Pripravený projekt výstavby parkovísk na Tatranskej ulici opäť napadol bratislavský aktivista Slávik

SPRÁVY
20 /

Zvyšovanie počtu áut na cestách a v uliciach je aj problémom Banskej Bystrice. Podľa doposiaľ spracovaných analýz od odborných útvarov, chýba v meste pod Urpínom cca 7 600 parkovacích miest. Samospráva aktuálne pripravuje novú parkovaciu politiku, ktorú chce predstaviť obyvateľom v budúcom roku.

Zároveň hľadá zhotoviteľa na vybudovanie parkovacích miest na Poľnej ulici v mestskej časti Radvaň-Kráľová. Projekt výstavby dlho očakávaných parkovísk na Tatranskej ulici už tretíkrát napadlo, vždy v inej fáze konania, bratislavské Združenie domových samospráv na čele s Marcelom Slávikom.

Marcel Slávik

Marcel Slávik

Projekty vybudovania parkovacích miest na Poľnej i Tatranskej ulici patria k tým, ktoré sa od začiatku museli popasovať s viacerými problémami.

V prípade Poľnej ulice už v súčasnosti hľadáme zhotoviteľa, ktorý sa postará o vybudovanie 33 parkovacích miest, nového chodníka a realizáciu dažďovej kanalizačnej prípojky. Predpokladáme, že stavebné práce by sa mohli začať na jar budúceho roka, všetko však bude závisieť od klimatických podmienok. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených 228 000 eur,“

objasňuje Martin Lakanda, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Martin Lakanda

Martin Lakanda

Samospráva vypracovala ešte v roku 2018 aj projekt výstavby 227 parkovacích miest za bytovými domami na Tatranskej ulici. V tom istom roku bol celkový zámer predstavený aj obyvateľom na spoločnom stretnutí.  Projektová dokumentácia bola následne zverejnená na webe mesta a odkomunikovaná s obyvateľmi.

Do schvaľovacieho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zasiahol známy postrach samospráv a stavebníkov na celom Slovensku Marcel Slávik, podobne ako pri parkovisku na Rudohorskej. Tým sa stal účastníkom územného aj stavebného konania, čo drzo zneužíva, vďaka čomu sa príprava realizácie projektu neúmerne predlžuje  predĺžila.

„Je neuveriteľné, že združenie tohto pána z Bratislavy nám nabúrava prakticky všetky povolenia na tento projekt. Tak potrebujeme na vybudovanie parkoviska roky a ľudia na to čakajú,“ 

poznamenal svojho času prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Okrem vytvorenia parkovacích plôch sa projekt zameriava na rekonštrukciu chodníkov, vstupov do bytových domov, výmenu obrubníkov, realizáciu verejného osvetlenia, výsadbu zelene apod. Keďže ide o finančne náročný projekt, mesto rozdelilo budovanie parkovísk na Tatranskej ulici č. 24 až 64 do niekoľkých etáp. Na prvú z nich je v rozpočte vyčlenených cca 884 000 eur.

„Žiaľ, ani po piatich rokoch nie sme v takom štádiu, aby sme mohli začať s výstavbou. Neteší ma, že procesy nevieme urýchliť, a ani ovplyvniť. Je však neuveriteľné, že do všetkých konaní nám vstupuje so svojimi námietkami Združenie domových samospráv na čele s Marcelom Slávikom. Práve to predlžuje lehoty a konania sa naťahujú na dlhé obdobie. Hoci je budovanie parkovísk na Tatranskej finančne náročné, ostáva naďalej našou prioritou. Verím, že aj napriek mnohým komplikáciám ich nakoniec postupne zrealizujeme,

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Mesto v roku 2019 požiadalo Okresný úrad v Banskej Bystrici o posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), keďže počet nových plánovaných parkovacích miest je vyšší ako 99. Do tohto konania vstúpilo so svojimi námietkami bratislavské Združenie domových samospráv vedené aktivistom Marcelom Slávikom prvýkrát.

Vďaka tomu sa konanie naťahovalo sedem mesiacov. Okresný úrad napokon vydal rozhodnutie, že v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa zámer vybudovania parkovacej plochy na Tatranskej ulici ďalej posudzovať nemusí. Samospráva tak požiadala o územné rozhodnutie.

Žiaľ, aj počas tohto procesu sa po druhý raz odvolalo spomínané bratislavské združenie a mesto muselo počkať, ako odvolací orgán rozhodne o jeho námietkach. Napokon, po niekoľkých rokoch sa podarilo mestu získať právoplatné územné rozhodnutie, ako aj stanovisko elektrární SSD týkajúce sa prekládky elektrického kábla. Následne bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Podané žiadosti o stavebné povolenie boli rozdelené do niekoľkých stavebných konaní.

Sídlisko Rudlová-Sásová

Sídlisko Rudlová-Sásová

Aktuálne máme vydané právoplatné stavebné povolenia pre stavebné objekty prekládok inžinierskych sietí a pre verejné osvetlenie. Stavebné konanie na samotné spevnené plochy parkovísk v súčasnosti stále prebieha. V prípade vydaného stavebného povolenia pre vodné stavby, resp. kanalizáciu a prekládku vodovodu, ktoré trvalo viac ako rok, musí okresný úrad opäť preskúmať rozhodnutie, pretože Marcel Slávik sa prihlásil aj do tohto stavebného konania. Zo strany mesta robíme všetko preto, aby sme sľubovaný projekt zrealizovali do úspešného konca,“

dopĺňa Martin Majling, druhý viceprimátor mesta.

Martin Majling

Martin Majling

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom)   mesto BB a ilustračné, Foto: mesto BB a ilustračné