Práce na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica pokračujú v marci

SPRÁVY
0 /

Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú čiastku 25 786 696 eur s DPH.

Od pondelka pokračuje vodné dielo na brehoch Hrona

Hovorca SVP Marián Bocák uvádza:

„Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Od pondelka 11. marca 2019 bude v prácach pokračovať. Ďalším krokom je plánovaný výrub drevín, ktorý je pre realizáciu projektu potrebný a prebiehať bude  v zmysle platného rozhodnutia Okresného úradu s povinnosťou náhradnej výsadby zelene.“

hron6

V centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR je nutné odstrániť 54 ks drevín, nakoľko v tejto lokalite bude vybudovaná prečerpávacia stanica, ktorá bude mať ochrannú funkciu a v čase povodní zabezpečí prečerpanie vody z Rudlovského potoka do koryta rieky Hron. V tomto úseku vznikne pri realizácii projektu aj nový promenádny chodník, ktorý bude zároveň slúžiť ako protipovodňová ochrana.

vizual hron1

Medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie sa výruby uskutočnia z dôvodu, že do zeleného pásu je nutné preložiť kábel vysokého napätia Stredoslovenskej energetiky a súbor trakčných káblov, ktoré zabezpečujú napájanie trolejového vedenia.

vizual hron2

V týchto miestach budú následne vysadené nové vzrastlé dreviny. V časti Iliaš je na výrub určených 17 drevín. Ukončenie prác je plánované v 13. týždni. Po výstavbe protipovodňovej ochrany bude v týchto lokalitách vysadených celkovo 85  nových stromov v pôvodnej druhovej skladbe.

„Na základe projektu sa počíta s rekonštrukciou, prípadne vybudovaním nových ochranných múrikov popri rieke Hron. Realizovaná bude aj výstavba podzemných tesniacich stien. V centre mesta budú mať múriky rovnakú výšku, ako je to v súčasnosti. Po ich rekonštrukcii však bude možné na ne nainštalovať mobilné hradenie tak, ako napríklad v Bratislave, Prahe či Viedni,

dodáva Bocák.

hron12

Projekt protipovodňovej ochrany sa pripravoval v spolupráci s mnohými odbornými organizáciami a inštitúciami. Bol prezentovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici i pred širokou verejnosťou v Cikkerovej sieni historickej Radnice.

diskusia

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.

situacia

Odštepný závod Banská Bystrica tvoria:

Správa povodia horného Hrona

Správa povodia dolného Hrona a povodia dolného Ipľa

Správa povodia horného Ipľa

Správa povodia Slanej

hron13

 

Zdroj: SVP, Foto: vizualizácie