom nové praktické nápady ako motivovať študentov, nové stratégie a aktivity využiteľné na hodinách cudzích jazykov, a tiež vysvetlenie, ako súčasná situácia a klíma v krajine ovplyvňuje vývoj jazyka,“

hovorí Dagmar Čemová.

Kurz viedla prominentná lektorka  Lis Harrison, ktorá  dlhé roky pracuje v oblasti vzdelávania učiteľov a pracovala pre ministerstvá školstva mnohých krajín, napríklad Španielska, Fínska, Malajzie, Brazílie a Argentíny. V rámci kurzu mala RNDr. Dagmar Čemová možnosť zvýšiť si svoje jazykové kompetencie v oblasti modernej angličtiny, jej dialektov a rozšíriť diapazón techník a stratégií na výučbu jazyka.

„Život v anglicky hovoriacej krajine, reálna komunikácia v bežnom živote, návšteva mnohých historických pamiatok a zaujímavých miest boli ďalšou dôležitou súčasťou kurzu rovnako ako aj spolupráca s učiteľmi z iných krajín, ktorá prispela k zvýšeniu interkultúrneho povedomia účastníkov, zahŕňajúceho spoločenskú a  lingvistickú diverzitu,“

hodnotí kurz v Anglicku Čemová.

 

Získané vedomosti a skúsenosti sa následne podarilo implementovať do výučby angličtiny na Gymnáziu Mikuláša Kováča. Inovovaná  stratégia v školskom roku 2018/19 bola umocnená aj pôsobením anglických lektorov – Edwarda Pottsa, Ryana Cazleyho a Alexa Parlbyho. Vplyv projektu na motiváciu študentov učiť sa anglický jazyk sa na konci školského roka zisťoval formou dotazníkov.

„Ich výsledky a tiež pozorovanie žiakov na vyučovacích hodinách ukázali, že v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sú žiaci pri komunikácii v angličtine uvoľnenejší, majú menšie obavy z chýb, väčšiu odvahu zapájať sa do diskusií, cítia sa sebaistejší, viac si uvedomujú dôležitosť angličtiny pre svoj osobný rozvoj a sociálnu adaptáciu v iných krajinách. Je to poznanie o to vzácnejšie, že všetci žiaci GMK študujú v bilingválnych vzdelávacích programoch,“

dodáva Dagmar Čemová.

Výučba španielčiny a čínštiny na bystrickom gymnáziu

Gymnázium Mikuláša Kováča, ktoré bola založené v roku 1993, otvorilo v roku 2002 bilingválnu slovensko – španielsku sekciu, garantovanú medzinárodnou zmluvou so Španielskym kráľovstvom. Od roku  2016  sa na škole experimentálne overuje slovensko -čínska bilingválna sekcia, ktorej odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Škola tiež spolupracuje s Katedrou ázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike.

Štúdium v španielskom jazyku sa končí maturitnou skúškou  na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca a štúdium v čínskom jazyku sa končí maturitnou skúškou a aj medzinárodne uznávanou certifikovanou skúškou HSK (Hanyu Shuiping. Ka oshi) úroveň 5, ktorá zodpovedá Spoločnému európskemu referenčnému rámcu – úrovni C1. Garantom maturitných skúšok sú Ministerstvo školstva Španielskeho kráľovstva a Ministerstvo školstva Čínskej ľudovej republiky.

Hlavným zameraním školy je teda výučba španielskeho a čínskeho jazyka a ich využitie vo výučbe prírodovedných predmetov. Angličtina je druhým cudzím jazykom pre všetkých študentov a pre študentov slovensko – čínskej sekcie aj dorozumievacím jazykom s čínskymi lektormi, preto v tomto prípade môžeme hovoriť o trilingválnom jazykovom vzdelávaní.

Je preto prirodzené, že jedným zo strategických cieľov Gymnázia Mikuláša Kováča je inovovať a modernizovať  vyučovací proces jazykov v súlade s aktuálnymi  trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni, a ako súčasť tohto procesu implementovať internacionalizáciu školy do európskych vzdelávacích štruktúr.

V záujme splnenia tohto cieľa je potrebné rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov, k čomu výrazne prispel aj práve realizovaný projekt Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov.

Odovzdávanie vysvedčení za účasti španielskeho a čínskeho veľvyslanca v SR

Zdroj: Dagmar Čemová a Elena Malicherová, Foto: ilustračné