Platí rozhodnutie súdu: Kúpele Brusno sa predajú!

SPRÁVY
11 /

Po kontroverzných vyhláseniach predstavenstva Kúpeľov Brusno, a. s. v konkurze  a krízového manažéra kúpeľov v súvislosti s údajnou hrozbou straty licencie na prevádzkovanie kúpeľnej liečby a hromadného prepúšťania zamestnancov na rozhraní rokov platí jasné stanovisko Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Kúpele Brusno sú na predaj

Podľa platného súdneho rozhodnutia dostal správca konkurznej podstaty kúpeľov záväzný pokyn na speňažovanie podniku úpadcu ako celku. Predávať sa tak  budú Kúpele Brusno, a. s. v konkurze  s vecami, právami a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú vymedzené v rámci konkurznej podstaty.

V príslušnom súdnom rozhodnutí sa uvádza:

„Správca je povinný odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú. O výsledku ponukového konania je správca povinný bezodkladne informovať súd.“

Hajnalka Zöld zo spoločnosti spoločnosť I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, ktorá je správcom konkurznej podstaty, pre agentúru SITA uviedla:

„Zatiaľ žiadne záväzné ponuky na spoločnosť Kúpele Brusno nemáme. Predpokladáme, že speňažovanie podniku sa spustí v čo najkratšom čase. Avšak to, kedy dôjde ku skutočnému predaju podniku v súčasnosti nie je možné predvídať.“

Súčasťou predávaného majetku spoločnosti sú pozemky a nehnuteľnosti, vrátanie Liečebného domu Poľana, hnuteľné veci a pohľadávky. Problematické je vybavenie kúpeľov s inventárom, ktoré si prevádzkovateľ prenajíma od spoločnosti Eastern Investment Comapy s. r. o. (EIC).

Tá síce ku koncu minulého roka predmetné nájomné zmluvy po vzájomných vypovedala, ale na základe neodkladného súdneho opatrenia z 30. decembra 2019 nemôže EIC s týmto hnuteľným majetkom nakladať. Predmetné uznesenie súdu v tejto veci bolo 2. januára 2020 doručené EIC a tým pádom je aj vykonateľné.

Kúpele Brusno tak môžu naďalej aj na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky naďalej fungovať a poskytovať kúpeľnú liečbu bez obmedzenia, aj s využívaním vybavenie Liečebného domu Poľana.

Šéf kúpeľov v konkurze spochybňuje nájom hnuteľného majetku

Predseda predstavenstva spoločnosti Kúpele Brusno a.s. v konkurze Štefan Hrčka naďalej spochybňuje ich právo nakladať s prenajímaným vybavením kúpeľov:

„Menované uznesenie síce zakazuje nakladanie s hnuteľným majetkom spoločnosti EIC, ale nijakým spôsobom neprikazuje uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke s našou spoločnosťou. Pokiaľ tento hnuteľný majetok využívame, tak zrejme protizákonne.“

Podľa Hrčku sa celej situácii dalo predísť, keby sa správca konkurznej podstaty dohodol na pokračovaní nájmu vybavenia kúpeľov so spoločnosťou EIC. Mimochodom ide o  firmu, ktorej spoločníkom ešte do októbra 2014 boli Kúpele Brusno, a.s. a jej konateľom bol až do augusta 2017 spolu s Ľubomírom Paukom samotný Štefan Hrčka (predtým pod názvom Kúpele Brusno Pictures s. r. o.).

Dnes je podľa výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom a konateľom EIC Ľubomír Pauk z Banskej Bystrice, ktorý figuruje vo viacerých spoločnostiach aj so zahraničnými partnermi. Ten sa k zmluvným vzťahom s Kúpeľmi Brusno vyjadril nasledovne:

„Správca prestal za prenájom majetku platiť, čo mu spôsobovalo ekonomické problémy. Táto skutočnosť sa ma veľmi dotkla, nakoľko päť rokov som vychádzal kúpeľom v ústrety a snažil som sa, aby sa im podarilo ozdraviť a aby sme mohli aj v budúcnosti spolupracovať.“

Bývalý Paukov spoločník Štefan Hrčka k tomu dodal:

„Mojím úmyslom nie je poškodiť spoločnosť Kúpele Brusno. Na druhej strane je však mojou povinnosťou poukázať na protiprávne konanie a dať možnosť pacientom slobodne sa rozhodnúť, kde sa budú liečiť a neohrozovať mlčaním ich zdravie.“

Podľa správcu konkurznej podstaty si EIC stanovuje nesplniteľné podmienky, ktoré veriteľský výbor jednohlasne odmietol. Hajnalka Zöld  pre agentúru SITA povedala:

„EIC  hrozí, že v prípade nesplnenia všetkých jej podmienok z kúpeľov odnesie všetok hnuteľný majetok.“

Tomu nateraz zamedzil Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý zaviazal správcu konkurznej podstaty predať Kúpele Brusno, a. s. v konkurze ako celok so všetkým, čo je uvedené v konkurznej podstate spoločnosti.

Problémy kúpeľov by mal vyriešiť ich nový majiteľ

Ukazuje sa, že jediným racionálnym riešením hľadanie nového majiteľa Kúpeľov Brusno, ktorý by priniesol aj potrebné investície a definitívne vyriešil všetky spory, ktoré brzdia rozvoj týchto jedinečných kúpeľov s viac ako 180 – ročnou tradíciou, zasadených do krásneho prírodného prostredia. Nezodpovedanou otázkou zostáva, kedy sa tak stane.

Vyviera tu šesť prameňov s vápenato – sodno – horečnatými, uhličitými, hydrouhličito – sírovými a hypotonickými studenými minerálnymi vodami, Liečia sa tu pacienti s chorobami obehového, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, chorobami látkovej výmeny, žliaz s vnútornou sekréciou a chorobami z povolania.

Bolo by nenahraditeľnou škodou, keby kvôli majetkovým sporom, ktoré sa ťahajú od roku 2014, mali tieto kúpele zaniknúť.

Autor: (tom), Foto: ilustračné