Občianske projekty financovateľné z participatívneho rozpočtu sa podávajú do 11. februára

SPRÁVY
0 /

Aktívna úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky. Participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. V našom meste môžu občania tohto roku podávať projekty so žiadosťou o financovanie z participatívneho rozpočtu do pondelka 11. februára.

Mesto podporí projekty z participatívneho rozpočtu sumou 40 000 eur

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v rozpočte mesta na rok 2019 vyčlenilo čiastku 40 000 eur na účely participatívneho rozpočtu. Občania starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), majú možnosť do 11. februára 2019 navrhnúť, na čo sa využije tento finančný obnos prostredníctvom podania projektov.

Projekt sa v tlačenej forme podáva na mestskom úrade a môže byť podporený do výšky 10 000 eur. Doručené návrhy projektov potom prechádzajú koordinačnou radou a idú do diskusného fóra, až sa napokon o nich verejne hlasuje.

rozpocet3

„Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného „participatívny rozpočet“ demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie mesta, v ktorom žijeme. Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež, aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo,“

hovorí Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu Banská Bystrica.

schemaPR

V rámci nášho mesta môžu občania:

  1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,
  2. navrhovať prioritné témy
  3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach – strategických investíciách mesta.

Viac informácií nájdete na  pr.banskabystrica.sk a www.facebook.com/groups/PRpreBB.

rozpocet2

Participatívny rozpočet

Myšlienka participatívneho rozpočtu vznikla v brazílskom meste Porto Alegre v 80-tych rokoch 20. storočia v dôsledku dlhodobého sociálno-historického vývoja vplývajúceho na politiku v mestách, počas ktorej dochádzalo k čoraz hlbšej exklúzii celých skupín obyvateľstva, predovšetkým sociálnej.

Ruka v ruke s tým sa prirodzene zhoršovali celkové podmienky života v meste, či už ide o kriminalitu, gentrifikáciu, likvidáciu občianskych zariadení, zelene, údržbu infraštruktúry a vzťah k histórii.

Participatívny rozpočet v zásade znamená:

– vytváranie nového vzťahu medzi zastupiteľstvami a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania

– zvyšovanie záujmu o veci verejné, podporovanie aktívneho občianskeho prístupu

– presmerovanie verejných zdrojov v prospech najpostihnutejších a na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov mesta

– opätovné obnovovanie narušených sociálnych väzieb

– postupné zvyšovanie transparentnosti mestskej správy, odstraňovanie korupcie a vonkajších vplyvov, ktoré sú v rozpore so záujmami obyvateľov, na rozvoj mesta.

co je PR

Princíp participatívneho rozpočtu sa dnes úspešne uplatňuje aj v mnohých európskych mestách vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Anglicku, Holandsku a mnohých ďalších krajinách. Formy participatívneho rozpočtu sa prípad od prípadu menia podľa toho, aké sú domáce právne podmienky, aké sú potreby a aký je tlak verejnosti.

Presadenie participatívneho rozpočtu je relatívne dlhodobý a náročný proces. Prvým krokom pri snahe o jeho zavedenie je vytvorenie otvorenej a demokratickej občianskej platformy prístupnej jednotlivcom aj združeniam, ktoré budú myšlienke jeho presadzovania naklonené.

Táto platforma obsahuje skupiny rozdelené podľa záujmov (resp. tém ako je zeleň, školstvo, doprava, architektúra a pod.) a podľa miestnej príslušnosti (resp. mestskej časti). Postupne by sa mala rozširovať na čo najväčší počet obyvateľov a popri tom vytvárať mechanizmy dosahovania demokratického konsenzu pri prijímaní rozhodnutí.

rozpocet4

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné