Projekt SLOVENKA2 sprístupní komunikácie a otvorí prevádzku v areáli stavby

SPRÁVY
6 /

V auguste tohto roka investor projektu ARKON, a.s., podal žiadosť o stavebné povolenie pre účely otvorenia niekoľkých komunikácií a spustenia prevádzky objektov v blízkosti Strieborného námestia. V súlade s platnými povoleniami sa developer pripravuje na sprístupnenie spevnených plôch, ktoré zahŕňajú parkovacie miesta či chodník vedúci k Ceste na amfiteáter.

Areál poodhalí viac zo svojho vnútra

Na základe nariadenia Oddelenia dopravných stavieb Mesta Banská Bystrica, plánuje spoločnosť v blízkych dňoch presun plota, ktorý ohraničuje areál bývalej textilky v blízkosti zastávky MHD na Striebornom námestí.

Na pozemku patriacom developerovi sa nachádzajú mestské komunikácie, ktoré neboli historicky vyňaté z areálu fabriky ani počas jeho vlastníctva predošlými záujemcami o development v tejto oblasti.

Verejné komunikácie, ktoré sa nachádzajú na našich pozemkoch, teraz sprístupníme mestu. V blízkom období nás preto čaká presun a úprava oplotenia a s tým spojený presun hmôt v areáli. Úpravy sú v súlade s požiadavkami, ktoré nám vyplynuli z nariadenia Oddelenia dopravných stavieb Mesta Banská Bystrica vydaného dňa 22. 5. 2019, s termínom uskutočniť nariadené úpravy do 15. 11. 2019. Práce na úpravách nijako nenarušia plynulosť dopravy na Striebornom námestí a neovplyvnia ani cestujúcich verejnou dopravou,“

približuje projektový manažér SLOVENKA2 Adrián Švec.

Komunitné stavby dostali zelenú

Projekt pre predajné miesto a bistro v budovách komunitných stavieb, ktoré sú na mieste zložené, získal konečné súhlasné stanovisko od Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v auguste tohto roka. Na základe tohto stanoviska požiadal developer o zmenu stavby pred dokončením na komunitné stavby.

Po získaní stavebných povolení a následnej kolaudácii plánuje developer spustiť prevádzky na začiatku budúceho roka. Skúšobnú prevádzku bistra chce po súhlase dotknutých orgánov spustiť ešte tento rok, spolu s čiastočným sprístupnením areálu a otvorením chodníka.

Chodník k univerzite ešte pred zimou

Chodník je súčasťou komplexného plánu revitalizovať najcennejšiu časť územia pozdĺž potoka Bystrica, kde je v budúcnosti plánovaná promenáda a ďalšie oddychové zónyv kontakte s vodou.

Otvorenie chodníka ešte pred zimou vnímame ako praktickú pomoc pre peších, ktorí sa od Strieborného námestia presúvajú na ulicu Cesta na amfiteáter. Veríme, že nielen pedagógovia a študenti ocenia osvetlený a aj v zime udržiavanýchodník medzi dôležitými bodmi v tomto priestore,

opisuje podobu chodníka Adrián Švec.

SLOVENKA2 má ešte pred sebou proces odborného prerokovania a následného schválenia urbanistickej štúdie, ktorá rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie areálu. Konečné znenie štúdiemá primárne za cieľ priniesť efektívnejšie dopravné a urbanistické riešenia novej mestskej štvrte, ale aj oblastí v jej bezprostrednej blízkosti.

V dopravno – kapacitnom posúdení už štúdia počíta s funkčným kľúčovým napojením mestského tranzitu na rýchlostnú cestu R1 s  plánovaným dokončením cesty III/2419 v oblasti Kostiviarska. Toto napojenie odľahčí spojenie niekoľkých mestských častí, vrátane sídliska Sásová s centrom mesta a motoristom v úsekoch ulíc Lazovná, Bottova a Strieborné námestie tak umožní plynulejší presun.

O projekte SLOVENKA2

Spoločnosť ARKON pripravuje konverziu areálu niekdajšej textilky na modernú mestskú štvrť, ktorá prirodzene rozšíri centrum Banskej Bystrice a vráti doteraz nevyužívaný priestor späť do života mesta.

Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas.

Transformáciou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu nielen do novej štvrte, ale aj centra mesta. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky.

Zámerom je tiež realizovať v území napojenie cyklochodníka, čím sa môže podporiť vytvorenie súvislej trasy po osi Hušták – SLOVENKA2 až po Medený Hámor  s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.

 

 

Zdroj: Essence communications, Foto: ilustračné