Parlamentné voľby 2023: Zvíťazil Smer pred Progresívnym Slovenskom a Hlasom

SPRÁVY
34 /

V sobotu 30. septembra 2023 sa o 7:00 hod. otvorili volebné miestnosti na celom Slovensku v takmer 3 tisíc obciach a mestách na celom Slovensku, ktoré sa zatvorili po 22:00 hod.  Viac ako 4,3 milióna obyvateľov Slovenska (vrátane takmer 73 tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí) malo možnosť v predčasných parlamentných voľbách rozhodnúť o novom zložení NR SR. O priazeň voličov sa uchádzalo 24 politických strán či hnutí a jedna koalícia.

V Banskej Bystrici otvorili všetkých 78 volebných miestností, väčšinou v priestoroch základných škôl na území mesta. V okrskových volebných komisiách pôsobilo celkom 966 členov, ktorých delegovali kandidujúce politické subjekty. Pripravených bolo 63 000 hlasovacích lístkov.

Mesto k 26. septembru 2023 vydalo celkom 2 780 hlasovacích preukazov. Z voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v meste Banská Bystrica, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR, požiadalo o voľbu poštou prostredníctvom Ministerstva vnútra SR 1 456 ľudí.

Volebná abeceda

Právo voliť je ústavné právo. Má ho každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov. Výnimky v tomto práve sú ojedinelé a okrajové. Volič môže voliť na území Slovenska vo volebnom okrsku, v ktorom je na zozname zapísaný. Voliť môže aj mimo prideleného okrsku, ak požiada o hlasovací preukaz. Ak by chcel voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, môže tak urobiť na základe požiadavky, po ktorej je zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Táto podmienka však platí, iba ak má trvalý pobyt na Slovensku. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže voliť iba poštou.

Do volebnej miestnosti si volič musí priniesť iba platný občiansky preukaz. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na potvrdenie totožnosti. Doklad o podaní žiadosti o nový občiansky preukaz by mal byť tiež dostačujúci na sprístupnenie hlasovania. Ak si však volič vybavil volebný preukaz, tak ten je takisto potrebný k možnosti voliť.

Hlasovací alebo volebný preukaz je typ dokladu, ktorý voličovi dovolí voliť v inom okrsku ako mu bol priradený. Občan ho mohol získať podaním žiadosti na obecnom úrade v obci, kde má trvalý pobyt. Žiadacia doba však už skončila, jedinou výnimkou bolo osobné požiadanie o preukaz, ktorý vydali voličovi najneskôr v piatok 29. septembra.

V kabínke určenej na hlasovanie vyberie občan hlasovací lístok strany, ktorú chce podporiť. Toto je všetko, čo treba na odhlasovanie. Volič nemusí urobiť ďalšiu úpravu, potrebuje iba do obálky vložiť hlasovací lístok vybranej strany. Volič však môže zakrúžkovať poradové číslo na kandidátke, čím dáva členovi strany preferenčný hlas, čo znamená, že preferuje konkrétneho kandidáta. Krúžkuje sa poradové číslo, maximálny počet sú štyri krúžky. Ak ich volič zakrúžkuje viac, tak sa preferenčné voľby nebudú rátať a hlas sa započíta len pre zvolenú stranu.

Ak volič urobí chybu vo svojom hlasovaní, okrsková volebná komisia mu môže na požiadanie dať nové volebné lístky. Chybné hlasovacie lístky patria do tej istej schránky, kam sa vhadzujú nepoužité hlasovacie lístky a ďalšie nesprávne upravené hlasovacie lístky.

Ak sa volič nachádza v rade po stanovenom čase uzavretia volebných miestností, čo by malo byť o 22:00, stále bude môcť odhlasovať. Volebná komisia by mala rešpektovať postavenie voliča v rade a umožniť mu voliť, ak sa do rady postavil včas. Predseda komisie má zodpovednosť za to, že sa po stanovenom čase ďalšia osoba nepostaví do radu. To znamená, že čas naozajského uzavretia volebných miestností môže byť pre tento dôvod posunutý.

Občan, ktorý nemôže pre zdravotné znevýhodnenie alebo nemožnosť čítať alebo písať manipulovať hlasovacím lístkom, má povolené, ak ohlási túto skutočnosť volebnej komisii, aby do volebnej kabínky s ním vstúpila aj ďalšia osoba. Tento človek má následne právo upraviť hlasovací lístok podľa pokynov voliča. Táto osoba nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby budú pred vstupom do volebnej kabínky poučené členom volebnej komisie o spôsobe hlasovania a o trestných činoch marenia prípravy a priebehu volieb a volebnej korupcie.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške 33 eur.

V prípade podozrenia z manipulácie s hlasmi prostredníctvom členov volebných komisií, je možné podať žalobu na Najvyšší správny súd, ktorý výsledky volieb preverí, preskúma a rozhodne. Trestný zákon tiež hovorí, že ak niekto vedome nesprávne sčíta hlasy, alebo iným spôsobom marí výkon ústavného práva voliť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.  Každá politická strana a koalícia mohla do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán je nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Má 14 členov. Desať členov delegujú do komisie politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v NRSR. Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda ústavného súdu, predseda najvyššieho súdu, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Počas volieb je v teréne viacero príslušníkov Policajného zboru. Pozornosť budú venovať aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu.

Volebná kampaň skončila 48 hodín predo dňom konania sa volieb. Počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet. Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

Platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.

Proces sčítavania hlasov pozostáva z dvoch fáz: manuálneho sčítania hlasov a elektronického sčítavania hlasov. Manuálne sčítavanie hlasov vykonávajú členovia okrskových volebných komisií delegovaní kandidujúcimi stranami, ktorí výsledky sčítavania zapíšu do elektronického formulára zápisnice v programe IVIS (integrovaný volebný informačný systém).

Výsledky za jednotlivé volebné okrsky kontroluje príslušná okresná volebná komisia, ktorá v prípade podozrivých údajov informácie overí u okrskovej komisie. Po uznaní okrskových výsledkov okresnou volebnou komisiou Štatistický úrad SR prostredníctvom systému IVIS vykoná sumarizáciu schválených údajov. Sumarizované výsledky priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle, čím je zabezpečená verejná kontrola zo strany voličov aj kandidujúcich politických strán.

Po zosumarizovaní všetkých výsledkov sa vygenerujú celoštátne výsledky v podobe zápisnice štátnej volebnej komisie. Po ich schválení a podpísaní zápisnice sú oficiálne vyhlásené výsledky volieb. Následne sú na webe Štatistického úradu SR publikované podrobné výsledky až na úroveň volebných okrskov. My budeme sledovať priebeh volieb počas celého dňa aj s priebežnou aktualizáciou informácií. Po skončení volieb vám prinesieme ich výsledky.

Štatistický úrad zverejňoval neoficiálne výsledky volieb na webe www.volbysr.sk. Do 22:00 hod. bola pre voličov k dispozícii infolinka zriadená Ministerstvom vnútra SR na číslach: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Kontaktovať bolo možné aj infolinku Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na čísle 02/4859 2020.

V Banskej Bystrici otvorili v sobotu ráno všetkých 78 volebných miestností. Prví voliči odvolili hneď po otvorení, ďalší postupne prichádzali. Voľby boli pokojné.

Ranní voliči na Fončorde

Ranní voliči na Fončorde

Dopoludnia už odvolili aj najväčší favoriti volieb. Predseda Smeru Robert Fico odvolil so svojou mamou v Topoľčanoch, predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s rodinou v Bratislave.

„Ráno som bol veľmi kľudný, ale keď teraz vidím, aký je o to obrovský záujem, už prichádza prvotná nervozita. Dôležité je, aby ľudia využili svoje ústavné právo a volili,“ povedal predseda strany Hlas Peter Pellegrini po odvolení s mamou v hlavnom meste, kde má otca v nemocnici. Podľa neho to môžu byť voľby plné prekvapení.

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Volebné moratórium na celom území SR mali trvať do 22:40 hod. Dôvodom predĺženia bolo prerušenie hlasovanie v jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke, kde došlo k zdravotnej indispozícii člena volebnej komisie, ku ktorému museli privolať záchranku.

Incident s voličom, ktorý odmietal vhodiť volebný lístok do správnej urny a rozkopal urnu s použitými volebnými lístkami, musela riešiť polícia v Kostoľanoch pod Tríbečom ako priestupok.

V Zariadení pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici odvolila v sobotu v predčasných parlamentných voľbách aj Mária Longauerová, ktorá v decembri oslávi 102 rokov.

Pani Mária Longauerová

Pani Mária Longauerová

Vo volebnej miestnosti v považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie zomrel po kolapse 78-ročný volič. Potvrdil to hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Viliam Sládek.

Okrskové volebné komisie na voľbu poštou začali od 18:00 hod. sčítavať doručené hlasy zo zahraničia. V Zuberci na Orave v sobotu nafúkali alkoholom potužení predseda aj člen volebnej komisie.

Volebné moratórium v rámci sobotných predčasných parlamentných volieb na celom území SR napokon kvôli problémom vo viacerých volebných komisiách trvalo až do 22:45 hod. Informoval o tom predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz.

Po skončení volebného moratória zverejnili televízie RTVS a Markíza dva Exit Polly (rýchly povolebný prieskum na širšej vzorke ľudí po odvolení):

Exit Poll agentúry Focus pre TV Markíza:

Exit Poll agentúry Median pre RTVS:

Jasné víťazstvo Smeru pred PS a Hlasom

Po sčítaní všetkých hlasov pri 68,51 – percentnej účasti boli predbežné výsledky nasledovné:

  1. Smer-SD 22,94 %
  2. Progresívne Slovensko 17,95 %
  3. Hlas-SD 14,70 %
  4. OĽaNO a priatelia 8,90 %
  5. KDH 6,82 %
  6. SaS 6,32 %
  7. SNS 5,62 %

Pred bránami parlamentu zostali Republika (4,75 %),  SZÖVETSÉG – Aliancia (4,38 %), Demokrati (2,93 %), Sme rodina (2,21 %) a ďalšie strany, ktoré nezískali ani 1 percento. Znamená to, že v NR SR bude 7 politických subjektov.

V Banskobystrickom kraji bola volebná účasť 64,38 – percentná s výsledkami: 1. Smer-SD 22,89 % 2. Hlas-SD 19,77 %, 3. PS 14,98 %, 4. OĽaNO a priatelia 7,41 %, 5. SNS 6,54 %, 6. Republika 5,18 %, 7. SaS 5,14 %, 8. KDH 4,29 % a 8. Sme rodina 2,21 %.

V okrese Banská Bystrica, kde bola rekordná účasť 72,41 %,  dopadli voľby takto: 1. Hlas-SD 22,09 %, 2. PS 21,70 %, 3. Smer-SD 20,60 %, 4. SaS 7,57 %, 5. SNS 6,19 %, 6. KDH 5,03 %, 7. OĽaNO a priatelia 4,93 %, 8. Republika 3,77 % a 3,13 % Demokrati.

Poslanecké mandáty sa rozdelia medzi 7 strán: Smer 42, PS 33, Hlas 27, OĽaNO a priatelia 16, KDH 13, SaS 11 a SNS 10  poslancov.

Zoznam zvolených poslancov do NR SR

Autor: (tom), Foto: ilustračné